Let Me Fly Lyrics 李愛綺 ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 李愛綺 > 微風‧城市 > Let Me Fly

李愛綺Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro
Related Video

李愛綺

Let Me Fly

Lyricist:陳建寧
Composer:郭偉聰

愛情親像放風吹
花香 攏放在心肝底

閃爍的流星玲瓏迺
最後一個人卡好過

阮不是你的小寶貝
總有一天會自由飛
飛到天邊無需要別人做伙

Let me fly 我的期待 誰人了解
Let me fly 若是戀愛 一生一擺
Let me fly 飛去叨位 看天安排

春天的風會擱來 有情人在等待
甜蜜雙雙對對做伙行
So let me fly------------------------------------------
9289/《Let Me Fly》
李愛綺Lí Ài-khí(李嘉Lí Ka)

愛情親像放風吹
ài-tsîng tshin-tshiūnn pàng hong tshue
花芳攏囥佇心肝底
hue-phang lóng khǹg tī sim-kuann-té
閃爍的流星玲瑯踅
siám-sih ê liû-tshinn lin-long-se̍h
Find more lyrics at ※ Mojim.com
最後一个人較好過
tsuè-āu tsi̍t-ê-lâng khah hó kuè

阮毋是你的小寶貝
gún m̄-sī lí ê sió-pó-puè
總有一工會自由飛
tsóng ū tsi̍t-kang-huē tsū-iû pue
飛到天邊
pue kàu thinn-pinn
無需要別人做伙
bô su-iàu pa̍t-lâng tsò-hué

Oh~ Let Me Fly
我的期待
guá ê kî-thāi
啥人了解
siánn-lâng liáu-kái
Let Me Fly
若是戀愛一生一擺
nā-sī luân-ài tsi̍t-sing tsi̍t-pái
Let Me Fly
飛去佗位
pue khì tó-uī
看天安排
khuànn thinn an-pâi

春天的風會閣來
tshun-thinn ê hong ē koh lâi
有情人咧等待
ū-tsîng-lâng teh tán-thāi
甜蜜雙雙對對
tinn-bi̍t siang-siang tuì-tuì
做伙行
tsò-hué kiânn
So Let Me Fly

  1. Special thanks to Gh for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen 


Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics