Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 陪伴阮身邊 > 虎頭埤之戀

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

虎頭埤之戀

Lyricist:蔡湘宜
Composer:文傑、城城

南風吹送戀愛詩,牽手散步虎頭埤
彩霞瓊橋落水池,美麗如詩水連天

相思林前訴相思,夫妻樹啊連理枝
你講雙人親像夫妻樹,永結同心不分離
南都戀夢好情意,好頭好尾雙頭甜
嘴胚兩蕊紅紅的雙喜,希望花開早結子

南風吹送戀愛詩,牽手散步虎頭埤
彩霞瓊橋落水池,美麗如詩水連天

相思林前訴相思,夫妻樹啊連理枝
你講雙人親像夫妻樹,永結同心不分離
南都戀夢好情意,好頭好尾雙頭甜
嘴胚兩蕊紅紅的雙喜,希望花開早結子

相思林前訴相思,夫妻樹啊連理枝
你講雙人親像夫妻樹,永結同心不分離
南都戀夢好情意,好頭好尾雙頭甜
嘴胚兩蕊紅紅的雙喜,希望花開早結子--------------------------------------------Lyricist:蔡湘宜
Composer:文傑、城城

《虎頭埤之戀》Hóo-thâu-pi tsi Luân
Find more lyrics at ※ Mojim.com
談詩鈴 Tâm Si-lîng

南風吹送戀愛詩
lâm-hong tshue-sàng luân-ài si
牽手散步虎頭埤
khan-tshiú sàn-pōo Hóo-thâu-pi
彩霞瓊橋落水池
tshái-hâ khîng-kiô lo̍h tsuí-tî
美麗如詩水連天
bí-lē jû si tsuí liân thinn

相思林前訴相思
siunn-si-nâ tsîng sòo siunn-si
夫妻樹啊連理枝
hu-tshe-tshiū--ah liân-lí-ki
你講雙人親像夫妻樹
lí kóng siang-lâng tshin-tshiūnn hu-tshe-tshiū
永結同心不分離
íng-kiat tông-sim put hun-lī

南都戀夢好情意
lâm-too luân-bāng hó tsîng-ì
好頭好尾雙頭甜
hó-thâu hó-bué siang-thâu tinn
喙䫌兩蕊紅紅的雙喜
tshuì-phué nn̄g-luí âng-âng ê siang-hí
希望花開早結子
hi-bāng hue khui tsá kiat-tsí

[ti:虎頭埤之戀]
[ar:談詩玲]
[al:]
[by:CM-FANG]

[00:02.29]《虎頭埤之戀》
[00:05.29]《歌手:談詩玲》
[00:08.29]《Lyricist:蔡湘宜》
[00:11.29]《Composer:文傑、城城》
[00:14.29]《LRC:CM-FANG》
[00:17.29]★☆★☆
[00:19.79]~南~風吹送戀愛詩~
[00:25.22]牽~手散步虎頭埤~~
[00:29.56]~彩~霞瓊橋落水池~
[00:35.07]美麗如詩水連天~~~
[00:39.65]~相~思林前訴相思~
[00:44.92]夫妻樹啊連理枝~~~
[00:49.96]你~講雙人親像夫妻樹
[00:55.10]永~結同心不分離~~
[00:59.64]~南~都戀夢好情意~
[01:04.98]好頭好尾雙頭甜~~~
[01:10.08]嘴~胚兩蕊紅紅的雙喜
[01:14.94]希望花開早結子~~~
[01:19.97]《虎頭埤之戀》
[01:23.17]《歌手:談詩玲》
[01:26.60]《Lyricist:蔡湘宜》
[01:30.17]《Composer:文傑、城城》
[01:33.67]《LRC:CM-FANG》
[01:37.15]★☆★☆
[01:39.65]~南~風吹送戀愛詩~
[01:45.04]牽~手散步虎頭埤~~
[01:49.62]~彩~霞瓊橋落水池~
[01:55.16]美麗如詩水連天~~~
[01:59.59]~相~思林前訴相思~
[02:05.06]夫妻樹啊連理枝~~~
[02:09.94]你~講雙人親像夫妻樹
[02:15.11]永~結同心不分離~~
[02:19.60]~南~都戀夢好情意~
[02:25.04]好頭好尾雙頭甜~~~
[02:30.07]嘴~胚兩蕊紅紅的雙喜
[02:34.98]希望花開早結子~~~
[02:39.97]《虎頭埤之戀》
[02:45.37]《歌手:談詩玲》
[02:50.37]《LRC:CM-FANG》
[02:55.37]★☆★☆
[02:59.72]~相~思林前訴相思~
[03:05.01]夫妻樹啊連理枝~~~
[03:09.99]你~講雙人親像夫妻樹
[03:14.96]永~結同心不分離~~
[03:19.54]~南~都戀夢好情意~
[03:24.97]好頭好尾雙頭甜~~~
[03:30.01]嘴~胚兩蕊紅紅的雙喜
[03:35.04]希望花開早結子~~~
[03:40.04]《虎頭埤之戀》
[03:45.38]《2018.09.20》

  1. Special thanks to Kris for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen