O sole mio生命的太阳 歌词 洪荣宏 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 男生歌手 > 洪荣宏 > 男子汉加油 > O sole mio生命的太阳

洪荣宏专辑介绍
歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

洪荣宏

O sole mio生命的太阳

作词:许明杰、洪荣宏
作曲:许明杰、洪荣宏

O sole mio 生命的太阳
全力去争取你的胜利

行过乌暗找寻光线 日头渐渐浮上天
人生的路坎坎坷坷 叫甲己来争一口气
乌云将伊轻轻拨开 将著信心扎惦身边
过去的所有伤痕 叫咱毋通踌躇

O sole mio 生命的太阳
展现出男人的志气
稍微困难没啥么 继续坚持
大声来认真唱出 成功的歌诗

O sole mio 生命的太阳
全力去争取你的胜利

暂时乌云将伊拨开 用着信心带惦身边
曾经的失败伤痕 叫我毋通踌躇------------------------------------------
10254/《O Sole Mio性命的太阳》O Sole Mio Sìnn-miā ê Thài-iông
洪荣宏Âng Îng-hông

O Sole Mio
性命的太阳
sìnn-miā ê thài-iông
全力去争取你的胜利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī

行过乌暗
kiânn kuè oo-àm
走揣光线
tsáu-tshuē kng-suànn
日头渐渐浮上天
ji̍t-thâu tsiām-tsiām phû-tsiūnn thinn
人生的路
jîn-sing ê lōo
坎坎坷坷
khám-khám-khia̍t-khia̍t
叫家己来争一口气
kiò ka-tī lâi tsing tsi̍t-kháu khuì
乌云将伊轻轻掰开
oo-hûn tsiong i khin-khin pué--khui
将著信心扎踮身边
tsiong tio̍h sìn-sim tsah tiàm sin-pinn
过去的所有伤痕
kuè-khì ê sóo-ū siong-hûn
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
叫咱毋通踌躇
kiò lán m̄-thang tiû-tî

O Sole Mio
性命的太阳
sìnn-miā ê thài-iông
展现出男人的志气
tián-hiān tshut lâm-jîn ê tsì-khì
小可困难无啥物
sió-khuá khùn-lân bô-siánn-mih
继续坚持
kè-sio̍k kian-tshî
大声来认真唱出
tuā-siann lâi jīn-tsin tshiùnn-tshut
成功的歌诗
sîng-kong ê kua-si
O Sole Mio
性命的太阳
sìnn-miā ê thài-iông
全力去争取你的胜利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī

暂时乌云将伊掰开
tsiām-sî oo-hûn tsiong i pué--khui
用着信心带踮身边
iōng-tio̍h sìn-sim tuà tiàm sin-pinn
曾经的失败伤痕
tsan-king ê sit-pāi siong-hûn
叫我毋通踌躇
kiò guá m̄-thang tiû-tî

O Sole Mio
性命的太阳
sìnn-miā ê thài-iông
展现出男人的志气
tián-hiān tshut lâm-jîn ê tsì-khì
小可困难无啥物
sió-khuá khùn-lân bô-siánn-mih
继续坚持
kè-sio̍k kian-tshî
大声来认真唱出
tuā-siann lâi jīn-tsin tshiùnn-tshut
成功的歌诗
sîng-kong ê kua-si
O Sole Mio
性命的太阳
sìnn-miā ê thài-iông
全力去争取你的胜利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī
O Sole Mio
性命的太阳
sìnn-miā ê thài-iông
全力去争取你的胜利
tsuân-li̍k khì tsing-tshú lí ê sìng-lī

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网