Mojim 歌詞

我毋捌 】 【 歌詞 】 合計14件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 10.順仔、你著愛讀冊 n tsò gû ia̍h tsò bé我毋捌講一句話 guá m̄-bat kóng tsi̍t-kù uē凡事你若需要 huân-sū lí nā su-iàu我借嘛借來買 guá tsioh mā tsi
2 3.最遙遠的距離 在所不辭 tsāi-sóo put-sî我毋捌躊躇 guá m̄-bat tiû-tî合)如果我無你 jû-kó guá bô lí人生活著啥意義 jîn-sing ua̍h tio̍h siánnì-gī可恨
3 7.廢話 痴應該是心內有代誌手插褲袋憂頭結面雖然講我毋捌你你無熟似我但是無要緊看你若屎的面就算予車挵嘛無人欲插你嘿!少年的!我知影你這馬真艱苦你只賰憂煩是袂當解決問題啊俗語講千苦萬苦為著腹肚好歹照輪坐的毋知徛的艱苦一句話
4 3.無剩 Tsong-hiàn我毋捌想過 guá m̄-bat siūnn kuè人生這條路 jîn-sing tsit tiâu lōo到底有偌遠 tàu-téū guā hn̄g有啥款遭遇ū siánn-khuán tso-gū拄著幾个人 tú-tio̍h kuíê lâng幾段緣份 ku ... ìnn-miā無路通伸 bô-lōo thang tshun我毋捌想過 guá m̄-bat siūnn kuè愛著一个人ài-tio̍h
5 7.媽媽 漢的時陣 sè-hànê sî-tsūn我毋捌半項 guá m̄-bat puànn-hāng定定看你流目屎 tiānn-tiānn khuànn lí lâu ba̍k-sái大漢了後 tuā-hàn liá

6 7.免心痛 tio̍h sim siong-pi較早我毋捌代誌 khah-tsá guá m̄-bat tāi-tsì才會不如意 tsiah-ē put-jû-ì歹囝總是有回頭時 pháinn-kiánn tsóng-sī
7 3.美姑娘仔 sian-lú hā-huân lâi我毋捌交過愛人 guá m̄-bat kau kuèài-jîn你敢相信 lí kám siong-sìn(我毋信)(guá m̄-sìn)姑娘我想欲 koo-niû g
8 2.都馬調 gún tsa-bóo pîng-iú對我毋捌講理由啊 tuì guá m̄-pat kóng lí-iû--ah心肝真殘忍 sim-kuann tsin tsân-jím雙手捎咧伊都烏白搝 siang-tsh
9 2.送給阿嬷的歌(A Song for Grandma) nê sî-tsūn我毋捌代誌 guá m̄-bat tāi-tsì攏是你教我人生的道理 lóng- ... ingê tō-lí我毋捌為你做過啥物 guá m̄-bat uī lí tsò-kuè siánn ... nê sî-tsūn我毋捌代誌 guá m̄-bat tāi-tsì攏是你教我人生的道理 lóng- ... ingê tō-lí我毋捌為你做過啥物 guá m̄-bat uī lí tsò-kuè sián
10 4.移情別戀 tsí tshun uàn-thàn反正我毋捌向望 huán-tsìng guá m̄-batǹg-bāng苦戀變美夢 khóo-luân piàn bí-bāng反正你也袂毋甘 huán-tsìng lí i
11 3.紅包歌星 si̍t-li̍kê kua-tuânn我毋捌你 guá m̄-bat lí你毋捌我 lí m̄-bat guá有緣才會來做伴ū-iân tsiahē lâi tsuè-phuānn面對主顧 bīn-tuì t
12 9.十二月的妳 漸漸慣勢佇你離開了後我毋捌愛過別人又閣來到你的城市風吹來你的氣味這是你上愛的天氣冷冷的十二月天毋知影 ... 已經慣勢佇你離開了後我毋捌愛過別
13 6.請問你敢欲做我的 Girlfriend 面是我見過上水的風景我毋捌懷疑真正哈甲欲死我佮你是有影有四配予我機會佮你交陪招你厝內泡茶彈琴唱歌講話 ... hong-kíng我毋捌懷疑 guá m̄-bat huâi-gî真正哈甲欲死 tsin-tsi
14 10.阮的所在 的做流著鹹鹹的汗日頭炎炎的曝歌曲夜夜咧寫我毋捌後悔至少徹底為阮的所在我一定堅持打破前方所有阻礙草屯你是我的驕傲草屯毋管偌濟風雨阮這輩的少年仔誠心拜著朝玄宮欸媽祖啊搥胸坎喊出阮從佗位來的草屯草屯致蔭阮的祖先恁甘有