魔鏡歌詞網

關於 ba + ba + ba + ba + ba + ba + ba 搜尋歌詞 共有 500 個 符合。
這是第 1 至 100 ,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】

專輯 ( 頁面連結 ) 歌名 ( 頁面連結 )( 部分歌詞 )
1 1.告訴我你的故事 風的月雪的話就bi就ba就無牽無掛 Bibabala每個人都記得這裡每張臉孔都記得每個名字每個人的消息(啊哈哈哈)就算你只
2 1.王牌冤家 ao zen me ban殺了寂寞才能活 Sha le ji mo cai neng huo饒了我你又難過 Rao le wo ni you nan guo原來路窄又相愛又說散 Yuan lai li zhai you xiang ai you shuo san原來相愛相殺真存在 Y ... 忘了忘了唄Jiu shi yuan jia wang le ba wang le wang le bei我們生死相隨 Wo men shneg si xiang sui去到東南西北 Qu dao dong nan xi bei就是冤家忘了吧忘了忘了唄Jiu shi yuan jia wang le ... 忘了忘了唄Jiu shi yuan jia wang le ba wang le wang
3 3.Ka Reng Nime 曲 AYO-087 Bardim Kinoga Q'olumda Marojna Q'olumda Romka ... olumda Marojna Q'olumda Romka Bazede Q'awaqta Meni Sen Sakla Bariman Yeningga Balla Bilan Q'adamni Alduk Bugun Hip- Hop Ka ... damni Alduk Bugun Hip- Hop Ka Bardim Kinoga Q'olumda Marojna Q'olumda Romka ... olumda Marojna Q'olumda Romka Bazede Q'awaqta Meni Sen Sakla Bariman Yeningga Balla Bilan Q'adamni Alduk Bugun Hip- Hop Ka Ekki Dostumni Aldim Mangdim Oyunga Sayahatka Yanchukka P
4 8.無聲的情歌 āiê jī-tiâu目屎哪會掩崁袂牢 ba̍k-sái náē am-khàm buē tiâu無聲的情歌 bô-siannê tsîng-kua淋澹的心情 lâm tâmê sim-tsiânn心內的空虛
5 7.飲酒人 hi̍h目睭煞起花 ba̍k-tsiu suah khí-hue行路直欲飛 kiânn-lōo ti ... tsiú-tsuì ba̍k bui-bui看著朋友喙開開 khuànn-tio̍h pîng-iú ... 窗 kóng-uē ba̍k-tsiu suah thuah-thang有的酒醉真𠢕花ū-ê ts

6 7.你若戀上巴黎我可以愛北京 巴黎我可以愛上北京 Ba lala…… Ba lala…
7 5.好好的聊個天 渴望還是有人可照應 Ba-ba-ba-ba講起一套戲聊一天聊步伐為何未變窺探未來祝某日能如願叮叮車坐去遊畫展途中傾訴
8 2.床頭夢(&楊靜) ì-la̍t為你目睭毋免澹 uī lí ba̍k-tsiu m̄-bián tâm女)我就用一生 wǒ jiù yòng yīshēng陪你到地久天長 péi nǐ dào dìjiǔtiāncháng男)希望
9 5.消愁 sàn le mí wǎng hǎo ba tiān liàng zhī hòu zǒng shì liáo cǎo lí chǎng qīng xǐng de rén zuì huāng táng qīng
10 2.第三類接觸 EE KA BOO BA DA BADA BOOM Hey這世界復雜太喧鬧太多自以為是太狂傲 SO PUT YOUR HANDS IN THE AIR PUT YOUR HANDS IN THE AIR LET GO我跟你不一樣萬能的外星人來拯救地球人傳說的外星人崇拜我地球人 CLAP CLAP ... 比你更先進你卻自以為你比我還懂 Blahhhhhh Pay back抬頭看著天空迎接我的降臨cause I won't stop now
11 11.第三類接觸(寂寞版) EE KA BOO BA DA BADA BOO HEY這世界複雜太喧鬧太多自以為是太狂傲 PUT YOUR
12 3.躲羅密歐(&梁一貞) ey噓不要混水摸魚 Ba Ba Ba Ba不要叫我怎麼做 So don't worry yo I come in p
13 2.阿母的白頭鬃 紅 sú lâng ba̍k-khooâng目尾的皺痕 ba̍k-buéê jiâu-hûn失落的青春 sit-lo̍hê tshin
14 2.雨中情綿綿(&鄧詠家) líài kah ba̍k-sái tih自從你來離開 tsū-tsiông lí lâi lī- ... ui目屎伴我度日子 ba̍k-sái phuānn guá tōo ji̍t-tsí親像今夜的雨水
15 2.追美夢 傷心流目屎 siong-sim lâu ba̍k-sái袂怨恨 buē uàn-hūn命運這款的安排 miā-ūn tsit khuánê an-pâi成功的路 sîng-kongê lōo信心行出來 sìn-
16 5.不願醒的人 ng滴下是目箍的澹 tih-hā sī ba̍k-khooê tâm總是 tsóng-sī等啊等啊等 tán--ah tán--ah tán向望ǹg-bāng難啊難啊難 lân--ah lân--ah lân徛
17 1.秋風秋雨秋夜情 ̍t傷心目屎滴胸前 siong-sim ba̍k-sái tih hing-tsîng雙人的枕頭猶原在 siang-lângê tsím-thâu iu-guân tsāi只賰一人一張床 tsí tshun t
18 6.癡情(痴情) t-tshuì只有目睭金金 tsí-ū ba̍k-tsiu kim-kim看你離開 khuànn lí lī-khui祝福你有好前程 tsiok-hok líū hó tsiân-tîng痴情的我 tshi-t
19 3.人生看頭前 ng目睭著愛看頭前 ba̍k-tsiu tio̍h-ài khuànn thâu-tsîng頭前有充 ... ng目睭著愛看頭前 ba̍k-tsiu tio̍h-ài khuànn thâu-tsîng頭前有
20 1.序曲 莉 bán uân la̍k-ge̍h ba̍k-nī碎心花惹秋怨 tshuì-sim-hue jiá tshiu-uàn安平彈追想曲 An-pîng tuânn tui-sióng-khik青春挨悲喜曲 ts

21 8.港邊惜別 hinn-tshinn tshiūnn ba̍k-sái傷心今暝啊 siong-sim kim-mî--ah欲來分東西 beh lâi hun tang-sai青春夢 tshing-tshun bāng予人來拍
22 12.雜唸 hong bih hōo目屎漸漸仔焦 ba̍k-sái tsiām-tsiām-á ta無張無持 bô-tiunn-bô-tî歌就唱出來矣 kua tō tshiùnn--tshut-lâi-ah嘿~嘿~嘿~
23 14.老兮啊 khann lóo-bah食飽你著陪阮 tsia̍h-pá lí tio̍h puê gún來公園行 ... phuè líê ba̍k-kiànn老的啊 lāu--ê-ah你目頭一結 lí ... h你目頭一結 lí ba̍k-thâu tsi̍t kat毋免講 m̄-bián kóng我攏知影 ... khann lóo-bah食飽你著陪阮 tsia̍h-pá lí tio̍h puê gún來公園行 ... phuè líê ba̍k-kiànn老的啊 lāu--ê-ah你目頭一結 lí ... h你目頭一結 lí ba̍k-thâu tsi̍t kat毋免講 m̄-bián kóng我
24 6.泰雅之子 nu la qi ba qun su nen qa? a na sa gu ma ke a na na yi nu qa lang fen lax ... a na na yi nu qa lang fen lax ba lay na he yan a na si he mu de you jin bwa nan ma ki sa hwe lu nan mu qa sun ma gu ... sa hwe lu nan mu qa sun ma gu ba lay da yan la lu mu la qi da yan chiu su ma ke yi nu? lu nan ma gu ... su ma ke yi nu? lu nan ma gu ba qun su nen qa? qa lang ma gu ben yan
25 1.黑白 ì-gī目醒拚天理 ba̍k tshínn piànn thian-lí天理煞天天醉 thian-l ... ì-gī目醒拚天理 ba̍k tshínn piànn thian-lí天理煞天天醉 thian-
26 1.嘿!圖巴 hey tumn ba tumnbala le tumnba我的愛在哪有人發現它嗎 hey tumn ... ba我的愛在哪有人發現它嗎 hey tumn ba tumnbala le tumnba妳又會在乎嗎?在人海之中找尋妳的臉卻又想視而不見不知道妳是不是也正在想 tu ... 是也正在想 tumnbala le tumnba我拉扯了思想一個完全沒有妳存在的思想失去了平衡感但是我卻在假裝還沒找到答案好想讓可以當作藉口的回憶來阻
