Bye-Bye Baby 歌词 曾心梅 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 女生歌手 > 曾心梅 > 甲天借胆 > Bye-Bye Baby

曾心梅歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

曾心梅

Bye-Bye Baby

作词:武雄
作曲:琼珑

你每工手机带咧拢不接电话 我留话叫你找我你嘛拢无回
有问题 有问题 一定有什么小姐你欲去亏
你卡早追我彼阵每日敲电话 今嘛欲叫你出去你就头犁犁
无问题 无问题 你若是无爱不如讲乎坦白
Bye-Bye Baby 已经无关系 Bye-Bye Baby 我欲先失陪
Bye-Bye Baby 无缘的冤家 Bye-Bye Baby 免搁来相找
我对你了解讲来你会惊一下 你不接电话表示你块泡妹妹
有问题 有问题 一定是煞到别人走出去花
到这我决心放弃你是无及格 免搁讲山盟海誓已经听真多
无问题 无问题 你免来解释我嘛欲甲你切
Bye-Bye Baby 已经无关系 Bye-Bye Baby 我欲先失陪
Bye-Bye Baby 无缘的冤家 Bye-Bye Baby 免搁来相找------------------------------------------
10300/《Bye-bye Baby》
曾心梅Tsan Sim-muî

你每工手机扎咧
lí muí-kang tshiú-ki tsah--leh
拢毋接电话啊
lóng m̄-tsiap tiān-uē--ah
我留话叫你揣我
guá lâu-uē kiò lí tshuē guá
你嘛拢无回
lí mā lóng bô huê
有问题有问题
ū būn-tê ū būn-tê
一定有啥物小姐
it-tīng ū siánn-mih xiǎojiě
你欲去诙啊
lí beh khì khue--ah

你较早追我彼阵
lí khah-tsá tui guá hit-tsūn
每日敲电话
muí-ji̍t khà-tiān-uē
这马欲叫你出去
tsit-má beh kiò lí tshut--khì
你就头犁犁啊
lí tiō thâu lê-lê--ah
无问题啊无问题啊
bô būn-tê--ah bô būn-tê--ah
你若是无爱
lí nā-sī bô-ài
不如讲予坦白
put-jû kóng hōo thàn-pe̍h

Bye-bye Babe
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网
已经无关系
í-king bô kuan-hē
Bye-bye Babe
我欲先失陪
guá beh sing sit-puê
Bye-bye Babe
无缘的冤家
bô-iân ê uan-ke
Bye-bye Babe
免阁来相揣
bián koh lâi sio-tshuē

我对你了解
guá tuì lí liáu-kái
讲来你会惊一下
kóng--lâi lí ē kiann tsi̍t-ê
你毋接电话
lí m̄-tsiap tiān-uē
表示你咧泡妹妹
piáu-sī lí teh phàu měiméi
无问题啊无问题啊
bô būn-tê--ah bô būn-tê--ah
一定是煞著别人
it-tīng sī sannh-tio̍h pa̍t-lâng
走出去花啊
tsáu tshut-khì hue--ah

到遮我决心放弃
kàu tsia guá kuat-sim hòng-khì
你是无及格啊
lí sī bô ki̍p-keh--ah
免阁讲山盟海誓
bián koh kóng san-bîng hái-sè
已经听真济啊
í-king thiann tsin tsuē--ah
无问题啊无问题啊
bô būn-tê--ah bô būn-tê--ah
你免来解说
lí bián lâi kái-sueh
我嘛欲佮你扯啊
guá mā beh kah lí tshé--ah

Bye-bye Babe
已经无关系
í-king bô kuan-hē
Bye-bye Babe
我欲先失陪
guá beh sing sit-puê
Bye-bye Babe
无缘的冤家
bô-iân ê uan-ke
Bye-bye Babe
免阁来相揣
bián koh lâi sio-tshuē

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网