Mojim 歌詞

想到 + 我的心肝內 】 【 歌詞 】 合計21件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 5.你在叨位 毓常常一個人的時袸擱想到你雖然已經來分開雖然經過這多年猶原是有時袸夢中來相見在下著小雨的台北暝常常靜 ... 暝常常靜落來的時袸擱想到你雖然咱是惦在兩位雖然是我離開你到現在我才知 ... 我離開你到現在我才知我的心肝內每天思念的人嘛也擱是你我知影當初時我要你給我活出我自己到現在我才知你的 ... 位常常靜落來的時袸擱想到你雖然咱是惦在
2 12.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
3 2.五月十一彼下埔 我甲你心碎的路到如今我的心肝內猶原是這呢甘苦啊~彼日下埔我甲你心碎的雨到如今我的生活中猶原是這呢寂寞 ... 生活中猶原是這呢寂寞想到彼下埔想到彼條路想到彼陣雨想到彼下埔----------------------------------- ... kàu jû-kim我的心肝內 guáê sim-kuann-lāi猶原是遮爾艱苦 iu-guân
4 24.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思袂清若是要求愛恐驚你肯或不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內這久感覺如何若是有決心希望永久要相好請你 ... piáu-bîng我的心肝內 guáê sim-kuann-lāi為你相思袂清 uī lí siu ... óng-lân空思亂想到半暝 khang-su luān-siūnn kàu puànn-mî我有
5 10.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請

6 2.幸福的未來 後半生(要)交乎你置我的心肝內攏是阮對你的愛只是不敢講出來無人知影浮沉的情海因為你看到滿天光彩 ... 海因為你看到滿天光彩我的心肝內攏是對你的關懷只是我無講出來每一擺若 ... 是我無講出來每一擺若想到你的可愛我就看著咱的未來每一擺若 ... 看著咱的未來每一擺若想到你的可愛我就看著幸福的未
7 6.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
8 2.傷心的所在 這個所在總是會引起阮想到你------------------------------------- ... ng khang為何我的心肝內 uī-hô guáê sim-kuann-lāi只有只有你一人 t
9 6.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
10 3.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
11 25.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
12 5.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
13 5.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
14 4.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
15 8.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
16 8.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
17 103.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
18 3.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請
19 9.五月十一彼下埔 我甲你心碎的路到如今我的心肝內猶原是這呢甘苦啊~彼日下埔我甲你心碎的雨到如今我的生活中猶原是這呢寂寞 ... 生活中猶原是這呢寂寞想到彼下埔想到彼條路想到彼陣雨想到彼下
20 7.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請

21 4.我有一句話 有一句話想要對你表明我的心肝內為你相思抹清若是欲求愛恐驚你肯也不肯想你的人影不時在阮目睭前我有一句話 ... 受氣進退真兩難空思亂想到半暝我有一句話想要對你參考不知你心內即久感覺如何若是有決心希望永久欲相好請