Mojim Lyrics

提著相片在身邊 】 【 Lyrics 25 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 16.Kiss Me(星星知我心) 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的眠夢[口白]昨暝在公園中散步那陣給彼個查某哮的就是我因為那陣月娘來照著伊的面的時陣伊真是真美麗又擱真古椎讓我忍不住一時續來甲 KISS
2 14.星星知我心 在雲中內走來又走去(男)今夜又是看見著伊提著相片在身邊(女)無疑伊會夢起二人(合)甘蜜的眠夢 Repeat
3 6.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
4 4.KISS ME(星星知我心) 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的眠
5 8.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝

6 2.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
7 5.星星之我心 雙人踮在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的眠
8 8.星星知我心 雙人惦在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起兩人甘蜜的暝夢從我出生頭一次的甘蜜的Kiss味給我心內歡喜也驚目屎也流
9 11.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
10 7.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
11 6.星星知我心 雙人惦在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝夢從我出生頭一次的甘蜜的Kiss味給我心內歡喜也驚目屎也流
12 2.星星知我心 雙人惦在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著他提著相片在身邊無疑他會夢起二人甘蜜的暝夢從我出生頭一次的甘蜜的kiss味給我心內歡喜也驚目屎也流
13 4.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
14 10.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
15 6.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
16 11.星星知我心 在雲中內走來又走去(男)今夜又是看見著伊提著相片在身邊(女)無疑伊會夢起二人(合)甘蜜的眠夢 Repeat
17 2.星星知我心(秋萍版) 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著他提著相片在身邊無疑他會夢起二人甘蜜的暝夢從我出生頭一次的甘蜜的Kiss味給我心內歡喜也驚目屎也流
18 12.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
19 8.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
20 56.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝

21 16.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
22 13.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
23 11.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
24 16.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝
25 20.星星知我心 雙人站在雲中內跑來又跑去今夜又是看起著伊提著相片在身邊無疑伊會夢起二人甘蜜的暝