27 7.心破碎的聲 si̍t-tuānn我的目屎 guáê ba̍k-sái已經流焦í-king lâu ta一陣陣風雨 tsi̍t-tsūn-tsūn hong-hōo咧潑咧拖磨 teh phuah teh thua-buâ我聽
28 8.最愛的情歌 nn傷心目屎流袂煞 siong-sim ba̍k-sái lâu buē suah等待時間過去 tán-thāi sî-kan kuè-khì你會轉來阮身邊 líē tńg-lâi gún sin-pinn毋管
29 4.天還未光 lângē tán-mn̂g目睭閣金金 ba̍k-tsiu koh kim-kim猶毋甘睏 iáu m̄-kam khùn烏雲來 oo-hûn lâi閘著月光 tsa̍h tio̍h gue̍h-kng想起你
30 3.放捨 ih tsi̍t-tih目屎若雨的早起 ba̍k-sái ná hōoê tsái-khí醉倒街巷的暗暝 tsuì tó ke-hāngêàm-mî變成一張一張 piàn-sîng tsi̍t-tiunn ts
31 1.BA­BY - Y1.BA­BY作詞畢書盡作曲畢書盡、陳又齊이밤에네생각이나는밤이밤에(夜裡這 ... )나에게너란사람은 BABY(你對我來說就是Baby)너도날생각해야돼(希望你也這麼想著我)내사랑 B-A-B-Y너뿐야 I ... )나에게너란사람은 BABY(你對我來說就是Baby)너도날생각해야돼(希望你也這麼想著我)내사랑 B-A-B-Y너뿐야
32 1.霧。抬起了鄉愁 歷練最後一戰 mu ba li va lu bi zu gu su ma ba dre nge dre mu su a ne(譯有空的時候請回家!家鄉很
33 2.最近好嗎 )編曲 Chony ba re nge ra ne mu su ang lu na pi va ga ne ku na va ka a su si ku se na i su i ya ta mi nu a ne su lu ka kai yai ya mu a ka la va l ... pi a ne si ki ka u ri va ngu ba re nge ra ne mu su a ne mwa dri nga
34 4.朋友 ku va lri ba te ma ra ra ma u nga ki bi ta ga ne ki ta may ta ki ti na i ta ta ki a sa a ne ma du ta ki tu bi a ne ma du lri ta ra pa lri bu l ... bu lu su a ne va du lu ki li ba ke ma dwang lu ku a lri a lri a ne si tu bi tu bi su lri ta ra sa sa mu su a ne ma e la ne lri nga ku ta lra gi lu i ya ne ta lra ... kia du u du lru ma u lra u ku ba i sa ne nga a lai mu su a ne sa u ri
35 12.不碰。鄉愁 歷練最後一戰 mu ba li va lu bi zu gu su ma ba dre nge dre mu su a ne(譯有空的時候請回家!家鄉很
36 1.回甘 的目箍 hōo nńg-tsiánnê ba̍k-khoo來漸漸澹 lâi tsiām-tsiām tâm回甘啊回甘 huê-kam--ah huê-kam一點一滴 tsi̍t-tiám tsi̍t-tih是恁
37 6.放棄治療 oh…oh…oh… ba la ba ba ba bi do dap doo oh…一次一次又一次警告急得跳腳再睡不著就放
38 5.小孩 什麼算難關_ oh~baby ba la ba ba la ba喜歡你笑的時候你臉上的圖案好像要為我眼睛不停帶來陽光燦爛擁抱你睡的時候做的
39 6.假使你若離開我身邊 á sin-pinn我的目睭 guáê ba̍k-tsiu只賰落雨天 tsí tshun lo̍h-hōo-thin
40 11.添丁發財 í hiah tsuē白目喔 pe̍h-ba̍k--ooh這是啥物問題 tse sī siánn-mih būn-tê哪會趁錢無夠囡仔讀冊 náē thàn-tsînn bô-kàu gín-á tha̍k-t
41 1.飛起來 Mqa-ras 起來飛起來 Mqa-ras ku bi ba-lay su-pu ta bi mqa-ras ha飛起來 A-na knu-wan a-na i-nu su-pu ta bi mqa-ras h
42 4.大人物 . big man ba ba la la la ba ba la la la ba ba la la la ba ba la la la ba ba la la la ba ba la la la ba ba la la la ba ba la la la我在你心中只是小人物我的一舉一動一顰一笑妳都不關注走路追
43 3.天若光 tshing-tshun目睭攏看袂清 ba̍k-tsiu lóng khuànn buē tshing頭前的路猶閣有偌遠 thâu-tsîngê lōo iáu-kohū guā hn̄g茫茫紅塵 bông-
44 9.伐木歌 Z Leh Na Ba Su Di Ya Da Vi Na Lon An Yan(日復一日我們帶著糧食在清晨時分就一起上山工作) VuVu* VuVu KaJa ManJa Man Lu KuJi NuJi Kang Sema Vavua Na Ma Shi E Z Leh Tu ... a Ma Shi E Z Leh Tu An Dang A Bau Li Ulid(早晨六點才剛破曉我們就要帶著糧食上山工作這就是我們的生
45 3.那個獵人穿裙子 ma ka lri ba te ki yli那個獵人穿裙子穿過咬人貓 ma ... 子穿過咬人貓 ma ba bi ci nga. ko wa ni alri mai ni. ma lri gi li tw'a'a o dra ki ta la i si她有一雙強壯的手可以用巨竹搭起一座很高的鞦韆 maca i ni mi ya sa adrisi ma ka dw ... dwa ceelre i na saowalai si ababay la lre ne ge她有一雙像雄鷹銳利的眼睛可以分出公的石板和母的

46 2.三天三夜 三天三夜的三更半夜 Ba Ba Ba...完全都沒有極限我已經High了三天三夜我現在的心情就在出軌的邊緣 y
47 10.上位(Feat.側田&Jerald) 想上位仲難過契上帝(Ba La Ba)等人救濟等人接濟認真倒米(Ba La Ba)憎人富貴生活閉翳邊個唔想上位( ... 活閉翳邊個唔想上位(Ba La Ba)死唔眼閉趨炎附勢整招苦肉計(Ba La Ba)不停破費懶係架勢得米我認我恨上位由上世恨到今世就好似啲靚妹仔恨釣金龜現代生 ... 濟等人接濟認真倒米(Ba La Ba)憎人富貴生活閉翳邊個唔想上位( ... 活閉翳邊個唔想
48 10.你說敢不敢 莫名其妙變得很困難 Ba la ba ba ba la Ba la ba ba ba la Ba la ba ba ba la ba ba ba才上班就想下班才走開心又不安喔煩你說生活好亂怎麼辦不怎麼辦想不開走吧續攤
49 1.心情像風 huê-thâu ba̍k-sái tuī-lo̍h啥人瞭解 siánn-lâng liáu-ká ... -目屎哪會留佇目箍 ba̍k-sái náē lâu tī ba̍k-khoo為何我的人 uī-hô guáê lâng留佇傷心的街路 l
50 3.一杯燒酒二滴目屎 Nn̄g Tih Ba̍k-sái洪榮宏ÂngÎng-hông暗淡的月光àm-tāmê ge̍h- ... nn̄g tih ba̍k-sái酒精透悲意 tsiú-tsing thàu pi-ì這敢是淒涼的 ... nn̄g tih ba̍k-sái酒精透悲意 tsiú-tsing thàu pi-ì遐爾仔寂寞
51 5.誰人愛我親像你 目一𥍉 huân-huâ sè-kài ba̍k tsi̍t-nih無人會記得阮名字 bô-lângē-kì-tit gún miâ-jī只有你 tsí-ū lí將阮當做你的天 tsiong gún tòng-
52 5.牽手曼波(vs.黃妃) e yo ro si ku( ga n ba te)】すみません愛してさよなら(はいはいはい)【su mi ma se n a i si te sa yo na ra(hai hai hai I)】哪說哪比逐多
53 1.送你去嫁別人 suí-tang-tang目睭金金送 ba̍k-tsiu kim-kim sàng送你去嫁別人 sàng lí khì kè pa̍t-lân
54 1.平安之歌 sì目睭敢會當看見 ba̍k-tsiu kámē-tàng khuànn-kìnn世間上媠的代誌 s ... n你的目睭 líê ba̍k-tsiu替阮看 thè gún khuànn牽你的手 khan lí
55 3.愛你愛你 無忌憚地幸福 Oh~Baby一起遛狗騎著單車把我們的雙手牽到不能再牽為止要帶妳去看最愛的演場會回憶初 ... 攏總交給你(台語) Baby一起遛狗騎著單車把我們的雙手牽到不能再牽為止要帶妳去看最愛的演場會回憶初 ... 電影死心塌地到永久 Ba~ I Love You Ba~ Forever愛你愛你愛就是有我甲你(台語)愛你愛你絕不是甜言蜜語想你
56 1.從未在意 若承受挫折誰會心痛 ba ba la ba ba ba la ba ba….
