Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 圓夢 > 圓夢

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

圓夢

為愛一切無顧不驚乎人笑阮糊塗一份美麗的錯誤早著心內有覺悟吃苦當做吃補傢已選擇的路不曾怨言半句為阮美夢會成就人生用生命追求情深意重到永久無論海水會乾石頭爛全心付出無退無縮

※欲幸福無撇步無法度一枝草一點露無論外大的苦楚堅定腳步無怨妒圓夢的故事是禮物不免長長久久一個煙花的女子用著純情的歌聲為恁演唱------------------------------------------
9592/《圓夢》Înn Bāng
談詩玲Tâm Si-lîng

為愛一切無顧
uī ài it-tshè bô-kòo
毋驚人笑阮糊塗
m̄-kiann lâng tshiò gún hôo-tôo
一份美麗的錯誤
tsi̍t-hūn bí-lē ê tshò-gōo
早就心內有覺悟
tsá tiō sim-lāi ū kak-ngōo
食苦當做食補
tsia̍h-khóo tòng-tsuè tsia̍h-póo
家己選擇的路
ka-kī suán-ti̍k ê lōo

毋捌怨言半句
m̄-bat uàn-giân puànn-kù
為阮美夢會成就
uī gún bí-bāng ē sîng-tsiū
人生用性命追求
jîn-sing iōng sìnn-miā tui-kiû
情深意重到永久
tsîng tshim ì tāng kàu íng-kiú
無論海水會焦
Find more lyrics at ※ Mojim.com
bô-lūn hái-tsuí ē ta
石頭爛
tsio̍h-thâu nuā
全心付出
tsuân-sim hù-tshut
無退無勼
bô-thè bô-kiu

欲幸福無撇步
beh hīng-hok bô phiat-pōo
無法度
bô-huat-tōo
一枝草一點露
tsi̍t-ki tsháu tsi̍t-tiám lōo
無論偌大的苦楚
bô-lūn guā tuā ê khóo-tshóo
堅定跤步
kian-tīng kha-pōo
無怨妒
bô uàn-tòo

圓夢的故事
înn bāng ê kòo-sū
是禮物
sī lé-bu̍t
毋免長長久久
m̄-bián tn̂g-tn̂g kú-kú
一个煙花的女子
tsi̍t-ê ian-hua ê lú-tsú
用著純情的歌聲
iōng-tio̍h sûn-tsîng ê kua-siann
為恁演唱
uī lín ián-tshiùnn

  1. Special thanks to amy姊 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen