Yarimo (feat. Tigran Hamasyan) Lyrics L.V.( LV ) ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > L.V.( LV ) > Ancient Mechanisms > Yarimo (feat. Tigran Hamasyan)

L.V.( LV )Lyrics
Album list
Related Video

L.V.( LV )

Yarimo (feat. Tigran Hamasyan)

Yarimo yarimo, mer tun cer tun motik motik
Yarimo yarimo, yertam berem vortin khotik
Yarimo yarimo, perem dnem votkin khotik
Yarimo yarimo, tserque kou da shat khorotik
Yarimo yarimo, mer tun cer tun Yana yana
Yarimo yarimo, mer tun cer tun yana yana
Yarimo yarimo, karmir shourtet gaghtsr bana
Yarimo yarimo, Bachik me tur chem. timana

  1. Related Links: Antoine Stépan Terjanian blog 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics