Mojim Lyrics

明知無將來 】 【 Lyrics 6 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 1.相欠債 心愛你的名 sim-ài líê miâ明知無將來 bîng-tsai bô tsiong-lâi為何閣再 uī-hô koh-tsài流落心酸的目屎 lâu lo̍h sim-sngê ba̍k-sá
2 10.相欠債 這痴迷嘆一聲恨阮自己的名叫一聲心愛你的名明知無將來為何擱再流落心酸的目
3 9.不該來熟悉 不敢講出來我的痛苦有誰人瞭解我明知我明知明知無將來又何必苦苦塊等
4 3.不該來熟悉 不敢講出來我的痛苦有誰人瞭解我明知我明知明知無將來又何必苦苦塊等
5 4.相欠債 這痴迷嘆一聲恨阮自己的名叫一聲心愛你的名明知無將來為何擱再流落心酸的目

6 3.相欠債 這痴迷嘆一聲恨阮自己的名叫一聲心愛你的名明知無將來為何擱再流落心酸的目