Mojim Lyrics

十點三十分 + 夜快車 】 【 Lyrics 9 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 11.哀愁的火車站 > Lyricist 蜚聲 Composer 日本曲夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不
2 11.哀愁的火車站 哀愁的火車站夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不願站
3 32.哀愁的火車站 車站 Lyricist 蜚聲夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不願站
4 6.哀愁的火車站 哀愁的火車站夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊催阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個男性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 會凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不願站都 ..
5 28.哀愁的火車站 站演唱陳一郎夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊催阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返去鄉里不願站

6 52.哀愁的火車站 Lyricist 蜚聲 Composer 袴田宗孝夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不
7 8.哀愁的火車站 站演唱羅一良夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不願站
8 6.哀愁的火車站 站演唱陳一郎夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不願站
9 2.哀愁的火車站 演唱麗歌王瑞霞陳一郎夜快車玻璃窗外點點雨水滴無情的電鈴聲音響亮著四邊推阮的目屎流滴心內苦無比高雄發尾 ... 無比高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台愛慕著一個女性跳出著家庭無疑誤假愛假情枉費阮心 ... 頭凝高雄發尾班的上北夜快車十點三十分啊~哀愁火車站第二的月台枉費著阮的真情被伊放捨去看破著返來鄉里不