57 2.OPREA NO.2 und Ya go ba chi Sab li Sabsi La Hey train my see A bu li ... i La Hey train my see A bu li ba Hahahaha Hey train my see Let me eat
58 1.Big Man(梁漢文&廿四味) mething溝埋乜嘢心情 Bi Li Ba La嘻哈要入夾入型把口一直唔停因為你一直唔明得意忘形好容易一事無成出道咁耐到而家依然堅持嘻哈經歷幾多變化都未怕打死把就無得望番轉頭 Big Man人生就係要不停戰
59 2.關不掉的收音機 和你沒有什麼不一樣 Ba Ba La Ba Ba Ba La Ba Ba La Ba其實我的世界很平凡和你沒有什麼不一樣 ... 和你沒有什麼不一樣 Ba Ba La Ba Ba Ba La Ba Ba La Ba陪著我分享我所有快樂和傷心蕭邦的浪漫巴哈的詠嘆永遠在我不安定時候出現大佑的情 ... 和你沒有什麼不一樣 Ba Ba La Ba Ba Ba La Ba Ba La B
60 4.明天 aic(wu wu ba la ba ba ba活出明天每天)平日你我是生日吧才來渴望和平像每次在悲劇後尋回慈悲的反應*活著若就是恩典哪個對這世界有虧欠而誰活著像受盡天譴你我捐過獻哪處可再貢獻至少祈求亂世永不再現為了這信念值得好好的改變祈求讓世界展笑臉為了這笑臉值得跟悲傷挑戰活出明天每天活好明天每天*大世界 ... [0:00.500]作詞林夕[0:01.000]wu wu ba la ba
61 2.誰人甲我比(1992) Iûnn Tsong-hiàn目箍紅紅 ba̍k-khooâng-âng心情沉重 sim-tsîng tîm-tāng毋敢來相信 m̄-kánn lâi siong-sìn你欲佮我拆分開 lí beh kah
62 11.甭問阮的名(1988) 我目箍紅 pē-bú tshī guá ba̍k-khooâng請你莫問阮的名 tshiánn lí mài mn̄g gúnê miâ有時家己嘛毋知影ū-sî ka-tī mā m̄ tsai-iánn只要你
63 9.Beautiful Lady eady往幸福前進 Ba Ba Ba~我為你著迷跟朋友喝茶談心逛街血拼看書看電影發微博聯絡感情生活像演一齣戲喜怒 ... eady往幸福前進 Ba Ba Ba~我為你著迷 Beautiful lady要懂得愛自己 Beautiful ... eady往幸福前進 Ba Ba Ba~我為你著迷 Ba Ba Ba~我為你著
64 3.一生何用 力量 tsiong ba̍k-sái huà tsuè li̍k-liōng我一定愛向前衝 guá ... ng毋捌失敗 m̄-bat sit-pāi怎會成功 tsuánnē sîng-kong天生我材必有
65 9.心冷 ūn-tê看佇目睭 khuànn tī ba̍k-tsiu疼入心底 thiànn ji̍p sim-té世間可能揣無第二个 sè-kan khó-lîng tshuē-bô tē-jī-ê甘願疼惜你一生一世 k
66 1.1960 sīnn kah ba̍k-tsiu氾濫成災 huàn-lām sîng-tsai因為愛 in-u ... siunn-siê ba̍k-sái因為愛 in-uīài才會有話講袂出來 tsiahēū uē k ... 目屎 sī líê ba̍k-sái請相信 tshiánn siong-sìn我會為你倒轉來 gu
67 2.想念‧雅紀 也不好過 yaki balbale' mayanux你自己找些事來做我想的事情很多 arac cu nak sa ... 你自己找些事來做我想的事情很多 arac cu nak sababale maki alang yaba祖母草長大了嗎? yaki yaba ka Kaman la玉米長大了嗎?你們還好嗎 ya ... 嗎?你們還好嗎 yaba ka atiy la ey mamu ramas kora祖母家裡很冷嗎? ... ngi我自己會工作 ba' cu nak mumarah不要掛念我 iya cu lunglungi ... ngi我自己會工作 b
68 7.纏鬥(Brawl) 蝶誰講話太像蜜蜂) Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba
69 3.葉問風中轉 彈牙其實係師公食架 Ba La Ba La風中轉吧 Ba La Ba La出手啦 Ba La Ba La出手砌吧葉問話武術如浪花 Ba La Ba La師父訓話 Ba La Ba La玩玩吓 Ba La Ba La師父責罵葉問話我好鬼馬[右手伸直…雙掌平推…雙腿下垂…唔准抽水…再嚟! ... 容其後來混身都是痛 Ba La Ba La風中轉吧 Ba La Ba La玩玩吓 Ba La Ba La出手砌吧葉問話
