Mojim 歌詞

雖然孤單 + 永遠 】 【 歌詞 】 合計15件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 7.戒酒歌 金放 作曲 崔迪就怕悶酒永遠喝不上頭就怕戒酒卻戒不了憂愁就怕心事沒有人能看透花開未開酒喝微醉想你這種感覺 ... 天是最後一天就怕悶酒永遠喝不上頭就怕戒酒卻戒不了憂愁就怕心事沒有人能看透又怕暗戀從此沒有了理由也許戒 ... 此說不出話喝不完的酒雖然孤單滋味總是要入喉堅強的微笑依然變消瘦就怕悶酒 ... 笑依然變消瘦就怕悶酒永遠喝不上頭就怕
2 6.咱倆人的小雨傘 的咱兩人可愛的咱兩人雖然孤單甘願用青春甲思念來換心愛的咱兩人 ... 思念來換心愛的咱兩人永遠的咱兩人經過彼段腳步會愈行愈偎無求富貴也不免榮華作陣舉咱兩人的小雨傘天頂飄落 ... 的咱兩人無奈的咱兩人雖然孤單甘願用青春甲思念來換心愛的咱兩人分開的咱兩人經過這段感情會愈來愈偎無求富 ... 的咱兩人可愛的咱兩人雖然孤單甘願用青春甲思念來
3 6.攏是為著你啦 傷悲*對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放塊心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你啦 Repeat#*(沒人親像我這呢
4 10.情路 但是我唯一的方向情路雖然孤單因為你我響往就算你離我那麼遠就算你背棄了誓言也要堅持曾經許下的心願 I ... 擔情這條路我等你直到永遠 I Love Yo
5 1.媽媽的眼神 的眼神親像叫我著保重雖然孤單我一個來到他鄉憨憨迺這款的問題嘛著漸漸來體會凡事總著要認真打拼落去為自己 ... 會成功出頭天我會堅強永遠袂當放袂記彼存媽媽的眼神雖然孤單我一個來到他鄉憨憨迺這款的問題嘛著漸漸來體會凡事總著要認真打拼落去為自己 ... 會成功出頭天我會堅強永遠袂當放袂記彼存媽媽的眼

6 1.白賊無影 你才體會我心晟講什麼永遠愛我那攏是白賊無影欺騙我欺騙我花言巧語講歸大拖離開你 ... 言巧語講歸大拖離開你雖然孤單我的心肝從此開闊情變卦情路到這虛情的話無愛聽惜命命感情袂散青彩講講就準煞 ... 你才體會我心晟講什麼永遠愛我那攏是白賊無影----------------------------- ... -tsiânn講啥物永遠愛我 kóng siánn-mihíng-uánài guá彼攏是白賊無影 ... lī-khui lí(|
7 15.攏是為著你啦 傷悲*對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放塊心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你
8 5.攏是為著你啦 傷悲*對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放塊心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你啦 Repeat#*(沒人親像我這呢
9 5.攏是為著你啦 心傷悲對你的心總嘛是永遠無變掛對你的情阮嘛是放在心肝 ... 你的情阮嘛是放在心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒哇攏是為著你
10 1.攏是為著你啦 傷悲*對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放塊心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你啦 Repeat#*(沒人親像我這呢軟 ... líê sim總嘛是永遠無變卦 tsóng mā sīíng-uán bô piàn-kuà對你的情 ... líê tsîng永遠是囥咧心肝íng-uán sī khǹg-teh sim-kuann ... 肝íng-uán sī khǹg-teh sim-kuann雖然孤單 sui-jiân koo-tuann我嘛是甘願受拖磨 guá mā
11 4.有愛無膽 膽啦親像作一場夢乎你永遠愛我我有愛無膽啦心內雖然孤單也無願講出來有一工你著會知影無一定是咱的緣分來的有卡慢愛是心內的變化啊
12 4.攏是為著你啦 心傷悲對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放在心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你
13 2.攏是為著你啦 心傷悲對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放在心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你
14 27.攏是為著你啦 傷悲*對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放塊心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你啦 Repeat#*(沒人親像我這呢
15 2.攏是為著你啦 心傷悲對你的心總嘛是永遠無變卦對你的情永遠是放在心肝雖然孤單我嘛是甘願受拖磨沒依沒偎攏是為著你