Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > Wo De Da Ling > Zuo Shou Bian

Jocie KokLyrics
Album list

Jocie Kok

Zuo Shou Bian

gu? m?i m?i zu? sh?u bi?n
f?ng chu? guò lán ti?n zài xià y? zh? ji?n
yún néng f?i du? yu?n
ài t? ?u ?r h?n tián ?u ?r y? h?n xián
w? y? j?ng t? yàn
w? men lái huí de y?u xián
y?u y? xi? y? j?ng bù jiàn zhè xi? nián Oh
hey n? shu? de míng ti?n shì y? zh?ng xìn niàn
hái shì f?ng xìn jiàn
duì ài bù shì y?n ti?n y? bù shì míng ti?n
t? h?o nán f?n biàn
k? shì w? de x?n l? miàn
y?u zh?ng g?n jué h?n tè bié méi rén le ji?
w? z?u zài zu? bi?n n? de zu? bi?n
kàn dé jiàn xìng fú de píng yuán
y? x? n? bìng bù huì chá jué
zhè jìu shì w? de wú sh?ng de mào xi?n
w? z?u guò qíng ti?n y?n ti?n huò y? ti?n
nà j? nián jìu jiào zuò y?ng yu?n
zhè y? qi? xi?o sh? zh? qián
w? huì duì zì j? shu?
w? yào y?ng yu?n y?ng yu?n zài n? zu? sh?u bi?n
hey n? shu? de míng ti?n shì y? zh?ng xìn niàn
hái shì f?ng xìn jiàn
duì ài bù shì y?n ti?n y? bù shì míng ti?n
Find more lyrics at ※ Mojim.com
t? h?o nán f?n biàn
k? shì w? de x?n l? miàn
y?u zh?ng g?n jué h?n tè bié méi rén le ji?
w? z?u zài zu? bi?n n? de zu? bi?n
kàn dé jiàn xìng fú de píng yuán
y? x? n? bìng bù huì chá jué
zhè jìu shì w? de wú sh?ng de mào xi?n
w? z?u guò qíng ti?n y?n ti?n huò y? ti?n
nà j? nián jìu jiào zuò y?ng yu?n
zhè y? qi? xi?o sh? zh? qián
w? huì duì zì j? shu?
w? yào y?ng yu?n y?ng yu?n zài n? zu? sh?u bi?n
Wu wú sh?ng de mào xi?n
w? z?u zài zu? bi?n n? de zu? bi?n
kàn dé jiàn xìng fú de píng yuán
y? x? n? bìng bù huì chá jué
zhè jìu shì w? de wú sh?ng de mào xi?n
w? z?u guò qíng ti?n y?n ti?n huò y? ti?n
nà j? nián jìu jiào zuò y?ng yu?n
zhè y? qi? xi?o sh? zh? qián
w? huì duì zì j? shu?
w? yào y?ng yu?n y?ng yu?n zài n? zu? sh?u bi?n
zu? sh?u bi?n