70 7.葉問風中轉(Demo version) 彈牙其實係師公食架 Ba La Ba La風中轉吧 Ba La Ba La玩玩吓 Ba La Ba La出手砌吧葉問話武術無落差 Ba La Ba La身體向下 Ba La Ba La玩玩吓 Ba La Ba La師父責罵葉問話我好到家葉問問我食唔食蝦葉問話你先跳Cha Cha葉問問 ... 食瓜葉問話睇得好化 Ba La Ba La彷佛見著彷佛真的師公出馬彷彿真的給我訓話葉問話我好鬼
71 8.請酒 iá對阮使目尾 tuì gún sái-ba̍k-bué你若有誠意 lí nāū sîng-ì陪阮啉兩杯 puê gún lim--nn̄g-pue坐倚來 tsē uá-lâi捀著燒酒 phâng tio̍h
72 5.心腹 距離記住相通的天地 BaDa Ba Ba Ba每場痛快歷奇記住完美的假期記住一起的滋味 ... 假期記住一起的滋味 BaDa Ba Ba Ba耳目心腹手口鼻結伴分享色香味 ... 口鼻結伴分享色香味 BaDa Ba Ba Ba Ba一班好友叫做手足嗎心腹嗎一餐歡宴熟人要有吧送暖遞茶一口小吃會直通心嗎一番體貼 ... 距離記住相通的天地 BaDa Ba Ba Ba
73 1.熱辣辣 y Come on Ba Ba La Ba Ba La Ba Ba La Ba Ba La Ba Ba La Ba Ba La Ba Ba La Ba都是天氣惹的禍蠢蠢欲動想太多都是你惹下的禍你的美在挑撥都是天氣惹的禍蠢蠢欲
74 39.愛你的只有一個我 ch導演賴偉康 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-bi a-bo-li- bev-ma-bo-sa-ba愛你的只有一個人愛你的只有一個只有一個我 A- ... 一個只有一個我 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev愛你的只有一個我且聽是什麼聲音是否在眼前 ... 影子寄託風兒說 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-bi a-bo-li- bev-ma-bo-sa-ba愛你的只有一個人愛你的只有一個只有一個我 A- ... 一個只有一個我 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-
75 3.Fly Away 開一檔Café想起 Ba La Ba Ba Ba沒有際遇會預告未有快樂偶遇到最好無謂跌落了俗套行程有誰要知道 Ha~ Fly ... 戲想聽話人道理想起 Ba La Ba Ba Ba沒有際遇會預告未有快樂偶遇到最好無謂跌落了俗套行程有誰要知道 Ha~ Fl
76 5.沒有季節的火花 曲黃尚偉編曲黃尚偉(Ba Da Ba Da Ba Ba......)紅葉悄悄半躺下秋意吧延續那串思念在炎夏曾熱熾了我的夢人突然被你 ... 白愛裡有生命有火花(Ba Da Ba Da Ba)(Ba Da Ba Da Ba)(Ba Da Ba Da Ba Ba Ba
77 1.激光中(24 Herbs Remix) f I'm the bank you my cha-ching girl c'mon you make me ... -ching girl c'mon you make me ba-ding you got ability to blind when you moving that thing歌聲似激光奔放我發熱我發亮發光衝激你使你心火燙在那身軀的各方與勁歌激光搖擺搖蕩光加熱就等於火火加歌就等於我若我與歌再加上你溫度將提升更多所以你應靠 ... 鎖 Rock& Roller Superfly dance baby by my side Rock& Roller what you see Yes Disco ABC Dance ... t you see
78 1.愛你的只有一個我 Hirsch A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-bi a-bo-li- bev-ma-bo-sa-ba愛你的只有一個人愛你的只有一個只有一個我 A- ... 一個只有一個我 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev愛你的只有一個我且聽是什麼聲音是否在眼前 ... 影子寄託風兒說 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-bi a-bo-li- bev-ma-bo-sa-ba愛你的只有一個人愛你的只有一個只有一個我 A- ... 一個只有一個我 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-b
