Mojim Lyrics

傷悲 + 心頭 + 目屎 + 無聊 】 【 Lyrics 39 lyrics related been found

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 5.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何予阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱袂止啊~憂愁月暝
2 18.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
3 3.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
4 11.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
5 3.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月

6 5.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
7 28.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
8 2.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放未離夢中來相見斷腸詩唱未止啊 ... 來相見斷腸詩唱未止啊無聊
9 7.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是注定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
10 11.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……無聊
11 3.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
12 13.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
13 34.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹離啊~憂愁月
14 20.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
15 13.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊..憂愁月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離雙邊來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊..無聊
16 15.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊...憂愁月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離雙邊來煞開斷腸詩唱抹止 ... 斷腸詩唱抹止啊...無聊
17 15.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊...無聊月暝敢是注定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊...憂愁
18 7.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
19 11.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
20 5.月夜愁 月光所照矮樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊

21 9.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
22 1.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
23 9.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎伊放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月
24 5.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
25 23.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎伊放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊~憂愁月暝
26 2.月夜愁 月光所照丌樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊無聊月暝敢是註定無緣份所愛丌伊因何予阮放袂離夢中來相見斷腸詩唱袂止啊憂愁月
27 21.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊!無聊月暝無聊月暝..
28 11.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊 ... 見斷腸詩唱抹止啊……無聊
29 6.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊憂愁月暝敢是註定無緣份所愛的伊因何乎阮放未離夢中來相見斷腸詩唱未止啊 ... 來相見斷腸詩唱未止啊無聊
30 10.月夜愁(董事長樂團&李婭莎) 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊
31 8.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
32 10.月夜愁 月光所照的樹影加添阮傷悲心頭目屎滴啊……無聊月暝敢是註定無綠份所愛的伊因何乎阮放抹離夢中來相見斷腸詩唱抹止啊……憂愁月
33 4.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
34 39.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
35 11.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
36 2.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
37 5.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
38 6.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝
39 13.月夜愁 月光所照的樹影加添我傷悲心頭目屎滴啊~無聊月暝怨嘆月暝憂愁月暝無聊月暝