Mojim Lyrics

心傷悲 + 可愛的馬 】 【 Lyrics 20 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 12.可愛的馬 命囝仔12.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 中野忠晴作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著心愛的馬 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
2 7.可愛的馬 你伍佰年7.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴合唱伍佰陳昇作陣也已經五年今日也著愛分開手 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換
3 9.可愛的馬 警察伯伯9.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著心愛的馬 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換
4 7.可愛的馬 鳥日子]7.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴合唱柯受良作陣也已經五年今日也著愛分開手摸 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
5 7.可愛的馬 語金曲27.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴合唱柯受良作陣也已經五年今日也著愛離開手摸 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯

6 13.可愛的馬 甭提起13.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 中野忠晴作陣也已經五年今日也著愛離開手摸著心愛馬呦 ... 去依賴著新的主人不通心傷悲(噢~噢~噢~噢~噢)可愛馬呀忍耐過日子可愛馬呀不通心稀微啊~不通心稀微
7 1.可愛的馬 歌回顧展1.可愛的馬口白林春福 Lyricist 葉俊麟 Composer 中野忠晴作陣也已經五年今日也著愛分開手摸 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換
8 2.可愛的馬 星會032.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴 Arranger S.Farmer作陣也已經五年今日也 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯吞日頭也將近落
9 26.可愛的馬 輯1226.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴合唱柯受良作陣也已經五年今日也著愛分開手摸 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯吞
10 2.可愛的馬 歌珍藏72.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著心愛的馬 ... 的馬呦不覺珠淚滴啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴啊~可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 在面前引人心憂悶啊~可愛的馬呀時常卡溫順啊~可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣
11 6.可愛的馬 爛田準路6.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著心愛的馬 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換
12 4.可愛的馬 無奈無奈4.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴合唱柯受良作陣也已經五年今日也著愛分開手摸 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換
13 2.可愛的馬 念老歌32.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴合唱柯受良作陣也已經五年今日也著愛分開手摸 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
14 10.可愛的馬 大對唱10.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴作陣也已經五年今日也著愛離開手摸著心愛的馬 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
15 12.可愛的馬 主題曲12.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴演唱陳昇伍佰作陣也已經五年今日也著愛分開手 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
16 6.可愛的馬 英雄會26.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 中野忠晴 Arranger S.Farmer演唱 S.Farme ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯吞日頭也將近落西不甘 ...
17 1.可愛的馬 藏精選]1.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴演唱江蕙作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
18 6.可愛的馬 老歌106.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴演唱青山作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯吞
19 6.可愛的馬 語老歌26.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴演唱敏郎作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯
20 14.可愛的馬 精選914.可愛的馬 Lyricist 葉俊麟 Composer 井野忠晴演唱文夏作陣也已經五年今日也著愛分開手摸著 ... 呦不覺珠淚滴啊~啊~可愛的馬呀乖乖聽人嘴可愛的馬呀不通流珠淚啊啊~不通流珠淚阮也猶原不甘離開心頭像針塊威彼日也伴阮跑過對 ... 前引人心憂悶啊~啊~可愛的馬呀時常卡溫順可愛的馬呀時常思念阮啊~時常思念阮原諒阮也為著生活賣你來換飯吞