79 12.哈林精選 的只有一個我) A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-bi a-bo-li- bev-ma-bo-sa-ba愛你的只有一個人愛你的只有一個只有一個我想要High到天亮現在還不晚%09快 ... 拿著愛的號碼牌 A-ba-ni-bi a-bo-li-bev A-ba-ni-bi a-bo-li- bev-ma-bo-sa-ba愛你的只有一個人愛你的只有一個只有一個
80 3.愛上貴倫美 都愛現我最容易受騙 BA LA BALA....並非真的要去怪誰二十一世紀混沌的開場你注定那邊我們自己這邊叫我
81 7.想念‧雅紀(阿嬤) 事情很多 yaki balbale' mayanux' arac cu nak sababale maki alang yaba祖母草長大了嗎?玉米長大了嗎?你們還好嗎? yaki ya ... 嗎? yaki yaba ka Kaman la yaba ka atiy la ey mamu ramas kora?祖母家裡很冷嗎?家裡有下雨嗎?祖父酒醉了嗎? yaki ey gahra ka morow umolax ka morow? ey mahnukan ka yutas na?祖母不要生氣我不是故意酒 ... ngi mahnukan iya cu lunglungi ba' cu nak mumarah不要掛念我我自己會工作
82 7.想念雅紀(阿嬤) 也不好過 yaki balbale' mayanux你自己找些事來做我想的事情很多 arac cu nak sa ... 你自己找些事來做我想的事情很多 arac cu nak sababale maki alang yaba祖母草長大了嗎? yaki yaba ka Kaman la玉米長大了嗎?你們還好嗎 ya ... 嗎?你們還好嗎 yaba ka atiy la ey mamu ramas kora祖母家裡很冷嗎? ... ngi我自己會工作 ba' cu nak mumarah不要掛念我 iya cu lunglungi ... ngi我自己會工作 b
83 5.聽聽 sic Group Ba Da Ba Ba Ba Ba只要給我一句歌熱辣辣地在燃燒耳朵 ... 熱辣辣地在燃燒耳朵 Ba Da Ba Ba Ba Ba只要一首好聽的歌如若我要發光它給我打磨*想攪一場有關聲音的革命讓熟睡的感性被 ... 何時何地也祈求盡興 Ba Da Ba Ba Ba Ba只要給我一句歌活著就是盡情的探戈 ... 活著就是盡情的探戈 Ba Da Ba Ba Ba(!
84 8.我用一首Demo跟你告白XD 我自然表態自由自在 BA LA BA LA~~
85 8.甭擱憨(莫閣戇) n Bu̍t-kong目睭金金嘛人傷重 ba̍k-tsiu kim-kim--mah lâng siong-tiōng摃一个龜嘛會起掠狂咧 kòng tsi̍t-ê ku māē khí lia̍h-kông-
86 11.Mad U So Let U Go Ba La Ba La Ba La Ba La常囉嗦也要你知道 I love U yeah……woo張繼聰-Mad
87 9.Online 四個小時都可輕鬆說心意你好嗎?(Kon Ba Wa)分開千里亦同一陣線(光速穿透著互相視線)緣份在這刻息間裡興建(無用要上路搭火箭)(RAP) Yuki佢話約我去迪士尼我問佢黎香港嘅確實日期佢話暫定下年嘅一月尾
88 20.Good times 末 Bon Bon Ba La Da Bon Bon倒帶一分鐘我們重新再來過聽聽你的上半身在說什麼 ... 我 Bon Bon Ba La DA Bon Bon快轉一分鐘決定錯的都跳過聽聽你的下半身在說什麼
89 1.人生多麼好 忟呢忟路睇開啲永冇胃癌少肺癆人生多麼好 BA股上市直頭係正show行街睇呢睇路一家鋼鐵陣容通處蒲*要有嘢做就唔易老每有抑鬱搵班friend吹水傾訴這世界寶在美好拿拿淋wear wear著數無謂因少少苦楚你就趯佬
90 2.兄妹(&鄧玉賢) sim-sngê ba̍k-sái吞腹內 thun pak-lāi(女)牽阮的雙手 khan gú ... huann-híê ba̍k-sái墜落地 tuī-lo̍h tē(女)看你的雙手 khuànn
91 3.5 Strings La Fo Sam Ba Wu Lu Fa Lo Wu La Fo Bae Ko La Mo Shi Li Fa La Fo Ko Mo La Fo Sam ... i Li Fa La Fo Ko Mo La Fo Sam Ba Yu No La Fo La Sun Shi No Ma Lo Fa Wa Shi Ko La Mo Na Sho Fo Mo Lae Do Sam Da Lae Fi I Chu Chu La Fo Ko We La Fo Klan(Yo La Fo Si ... o Na Va Ko(Vi La Fo Sin) Shon Ba La Sae Ya Va Ko(Ti Ya Do La Sin) Bo Mon Bo La Do Sin(Vi La Fa Sin) Wo U Wo Wo U Wo Wo U Wo Wo U Wo Ma La Boo Wa Ma Sae Ya Li ... Wo Ma La Boo Wa Ma Sae Ya Li Ba Li Ya Li Sun He Li Ma
