Baby我爱你 歌词 张秀卿 ※ Mojim.com
魔镜歌词网
魔镜歌词网 > 女生歌手 > 张秀卿 > 好女儿[新选] > Baby我爱你

张秀卿专辑介绍
歌词
专辑列表
歌手介绍
相关视频

张秀卿

Baby我爱你

作词:林垂立
作曲:林垂立
演唱:张秀卿/林垂立

*(女)寒冷的冬天已经过去 燕子飞来春天
    多情的世界少年彼时 不知缘份是什么
    想你 想你想你 分开后才知滋味 轻轻叫一声Baby我想你

#(男)窗外的雨水点点滴滴 扰乱我心头稀微
    放荡的少年不是故意 当初来离开妳
    爱妳 爱妳 燕子传乎妳消息 轻轻叫一声Baby我爱妳

△(女)春夏秋冬 岁月不愿留人
 (男)如今妳的生活 不知是幸福还是孤单
 (女)春夏秋冬 美满 美满的梦
 (合)为着你我犹原孤单 孤单一人
更多更详尽歌词 在 ※ Mojim.com 魔镜歌词网

Repeat *,#,△

(女)春夏秋冬 岁月不愿留人
(男)如今妳的生活 不知是幸福还是孤单
(女)春夏秋冬 美满 美满的梦
(合)为着你
(女)我犹原孤单
(男)我犹原孤单
(合)孤单一人
[00:00.50].张秀卿Baby我爱你
[00:02.55]作词林垂立 作曲林垂立
[00:08.51]演唱:张秀卿/林垂立
[00:09.43][01:40.70]女)寒冷的冬天已经过去
[00:19.33][02:03.22]燕子飞来春天
[00:22.51][02:06.40]多情的世界少年彼时
[00:26.70][02:10.45]不知缘份是什么
[00:30.03][02:14.11]想你 想你想你
[00:33.81][02:17.50]分开后才知滋味
[00:37.03][02:20.58]轻轻叫一声Baby我想你
[00:43.22][02:26.97]男)窗外的雨水点点滴滴
[00:48.54][02:32.22]扰乱我心头稀微
[00:51.66][02:35.32]放荡的少年不是故意
[00:55.78][02:39.54]当初来离开妳
[00:59.06][02:42.73]爱妳 爱妳 燕子传乎妳消息
[01:06.25][02:49.94]轻轻叫一声Baby我爱妳
[01:12.02](女)春夏秋冬
[01:17.59][03:01.45][03:30.40]岁月不愿留人
[01:20.80][03:04.74][03:33.69](男)如今妳的生活
[01:23.95][03:08.08][03:37.20]不知是幸福还是孤单
[01:28.06][03:11.56][03:41.25](女)春夏秋冬 美满
[01:33.45][03:17.21][03:46.12]美满的梦
[01:35.28](合)为着你我犹原孤单
[01:38.79] 孤单一人
[02:55.88][03:24.82]女)春夏秋冬
[03:18.95][03:47.99](合)为着你
[03:20.66][03:49.67](女)我犹原孤单
[03:22.45][03:50.75](男)我犹原孤单
[03:23.78][03:54.15](合)孤单一人------------------------------------------
11470/《Baby我爱你》Baby Guá Ài Lí
张秀卿Tiunn Siù-khing
林垂立Lîm Suî-li̍p

女)
寒冷的冬天
hân-líng ê tang-thinn
已经过去
í-king kuè--khì
燕仔飞来春天
ìnn-á pue lâi tshun-thinn
多情的世界
to-tsîng ê sè-kài
少年彼时
siàu-liân hit-sî
毋知缘份是啥物
m̄-tsai iân-hūn sī siánn-mih
想你
siūnn lí
想你想你
siūnn lí siūnn lí
分开后才知滋味
hun-khui āu tsiah tsai tsu-bī
轻轻叫一声Baby
khin-khin kiò tsi̍t-siann Baby
我想你
guá siūnn lí

男)
窗外的雨水
thang-guā ê hōo-tsuí
点点滴滴
tiám-tiám-tih-tih
扰乱我心头稀微
jiáu-luān guá sim-thâu hi-bî
放荡的少年
hòng-tōng ê siàu-liân
毋是故意
m̄-sī kòo-ì
当初来离开你
tong-tshoo lâi lī-khui lí
爱你爱你
ài lí ài lí
燕仔传予你消息
ìnn-á thuân hōo lí siau-sit
轻轻叫一声Baby
khin-khin kiò tsi̍t-siann Baby
我爱你
guá ài lí

女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
岁月毋愿留人
suè-gua̍t m̄-guān lâu lâng
男)
如今你的生活
jû-kim lí ê sing-ua̍h
毋知是幸福
m̄-tsai sī hīng-hok
抑是孤单
ia̍h-sī koo-tuann

女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
美满
bí-buán
美满的梦
bí-buán ê bāng
合)
为着你
uī-tio̍h lí
我犹原孤单
guá iu-guân koo-tuann
孤单一人
koo-tuann tsi̍t-lâng
---

女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
岁月毋愿留人
suè-gua̍t m̄-guān lâu lâng
男)
如今你的生活
jû-kim lí ê sing-ua̍h
毋知是幸福
m̄-tsai sī hīng-hok
抑是孤单
ia̍h-sī koo-tuann
女)
春夏秋冬
tshun-hā tshiu-tang
美满美满的梦
bí-buán bí-buán ê bāng
合)
为着你
uī-tio̍h lí
女)
我犹原孤单
guá iu-guân koo-tuann
男)
我犹原孤单
guá iu-guân koo-tuann
合)
孤单一人
koo-tuann tsi̍t-lâng

  1. 感谢 W.B. Chen 修正歌词
  2. 友站连结: W.B. Chen 


回上一页
Mojim.com
魔镜歌词网