Mojim Lyrics

頭路 + 陳一郎 】 【 Lyrics 7 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 20.厝邊頭尾 陳一郎-世紀台語精選220.厝邊頭尾中視布袋戲「射鵰英雄傳」片頭 ... 社會厝邊隔壁真好禮路頭路尾若經過遠遠就喊入來坐當今工商的社會大家無閒做工作樓腳樓頂若經過相遇嘛是講無 ... 社會厝邊隔壁真好禮路頭路尾若經過遠遠就喊入來坐當今工商的社會大家無閒做工作樓腳樓頂若經過相遇嘛是講無 ... n Thâu-bué陳一郎Tân It-lông以前農業的社會í-tsîng l
2 2.懷念的鄉土情 陳一郎-再會啦阿郎2.懷念的鄉土情叫著我叫我返去故鄉阿我真想你出 ... 故鄉阿我真想你我雖然頭路抹當如意我想要返去看你真想惦你身邊--------------------- ... thóo-tsîng陳一郎Tân It-lông叫著我 kiò tio̍h guá叫我轉去 kiò ... á sui-jiân頭路袂當如意 thâu-lōo buē-tàng jû-ì我想欲 guá si
3 4.厝邊頭尾 陳一郎-台語專輯[14]4.厝邊頭尾中視布袋戲「射鵰英雄傳」片頭 ... 社會厝邊隔壁真好禮路頭路尾若經過遠遠就喊入來坐當今工商的社會大家無閒做工作樓腳樓頂若經過相遇嘛是講無 ... 社會厝邊隔壁真好禮路頭路尾若經過遠遠就喊入來坐當今工商的社會大家無閒做工作樓腳樓頂若經過相遇嘛是講
4 8.懷念的鄉土情 陳一郎-百萬金曲258.懷念的鄉土情叫著我叫我返去故鄉阿我真想你 ... 故鄉阿我真想你我雖然頭路抹當如意我想要返去看你真想惦你身邊--------------------- ... thóo-tsîng陳一郎Tân It-lông叫著我 kiò tio̍h guá叫我轉去 kiò ... á sui-jiân頭路袂當如意 thâu-lōo buē-tàng jû-ì我想欲 guá si
5 12.懷念的鄉土情 陳一郎-陳一郎專輯1212.懷念的鄉土情叫著我叫我返去故鄉阿我真想你出外 ... 故鄉阿我真想你我雖然頭路抹當如意我想要返去看你真想惦你身邊--------------------- ... thóo-tsîng陳一郎Tân It-lông叫著我 kiò tio̍h guá叫我轉去 kiò ... á sui-jiân頭路袂當如意 thâu-lōo buē-tàng jû-ì我想欲 guá si

6 6.厝邊頭尾 陳一郎-愛你心堅定6.厝邊頭尾中視布袋戲「射鵰英雄傳」片頭曲中央 ... 社會厝邊隔壁真好禮路頭路尾若經過遠遠就喊入來坐當今工商的社會大家無閒做工作樓腳樓頂若經過相遇嘛是講無 ... 社會厝邊隔壁真好禮路頭路尾若經過遠遠就喊入來坐當今工商的社會大家無閒做工作樓腳樓頂若經過相遇嘛是講
7 12.懷念的鄉土情 的鄉土情演唱陳一郎叫著我叫我返去故鄉阿我真想你出外的人心情空虛懷念著田園的土味等著我等我返去 ... 故鄉阿我真想你我雖然頭路抹當如意我想要返去看你真想惦你身