SOLO 歌词 曾玮中 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 男生歌手 > 曾玮中 > 你讲你讲 > SOLO

曾玮中专辑介绍
歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

曾玮中

SOLO

作词:曾玮中
作曲:曾玮中
编曲:三秒

日头赤焱焱 随人顾随人性命
凡事照起工缀人行 哪有机会拼出名声
四序的生活 毋是我的路线
逐工予现实来折磨 活咧才有价值

表面看来愈好额 心内可能愈散赤
追求无实的虚华 为著家己爽尔尔
知影家己知影啥 嘛知影家己毋知啥
追求真实的掌声 听见 家己心声

拣一条坎坷的路 毋管命运来阻挡
勇敢去冲出难关 人人(你我)拢是英雄
我踏上危险的路 虽然孤单阁寂寞
跤步坚持毋停落 我的前途我的SOLO------------------------------------------
15649/《Solo》
曾玮中Tsan Uí-tiong/Kuljelje

日头赤焱焱
ji̍t-thâu tshiah iānn-iānn
随人顾随人性命
suî lâng kòo suî-lâng sìnn-miā
凡事照起工缀人行
huân-sū tsiàu-khí-kang tuè lâng kiânn
哪有机会拼出名声
ná-ū ki-huē piànn tshut miâ-siann
四序的生活
sù-sī ê sing-ua̍h
毋是我的路线
m̄-sī guá ê lōo-suànn
逐工予现实来折磨
ta̍k-kang hōo hiān-si̍t lâi tsiat-buâ
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
活咧才有价值
ua̍h--leh tsiah ū kè-ta̍t

表面看来愈好额
piáu-bīn khuànn--lâi jú hó-gia̍h
心内可能愈散赤
sim-lāi khó-lîng jú sàn-tshiah
追求无实的虚华
tui-kiû bô-si̍t ê hi-hua
为著家己爽尔尔
uī-tio̍h ka-kī song--niā-niā

知影家己知影啥
tsai-iánn ka-kī tsai-iánn siánn
嘛知影家己毋知啥
mā tsai-iánn ka-kī m̄-tsai siánn
追求真实的掌声
tui-kiû tsin-si̍t ê tsiáng-siann
听见家己心声
thiann-kìnn ka-kī sim-siann

拣一条坎坷的路
kíng tsi̍t-tiâu khám-khia̍t ê lōo
毋管命运来阻挡
m̄-kuán miā-ūn lâi tsóo-tòng
勇敢去冲出难关
ióng-kám khì tshiong tshut lân-kuan
人人(你我)拢是英雄
lâng-lâng (lí guá) lóng-sī ing-hiông

我踏上危险的路
guá ta̍h siōng guî-hiám ê lōo
虽然孤单阁寂寞
sui-jiân koo-tuann koh tsi̍k-bo̍k
跤步坚持毋停落
kha-pōo kian-tshî m̄ thîng--lo̍h
我的前途
guá ê tsiân-tôo
我的Solo
guá ê Solo

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网