Mojim 歌詞

台語 + 你的愛 + + 】 【 歌詞 】 合計7件の関連歌詞

アルバム ( ページリンク ) ソング ( ページリンク )( 部分歌詞 )
1 6.永遠不變的愛 陳雷-[台語專輯之4]碼頭酒6.永遠不變的愛 作詞 羅又華 作曲 羅又華若是有緣 ... 支鋼釘一支孔勇敢表明的愛愛你愛你愛你愛你愛你愛你愛你愛你對 ... 你愛你愛你愛你愛你對你的愛是永遠不變的愛------------------------------ ... khang勇敢表明的愛 ióng-kám piáu-bîng lánêài愛你愛你愛你愛你ài ... i líài lí對你的愛 tuì líêài是永遠不變的愛 sīíng-uán put-
2 5.公平對待 陳雷-[台語專輯之5]醜醜啊思相枝5.公平對待 作詞 簡上仁 作曲 簡上仁(一) ... 簡上仁(一)誰知阮對你的愛親像無照鏡在畫目眉看抹出美也醜實在真真真真真悲哀到底到底是阮憨大呆也是你看 ... 呆也是你看阮無在眼內若欲相愛若為將來就公平來對待(二)誰知阮對你的愛親像中秋在做風颱蠟燭得點厝內實在真真真真真無奈到底到底是阮憨大呆也
3 5.啪啦啪啦 區你排佇我後面教我講台語啪拉啪啪啪拉啪啪親像磅米芳啪拉啪啪啪拉啪啪初戀的滋味啪拉啪啪啪拉啪啪磅佮心花 ... 鬥陣夢中攏想著你為何的戀情袂當講出喙(華)啪啪啪爆米花戀愛的感覺就像爆米花 give me you ... ur love(給我你的愛)我想要閉上
4 1.夢中的愛 韓寶儀-台語點歌集 21.夢中的愛 作詞 王登雄 作曲 王登雄輕輕飛入你夢內輕輕 ... 輕飛入你夢內輕輕走入你的愛我在半醒半夢夢中的世界甲妳談情說愛輕輕畫你的目眉輕輕牽你的雙手宛然雙人醉在 ... 夜飛出你夢內今夜行出你的愛才知情海已經起風颱不管你知也不知不管你愛也不愛你永遠是阮最愛是緣份來破害是 ... 是緣份來破害是風吹斷的愛忍受千萬感
5 4.重頭甲妳疼(莊蕙如&劉家妤) 台語新浪潮-台語新浪潮4.重頭甲妳疼(莊蕙如&劉家妤) 作詞 荒山亮 作曲 荒山亮編 ... 工攏沒變卦希望後世人隔做一擺母啊子我要重新甲妳惜重頭甲妳疼打擊樂器涂凱傑二胡林詩茵和聲編寫莊蕙如和 ... -kiánn我嘛會將你的愛 guá māē tsiong líêài傳予我的囡仔 thuân hōo ... āu-sì-lâng閣做一擺母仔囝 lán koh tsuè tsi̍t-pái bú-á-ki

6 9.無心無意(詹曼鈴&陳茂豐) (2008年發行)-台語黃金八點檔9.無心無意(詹曼鈴&陳茂豐)第一劇場片頭曲(男) ... 無心還是我無意時間將兩人分開(女)道盡世情難求真情愛舊情難忘心滴淚(男)既然有緣好比雲千里緣分惦惦 ... )原諒我無心無意錯過你的愛(男)是你無心還是我無意時間將 ... 無心還是我無意時間將兩人分開(女)道盡世情難求真情愛舊情難忘心滴淚(男)既然有緣好比雲千里緣
7 1.夢中的愛 合輯-台語排行情歌對唱1.夢中的愛 作詞 王登雄 作曲 王登雄輕輕飛入你夢內輕 ... 輕飛入你夢內輕輕走入你的愛我在半醒半夢夢中的世界甲妳談情說愛輕輕畫你的目眉輕輕牽你的雙手宛然雙人醉在 ... 夜飛出你夢內今夜行出你的愛才知情海已經起風颱不管你知也不知不管你愛也不愛你永遠是阮最愛是緣份來破害是 ... 是緣份來破害是風吹斷的愛忍受千萬