Mojim Lyrics

珠淚滴 + 過日子 】 【 Lyrics 40 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 9.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
2 12.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
3 7.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人ㄟ教示人總會疼惜
4 9.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
5 16.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情

6 7.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
7 7.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
8 12.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
9 13.可愛的馬 開手摸著心愛馬呦不覺珠淚滴(噢~噢~噢~噢~噢)可愛馬呀乖乖聽人嘴可愛馬呀不通流珠淚啊~不通流珠淚阮 ... 噢~噢)可愛馬呀忍耐過日子可愛馬呀不通心稀微啊~不通心稀微你若~有聽人教示人總會疼惜
10 1.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人的教示人總會疼惜
11 2.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
12 9.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
13 24.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
14 26.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
15 19.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
16 5.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
17 10.思念故鄉心愛的人 r>心愛的彼個人怎樣過日子有時都乎我想起迷人的笑容山嶺的風吹來親像伊的聲乎我思念著故鄉彼個人離開著故 ... 熾看人的糖甘蜜甜引我珠淚滴苦命的流浪兒何時倒返去乎我思念著故鄉彼個人---------------- ... itê lâng怎樣過日子 tsuánn-iūnn kè ji̍t-tsí有時都予我想起ū-sî t ... i̍t-tinn引我珠淚滴ín guá tsu-luī tih苦命的流浪兒 khóo-miāê l
18 16.媽媽請您免掛意 三年我每日雖然是艱苦過日子想起著離開彼時媽媽對阮交代的話乎我來提出勇氣乎我來提出勇氣為著前途來認真黃 ... 媽您阮現在猶原是平安過日子想起著離開彼時媽媽對阮交代的話叫我著打拼賺錢叫我著打拼賺錢媽媽請您免掛意寒 ... 阮著趕緊返去悲傷煞來珠淚滴------------------------------------- ... -jiân sī艱苦過日子 kan-khóo kè ji̍t-tsí想起著離開彼時 siūnn-kh ..
19 4.父子流浪記 誠女媽媽你叼位去怎樣過日子放阮小小的年紀變成流浪兒無同情慈愛爸爸目啾無看見每日搬山過嶺四界找無你口白 ... .)爸爸你免傷悲嘸通珠淚滴無論海角也天邊阮也袂來去造找著心愛媽咪轉來你身邊雖然受風受雨猶原無失志口白 ... ó-uī khì怎樣過日子 tsuánn-iūnn kè ji̍t-tsí放阮小小的年紀 pàng ... siong-pi毋通珠淚滴 m̄-thang tsu-luī tih無論海角抑天邊 bô-lūn
20 2.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴啊~可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... 悲啊~可愛的馬啊忍耐過日子啊~可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜你----- ... bé--ioh不覺珠淚滴 put-kak tsu-luī tih啊~可愛馬 ah~ khó-ài ... i bé--ah忍耐過日子 jím-nāi kuè ji̍t-tsí啊~可愛馬啊 ah~ khó-

21 15.離鄉嘆 志雖然在他鄉外里寂寞過日子不過我總是忍耐心內的稀微期待著早日成功光榮倒返去啊....期待著成功光榮倒 ... 兒不倘來為我出外傷心珠淚滴啊....不倘來為我傷心珠淚滴孤一個寂寞流浪實在不得已這總是味著將來幸福的日子雖然我無日無暝認真求財利心 ... g guā lí寂寞過日子 tsi̍k-bo̍k kuè ji̍t-tsí毋過我總是忍耐 m̄-ko ... shut-guā傷心珠淚滴 siong-sim tsu-luī
22 24.痴情的男兒 失去加添我心傷悲不覺珠淚滴為怎樣你變心找著新情侶全無代念咱情意為你病相思啊啊...心愛的你為你病相思 ... 悲最後我來祝福你幸福過日子啊啊...心愛的你不願再想
23 1.可愛的馬 手牽著可愛的馬呦不覺珠淚滴(啊~啊~)可愛馬啊乖乖聽人嘴可愛馬啊不通流珠淚啊~不通流珠淚阮也猶原不甘 ... ~啊~)可愛馬啊忍耐過日子可愛馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
24 4.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
25 6.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
26 4.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
27 4.無情無義 心做你去害阮痛苦暝目珠淚滴滿腹悲傷過日子。我怨恨你我怨恨你怨恨你放阮做你去想要偎靠你一世誰知你無情又無義。(重複
28 5.彈吉他的女人 阮的前途總是無人看顧珠淚滴像落雨雖然阮是一個軟弱的女性怨嘆無路用彈吉他找前程吉他在身邊安慰阮的稀微總 ... 伴侶情斷人也去彈吉他過日子------------------------------------- ... khuànn-kòo珠淚滴 tsu-luī tih像落雨 tshiūnn lo̍h-hōo雖然阮是一 ... iā khì彈吉他過日子 tuânn gì-tah kè ji̍t-ts
29 2.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜你[ar:江蕙
30 15.請你原諒我 g-hi叫阮如何忍耐珠淚滴 kiò gún jû-hô jím-nāi tsu-luī tih你總毋 ... -tsai阮每日怎樣過日子 gún muí-ji̍t tsuánn-iūnn kè ji̍t-ts
31 10.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
32 77.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
33 12.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
34 6.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人的教示人總會疼惜
35 1.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
36 6.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
37 6.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜
38 5.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
39 12.惜別夜港邊 時惦在阮身邊難分難離珠淚滴心愛的女兒請你不通來傷悲好好 ... 兒請你不通來傷悲好好過日子雙人在港邊雙人在港邊見面已經是一年今夜的送別情話更加糖蜜甜你也知阮心稀微不 ... 星引起阮心情寂寞不覺珠淚滴雖然你我心酸悲離開是暫時咱那無來放忘記纏綿好情意將來總會照期待快樂結情
40 14.可愛的馬 手摸著心愛的馬呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不 ... ~啊~可愛的馬啊忍耐過日子可愛的馬啊不通心稀微啊~不通心稀微你若有聽人教示人總會疼惜