Xin Sui Liao Wu Hen 歌詞 Jacky Cheung ※ Mojim.com
魔鏡歌詞網
> > > >

Jacky Cheung歌詞
專輯列表
新聞
相關影音

Jacky Cheung

Xin Sui Liao Wu Hen

bìshang n? de y?n w? di àirén
?????????
w?n zhù n? w?n zhù yíwèn
???????
n? de x?n y? biàn xiàng luòyè f?i yu?n
??????????
w? nìngyuàn xi? le y?n kànbujiàn
?????????

qiú n? qi?nqi?nwànwàn bùyào z?u
?????????
k?ng de x?n ji? de yì
??????
q?piàn w? d?u wúfáng
??????
w? huì xi?oxi?ox?nx?n de d?ngdài
?????????
cóng sh?sh? cóng liánm?n biànchéng zh?n'ài
??????????
------------

更多更詳盡歌詞 在 ※ Mojim.com 魔鏡歌詞網
-----REFF-----
xi?ng'ài nán hèn yì nán
??????
w? de x?nsuì liao wú hén
???????
w?n zhe n? x?n jiù bù huì téng
????????

y?ngbù yuàn y?ngbù biàn
??????
y?ngbù y?ngyu?n y? bùwèn
???????
sh?ng gèng sh?n qíng gèng zh?n
??????
--------------

Repeat @@
Repeat Reff
Repeat Reff
回上一頁
Mojim.com
魔鏡歌詞網