Mojim Lyrics

離開了後才來思念 】 【 Lyrics 11 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 10.無言花 才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你咁有聽 ... 的心肝你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你咁有
2 5.無言花 才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽 ... 的心肝你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有
3 6.無言花 滋味透心腸不知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心
4 7.無言花 滋味透心腸不知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心
5 9.無言花 才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽 ... 的心肝你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽 ... iah bô-iân離開了後才來思念 lī-khui liáu-āu tsiah lâi su-l

6 10.無言花 才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽 ... iah bô-iân離開了後才來思念 lī-khui liáu-āu tsiah lâi su-l
7 5.昨日情書(組曲) 滋味透心頭無知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝(王菲-紅豆)還沒好好的感
8 13.無言花 滋味透心頭無知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一瞑花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心
9 7.無言花 滋味透心腸不知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心
10 1.無言花 滋味透心腸不知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心
11 10.無言花 滋味透心腸不知東時天才會光你我那會這無緣離開了後才來思念親像一蕊無言花惦惦來開惦惦水一暝花開的香味引阮滿腹的稀微你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心肝你敢有聽見花謝若落土破碎是誰人的心