92 8.打情罵悄 盞搞到各位也真失禮*Ba Boom Bei Be Li Ba Boom Ba Boom Bi Ba Boo Ba Boom Bei Be Li Ba Boom Ba Boom Bi Ba Boo Ba Boom Bei Be Li Ba Boom Ba Boom Bi Ba Boo Boom Bi Da Ba La Ba Be Bam Boom*(Rap)你叫我點樣忍吓吓遲到要我等到佢忟又要我氹你話佢係唔係 ... 人我點樣啃 Hey Baby Take It Easy兩位都需要醫治拍拖係兩個人做乜預我一份你地愈
93 11.無奈的苦酒 ê燒酒佮目屎 sio-tsiú kah ba̍k-sái才會來摻摻做一伙 tsiahē lâi tsham-tsham tsuè tsi̍t-hu
94 6.Na Lu Uan yan ho-ia ba i yo in ho-ian i ya ian ho ia na i yo i ho-ian你的心情為什麼那麼差要不要來給你擁抱一下夢想的路難免會有掙扎朋友都在沒有什麼在怕所有煩惱馬上通通卸下自由自在一起跳支舞吧快樂因為有你陪我歌唱未來路上我們還要分享天空在 ... a i yo i yan ho hai-yan ho-ia ba i yo in ho-ian i ya ian ho ia na i y
95 4.一條情歌 ài心酸的目屎流落來 sim-sngê ba̍k-sái lâu--lo̍h-lâi是蒼天故意的安排 sī tshong-thian kòo-ìê an-pâi有情人註定的無奈ū-tsîng-lâng tsù-
96 5.沒有季節的火花 曲黃尚偉編曲黃尚偉(Ba Da Ba Da Ba Ba Da Ba Da Ba......)紅葉悄悄半躺下秋意吧延續那串思念在炎夏曾熱熾了我的夢人突然被妳帶動難自然地說話像失控*濃情焰燒滾身邊的季節似高溫的炎夏寒夜裏散步感覺瀟洒能共妳北風街中深深擁抱一宵竟無話是妳火般的吻來代替講話*#無深秋無冬季只記熱戀一個夏來讓我永遠火熱可以吧寒風中 ... 著陪淡雲靜躺月下人沒
97 6.企鵝 a ko ta ko ta ki ta ba sa sa ha在五千萬年前從我放棄不再飛就等跟你去遊山玩水我最懂你的美你從不要我減肥像一雙手套不能缺誰約定好要永遠在愛的南邊但你卻長眠我守在你耳邊我愛你說了七年下
98 7.Mad U So(Acoustic Version) Let U Go Ba La Ba La Ba La Ba La常囉嗦也要你知道(I love U)* sweetie我認我臭脾氣我認我好小氣唔識去討好你但其實一句到尾我只係緊張你緊張你仲緊張過我自己道理唔理不會放生你你不想見到我會通宵去惡補我會多點洗澡我會戒掉老土為你好為你好就算些少劫數些少既煩惱我也不會讓你遇到請 ... o that's why I Never Let U Go Ba La Ba La Ba La Ba La常囉嗦也要
99 10.愛にゆこう け眠れない」'so ba ni i te ko n ya da ke ne mu re na i'そんな心重ねたい so n na ko ko ro ka sa ne ta i瞳に閉じ込められない ooh想いが hi to mi ni to ji ko me ra re na i o ... 「我愛你」 ko bo re o chi ta ko to ba'wo3 ai4 ni3'あなたが望むなら愛にゆこう a na ta ga no zo mu na ra a i ni yu ko u愛し始めたこの奇跡 a i shi ha ji me ta ko no ki se kiまるで世界に生まれたての命 ma ru ... 「我愛你」 ko bo re o chi ta ko to
100 11.我就喜歡(勝利慶功版) 下一步換我們做主* Ba la ba ba ba ba ba Ba la ba ba ba ba ba我就喜歡 Ba la ba ba ba ba ba Ba la ba ba ba我就喜歡(什麼都不害怕) Ba la ba ba ba ba ba Ba la ba ba ba ba ba Ba la ba Ba la ba Ba la ba ba ba我就喜歡來跳舞

最多只能顯示前 100 項,請多利用+-空白縮小搜尋結果.如【愛情+代價】【愛情-代價】