Forgive, God!(祈主寬恕) Lyrics Vitas ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Vitas > Return Home(回家) > Forgive, God!(祈主寬恕)

VitasLyrics
Album list

Vitas

Forgive, God!(祈主寬恕)

Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics