Mojim Lyrics

草螟 】 【 Lyrics 17 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 6.草螟弄雞公 buei6.草螟弄雞公 Lyricist 公有財 Composer 公有財 Arranger 潘立飛、MOJOHAND樂隊人生六十伊 ... 老風流哄啊伊呀老風流草螟弄雞公雞公撲普跳草螟弄雞公雞公撲普跳哎~人生六十伊呀性要守不通學人伊呀老不修看到阿娘伊呀面肉幼害 ... 老風流哄啊伊呀老風流草螟弄雞公雞公撲普跳草螟弄雞公雞公撲普跳哎~人生六十伊呀像古樹不通學人伊呀老不修看到阿娘伊呀面肉幼
2 17.排骨仔隊 隊胸崁若樓梯腹肚若水櫃雙支手金光鎚雙支腳草螟腿人人叫阮是排骨阿
3 8.新草螟雞公夢 魁唸歌8.新草螟雞公夢 Lyricist 豬藍佛 Composer 豬藍佛(改編自台灣民謠)嘿嘿嘿嘿嘿嘟一支鳥仔人生 ... 嘟那咳哦阿伊嘟老不修草螟仔弄雞公雞公仔霹潑跳<<<啥麼人講查埔人上四著袂捏四十歲的查埔人正是青龍活虎 ... 共無相共到底佗一項我草螟仔弄雞公(草螟仔弄雞公雞公仔霹潑跳草螟仔弄雞公雞公仔霹潑跳)人生六十像古樹無疑食老愈癲丟看到小娘仔面肉幼
4 5.草螟弄雞公 青春舞曲5.草螟弄雞公 Lyricist 台灣民謠 Composer 台灣民謠 Arranger 黃瑞豐人生六十伊都像古樹無疑食老伊 ... 都那噯唷啊伊都老風流草螟弄公雞雞公披搏跳老人食老伊都性愛守毋通變成伊都老不修若是愛我伊都做朋友可惜你 ... 都那噯唷啊伊都長喙鬚草螟弄公雞雞公披搏跳嫌我喙鬚伊都歹看樣我著來剔伊都光溜溜你著交我伊都卡永久少年僥 ... 都那噯唷啊伊都無尾溜
5 4.草螟弄鶪公 典藏集14.草螟弄鶪公演唱吳晉淮&張淑美人生六十啊伊都像啊古樹無疑吃老啊伊都愈啊健啊 ... 哎啊唷啊伊都老風流嘿草螟弄雞尪啊雞尪披搏跳人人吃老啊哩都性要守不倘變成啊哩都老不修你若愛我啊哩都做朋 ... 那哎啊唷啊哩都長嘴鬚草螟弄雞尪雞尪披搏跳嫌我嘴鬚啊伊都歹啊看啊樣我著來剃啊伊都光啊溜啊溜你著交我啊伊 ... 啊唷啊伊都無啊尾啊溜草螟(

6 1.尚好的光陰 天邊喔聽潭邊水蛙在叫草螟千金阮嘛不換這尚好的光陰喔看樹葉風吹攏是靜那陣時的日頭還掛掂天邊喔聽潭邊水蛙 ... 天邊喔聽潭邊水蛙在叫草螟千金阮嘛不換這尚好的光陰海風一陣吹著天暗瞑打早的天星無伴無依船仔幾隻割破這
7 5.那種感覺 音樂教我阮兩ㄟ囝仔唱草螟仔弄雞公ㄟ那種囝仔歌現在阮攏大漢啊看我我馬嘸同啊現在我唱ㄟ這款歌也是嘸同款啊 ... 音樂教我阮兩ㄟ囝仔唱草螟仔弄雞公ㄟ那種囝仔歌現在阮攏大漢啊看我我馬嘸同啊現在我唱ㄟ這種歌也是嘸同款
8 4.那種感覺 音樂教我阮兩ㄟ囝仔唱草螟仔弄雞公ㄟ那種囝仔歌現在阮攏大漢啊看我我馬嘸同啊現在我唱ㄟ這款歌也是嘸同款啊 ... 音樂教我阮兩ㄟ囝仔唱草螟仔弄雞公ㄟ那種囝仔歌現在阮攏大漢啊看我我馬嘸同啊現在我唱ㄟ這種歌也是嘸同款
9 6.草螟弄雞公 一個紅蛋6.草螟弄雞公 Lyricist 台灣民謠 Composer 台灣民謠 Arranger 黃瑞豐人生六十伊都像古樹無疑食老伊 ... 都那噯唷啊伊都老風流草螟弄公雞雞公披搏跳老人食老伊都性愛守毋通變成伊都老不修若是愛我伊都做朋友可惜你 ... 都那噯唷啊伊都長喙鬚草螟弄公雞雞公披搏跳嫌我喙鬚伊都歹看樣我著來剔伊都光溜溜你著交我伊都卡永久少年僥 ... 都那噯唷啊伊都無尾溜
10 9.草螟弄雞公 3台語篇9.草螟弄雞公 Lyricist 台灣民謠 Composer 台灣民謠 Arranger 黃瑞豐演唱羅大佑人生六十伊都像古樹 ... 都那噯唷啊伊都老風流草螟弄公雞雞公披搏跳老人食老伊都性愛守毋通變成伊都老不修若是愛我伊都做朋友可惜你 ... 都那噯唷啊伊都長喙鬚草螟弄公雞雞公披搏跳嫌我喙鬚伊都歹看樣我著來剔伊都光溜溜你著交我伊都卡永久少年僥 ... 都那噯唷啊伊都無尾溜
11 7.草螟弄雞公 典藏集37.草螟弄雞公 Lyricist 台灣民謠 Composer 台灣民謠 Arranger 黃瑞豐人生六十伊都像古樹無疑食老伊 ... 都那噯唷啊伊都老風流草螟弄公雞雞公披搏跳老人食老伊都性愛守毋通變成伊都老不修若是愛我伊都做朋友可惜你 ... 都那噯唷啊伊都長喙鬚草螟弄公雞雞公披搏跳嫌我喙鬚伊都歹看樣我著來剔伊都光溜溜你著交我伊都卡永久少年僥 ... 都那噯唷啊伊都無尾溜
12 2.雞公弄雞母 我來洗碗妳洗衫%合:草螟仔弄雞公雞公仔披搏跳女:有一首歌永遠是咱的歌合: ... 首歌永遠是咱的歌合:草螟仔弄雞公雞公仔披搏跳男:有一段故事咱做伙來寫女:阮是 ... 事咱做伙來寫女:阮是草螟仔男:阮扮雞公合:歡歡喜喜鬥陣一世人女:小卒啊愛情當時行誰講鮑魚一定贏男:翻 ... 我來洗碗妳洗衫%合:草螟仔弄雞公雞公仔披搏跳女:有一首歌永遠是咱的歌合: ... 首歌
13 1.老K錢還我 泡湯天都黑一邊山攏快要崩老K瘋貪鑽雞籠咱草螟仔給他弄雞公給伊一個臭面親像K機幫(合唱)我的家鄉在娜魯灣抱著希望來出航平安幸福心輕鬆牽手守護咱台灣黨產把他討回來嬰仔教育免負擔五歲免錢讀大班一路免費吃午餐爸爸媽媽心
14 16.草螟弄雞公 老歌916.草螟弄雞公 Lyricist 台灣民謠 Composer 台灣民謠演唱陳芬蘭人生六十伊都像古樹無疑食老伊 ... 都那噯唷啊伊都老風流草螟弄公雞雞公披搏跳老人食老伊都性愛守毋通變成伊都老不修若是愛我伊都做朋友可惜你 ... 都那噯唷啊伊都長喙鬚草螟弄公雞雞公披搏跳嫌我喙鬚伊都歹看樣我著來剔伊都光溜溜你著交我伊都卡永久少年僥 ... 都那噯唷啊伊都無尾溜草螟(
15 27.草螟弄雞公 -暫存27.草螟弄雞公 Lyricist 莊永明 Composer 臺灣民間歌謠雞公想欲伊都啄 ... 間歌謠雞公想欲伊都啄草螟認為小隻伊都好創治草螟偏偏伊都毋驚伊戲弄乎伊伊都氣半死啊伊都那噯唷啊伊都氣半死 ... 都那噯唷啊伊都氣半死草螟仔弄雞公雞公披搏跳尖喙啄無伊都小 ... 披搏跳尖喙啄無伊都小草螟(喙 cui_)氣到強強伊都欲半死親像 ... 到強強伊都欲半死親像草螟(
16 31.十二個為甚麼 >31.十二個為甚麼 Lyricist 林夕 Composer 草螟弄雞公 Arranger 羅大佑合唱廣州小雲雀兒童合唱團寫字為甚麼總要在紙上跑步為甚麼跑到前頭就有獎默書為甚麼跟課文一樣煮飯為甚麼總要落鹽落醬為甚麼兵與賊打仗為甚麼新春會吉祥爸爸似啞
17 1.台灣話 破鼎弄破鼎咿呀嘿都啷噹叱噹嗆哇哈哈哇哈哈草螟弄雞公雞公披搏跳國語全世界都在學台灣話台灣人的話越來越國際化台語全世界都在講台灣話我們說的話讓世界都認真聽話(打馬膠粘著跤叫阿爸買豬跤豬跤箍仔滾爛爛飫鬼囡仔流喙涎)燒