Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Stefanie Sun > Against the Light > Guan Yu

Stefanie SunLyrics
Album list

Stefanie Sun

Guan Yu

W?
?
W? De X?n L?
????
Zhù Le Yí Dà Qún
?????
Ch?o Nào F?n? Dí
????
W?
?
Xi?n? Yào L? Hán?
????
Méi Y?u Mù Dì Dì
?????
D?n Chún Táo Bì
????
Gu?n Yú
??
Rén Men Qiè Qiè S? Y?
??????
Xiào Rón? De Zh?n Shí
?????
W? Bìn? Bù Xi?n? Zài Yì
??????
Gu?n Yú
??
Sh?n? Huó De Xu?n Zé Tí
??????
Dá àn Zài F?n? L?
?????
W? Xi?n? Q? Le Yì Sh?u G? De Dào L?
??????????
Yeah~~
Yeah~~
W?
?
Z?n Me Dìn? Yì
????
Bù Xi?n? Zuò Jué Dìn?
?????
Y? Méi Gu?n Xì
????
Gu?n Yú
??
ài Bu ài De Wèn Tí
Find more lyrics at ※ Mojim.com
??????
Hu?n? Yán De Shàn Yì
?????
W? Zh? Xi?n? Q?n? G?n Jìn?
??????
Gu?n Yú
??
Sh?n? Mìn? De Shì F?i Tí
??????
Dá àn Zài Y? L?
?????
W? Zh? Kàn Jiàn Dàn Hu? Sè De F?n? J?n?
??????????
Shòu Guò Sh?n? De Jì Yì
??????
Yì Zhí D?u Hái Méi Y?u Quán Yù
????????
X? Yào Bèi Gé Lí
?????
X? Yào Gèn? Du? De K?n? Qì
???????
W? Ràn? Zì J? Xi?n? Xìn
??????
Zh?n? Yú Zài Chán? Q? Zhé Mó L? Dé Dào Mi?n Yì
????????????
Yeah~~
Yeah~~
Gu?n Yú
??
Rén Men Qiè Qiè S? Y?
??????
Xiào Rón? De Zh?n Shí
?????
W? Bìn? Bù Xi?n? Zài Yì
??????
Gu?n Yú
??
Sh?n? Huó De Xu?n Zé Tí
??????
Dá àn Zài F?n? L?
?????
W? Xi?n? Q? Le Yì Sh?u G? De Xuán L?
??????????