Mojim 歌詞

迷人笑容 + 可愛 】 【 歌詞 】 合計20件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 4.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最
2 7.你是我的性命 太愛妳愛你敢生命你的迷人笑容你的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊…大聲叫出你的名你就是我的生命神聖愛情最
3 4.你是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最
4 23.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最
5 2.妳是我的生命 太愛妳愛妳若生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心裡不時徘徊流連啊~啊~大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛

6 10.噢麗娜 時猶原是美麗春天你的可愛迷人笑容親像春花當開麗娜你是我心愛的伴侶秋天的月光暝引起我思念麗娜咱二人分開後不 ... un-thinn你的可愛迷人笑容 líê khó-ài bê-lâng tshiò-iông親像春花當
7 55.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最可 ... sìnn-miā你的迷人笑容 líê bê-lâng tshiò-iông你的 ... hiò-iông你的可愛模樣 líê khó-ài bôo-iūnn在我腦海 tsāi guá ná ... sìnn-miā你的迷人笑容 líê bê-lâng tshiò-iông你的 ... hiò-iông你的可愛模樣 líê khó-ài bôo-iūnn在我腦海 t
8 9.風流哥哥 小姐擱歡喜嘿啊後嘿男可愛小姐嘿啊後嘿美麗古錐嘿啊後嘿 ... 後嘿美麗古錐嘿啊後嘿迷人笑容嘿啊後嘿人人都愛你嘿啊後嘿女:風流哥哥嘿啊後嘿迷人小姐嘿啊後嘿沒情沒意嘿 ... 遠都沒變嘿啊後嘿男:可愛小姐嘿啊後嘿做陣七逃嘿啊後嘿快樂唸歌嘿啊後嘿喝咖啡跳舞嘿啊後嘿口白:小姐我想 ... 時的亂來嘿啊後嘿男:可愛小姐嘿啊後嘿不通生氣嘿啊後嘿我是真正
9 13.你是我的生命 sìnn-miā你的迷人笑容 líê bê-lâng tshiò-iông你的 ... hiò-iông你的可愛模樣 líê khó-ài bôo-iūnn在我腦海 tsāi guá n
10 2.夜夜為你來失眠 無精神一見鐘情無懷疑迷人笑容糖蜜甜夜夜為你睏抹去害我每日心綿綿三更半暝風微微叫著 ... 綿三更半暝風微微叫著可愛你名字夜夜為你空想思害我每日無元
11 5.夜夜為你來失眠 無精神一見鐘情無懷疑迷人笑容糖蜜甜夜夜為你睏抹去害我每日心綿綿三更半暝風微微叫著 ... 綿三更半暝風微微叫著可愛你名字夜夜為你空想思害我每日無元
12 29.夜夜為你來失眠 無精神一見鐘情無懷疑迷人笑容糖蜜甜夜夜為你睏抹去害我每日心綿綿三更半暝風微微叫著 ... 綿三更半暝風微微叫著可愛你名字夜夜為你空想思害我每日無元氣[ar:江蕙
13 22.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最
14 12.你是我的生命 愛妳愛你敢生命男妳的迷人笑容女你的可愛模樣男在我腦海在我心內不時徘徊流連啊…啊…大聲叫出妳的名妳就是我的生命女神
15 15.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最可 ... 行妳就是我的生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生
16 16.夜夜為你來失眠 無精神一見鐘情無懷疑迷人笑容糖蜜甜夜夜為你睏抹去害我每日心綿綿三更半暝風微微叫著 ... 綿三更半暝風微微叫著可愛你名字夜夜為你空想思害我每日無元
17 8.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最
18 8.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最
19 5.夜夜為你來失眠 無精神一見鐘情無懷疑迷人笑容糖蜜甜夜夜為你睏抹去害我每日心綿綿三更半暝風微微叫著 ... 綿三更半暝風微微叫著可愛你名字夜夜為你空想思害我每日無元
20 25.妳是我的生命 太愛妳愛妳敢生命妳的迷人笑容妳的可愛模樣在我腦海在我心內不時徘徊流連啊啊大聲叫出妳的名妳就是我的生命神聖愛情最