Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian group singers > 滅火器(Fire EX.) > On Fire Day 2020 - Fire Next 新篇章:滅火器20 週年演唱會 > 台11(FIRE NEXT Live)

滅火器(Fire EX.)Lyrics
Album list
Singer Intro

滅火器(Fire EX.)

台11(FIRE NEXT Live)

Lyricist:楊大正 Sam Yang
Composer:楊大正 Sam Yang

一個人開著車 駛向東海岸
日頭還沒落山 風景還在那
心情放乎輕鬆 還有路要走

一個人吹著風 整理我的心情
雖然滿身是傷 希望還在那
不管路多崎嶇 我會繼續走

算了吧這個假仙的世界
總有一天他們會了解 是誰人卡厲害

我有我甲己的路要走
寂寞或是孤單 攏來我不怕
我的意志堅強親像山
我會證明給恁看

一個人開著車 駛向東海岸
日頭還沒落山 風景還在那
不管路多崎嶇 我會繼續走

我有我甲己的路要走
寂寞或是孤單 攏來我不怕
我的意志堅強親像山
我會證明給恁看

心情鬱卒的這個下午
一個人出去走走
人生啊有起有落
不要放棄繼續打拼
所有困難我都不怕
所有孤單我也不怕
為了我的夢 我會繼續走

為了我的夢 我會繼續走
YEAH~~~

LA LALALA LALALALALA~~~
LA LALALA LALALALALA~~~------------------------------------------
683/《臺11》Tâi-tsa̍p-it
滅火器樂團Bia̍t-hué-khì Ga̍k-thuân

一个人開著車
tsi̍t-ê-lâng khui tio̍h tshia
駛向東海岸
sái hiòng tang hái-huānn
日頭猶未落山
ji̍t-thâu iáu-bē lo̍h-suann
風景猶佇遐
hong-kíng iáu tī hia
心情放予輕鬆
sim-tsîng pàng hōo khin-sang
猶有路愛行
iáu ū lōo ài kiânn

一个人吹著風
tsi̍t-ê-lâng tshue tio̍h hong
整理我的心情
tsíng-lí guá ê sim-tsiânn
雖然滿身是傷
sui-jiân muá-sin sī siong
希望猶佇遐
hi-bāng iáu tī hia
毋管路偌敧欹
m̄-kuán lōo guā khi-khia
我會繼續行
guá ē kè-sio̍k kiânn

煞煞去
Find more lyrics at ※ Mojim.com
suah-suah--khì
這个假仙的世界
tsit ê ké-sian ê sè-kài
總有一工怹會了解
tsóng ū tsi̍t-kang in ē liáu-kái
是啥人較厲害
sī siánn-lâng khah lī-hāi

我有我家己的路欲行
guá ū guá ka-tī ê lōo beh kiânn
寂寞抑是孤單
tsi̍k-bo̍k ia̍h-sī koo-tuann
攏來我毋驚
lóng lâi guá m̄-kiann
我的意志堅強
guá ê ì-tsì kian-kiông
親像山
tshin-tshiūnn suann
我會證明予恁看
guá ē tsìng-bîng hōo lín khuànn

一个人開著車
tsi̍t-ê-lâng khui tio̍h tshia
駛向東海岸
sái hiòng tang hái-huānn
日頭猶未落山
ji̍t-thâu iáu-bē lo̍h-suann
風景猶佇遐
hong-kíng iáu tī hia
毋管路偌敧欹
m̄-kuán lōo guā khi-khia
我會繼續行
guá ē kè-sio̍k kiânn

我有我家己的路欲行
guá ū guá ka-tī ê lōo beh kiânn
寂寞抑是孤單
tsi̍k-bo̍k ia̍h-sī koo-tuann
攏來我毋驚
lóng lâi guá m̄-kiann
我的意志堅強
guá ê ì-tsì kian-kiông
親像山
tshin-tshiūnn suann
我會證明予恁看
guá ē tsìng-bîng hōo lín khuànn

心情鬱卒的這个下晡
sim-tsîng ut-tsut ê tsit ê ē-poo
一个人出去行行
tsi̍t-ê-lâng tshut-khì kiânn-kiânn
人生啊
jîn-sing--ah
有起有落
ū khí ū lo̍h
毋通放棄繼續拍拚
m̄-thang hòng-khì kè-sio̍k phah-piànn

所有困難
sóo-ū khùn-lân
我攏毋驚
guá lóng m̄-kiann
所有孤單
sóo-ū koo-tuann
我嘛毋驚
guá mā m̄-kiann

為著我的夢
uī-tio̍h guá ê bāng
我會繼續行
guá ē kè-sio̍k kiânn

為著我的夢
uī-tio̍h guá ê bāng
我會繼續行
guá ē kè-sio̍k kiânn

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen