Mojim Lyrics

佮意 】 【 Lyrics 117 lyrics related been found
Here is the result for item 1 to 100; you can try to narrow the result by entering extra words.

Album ( Page Link ) Song ( Page Link )( Partial Lyrics )
1 12.情定小琉球 球海上假期快樂像滿天的星難忘的小琉球人人佮意遮的名產是人情味
2 1.愛講白賊的查某人 áí-king tsheh-sim早就無佮意你矣 tsá tiō bô kah-ì lí--ah講閣較濟 kóng koh-khah tsē一切攏是枉費 it-tshè lóng-sīóng-huì從今以後 t
3 7.駟馬難追 故意故意甲阮創治明明佮意佮意麥瑕細膩歹勢歹勢歸面紅吱吱心肝內是糖甘蜜甜互相意愛意愛麥擱堅持緣份錯過紡見
4 1.思戀的雪 su-luân kàu jû-kim我佮意 guá kah-ì落茫茫的雪(ゆき) lo̍h bâng-bângê yuki無奈想你想你 bô-nāi siūnn lí siūnn lí是冰封的滋味 sī pi
5 3.做你的序小 mn̂g-kháu-tiânn tsē上佮意做伙開講 siōng kah-ì tsò-hué khai-káng講笑詼 kóng-tshiò-khue戇戇相信你 gōng-gōng siong-sìn lí五四

6 8.我的故事 p-guā nî有人佮意阮的聲音ū-lâng kah-ì gúnê siann-im有人笑阮毋知堅持 ... p-guā nî有人佮意阮的聲音ū-lâng kah-ì gúnê siann-im有人笑阮毋知堅持 ... p-guā nî有人佮意阮的聲音ū-lâng kah-ì gúnê siann-im有人笑阮毋知堅
7 10.甜甜甜(&黃妃) -bî女)你問我敢有佮意 lí mn̄g guá kámū kah-ì你這款的男性 lí tsit- ... hái女)你問我敢有佮意 lí mn̄g guá kámū kah-ì將今生交予你 tsiong
8 5.愛花(&蔡茗淇) iā uī lí sim tsuì合)你佮意 lí kah-ì我也歡喜 guá iā huann-hí男)當芳花蕊 tng phang hue-luí真情可貴 tsin-tsîng khó-kuì合)愛花啊惜花
9 7.同款 年青春的滋味戇膽的心意愛提出勇氣心內一直佮意你一張批信寫予滿滿愛的伊一疊相片摻著兩個人甜蜜偎踮你身邊是心愛的伊欲白頭偕老陪伴到天邊同款的故事同款的愛情這美麗緣份牽著我佮你同款會快樂同款體會心傷悲我這條情歌唱予我
10 1.慶團圓 jia̍t-luân lâm-lí互相佮意 hōo-siong kah-ì愛來愛去ài lâiài khì無了時 bô-liáu-sî對你的情 tuì líê tsîng永不移íng put-î對你的愛 tu
11 10.後悔誤了時 gún lâi sio-sî毋知阮對伊有佮意 m̄-tsai gún tuì iū kah-ì啊~今日來離開 ah~ kim-ji̍t lâi lī-khui何時再相見 hô-sî tsài sann-kìnn
12 1.衝 k-tsióngê sik-tshái有佮意ū kah-ì你就來 lí tiō lâi啥物花色 sánn-mih hue-sik攏嘛是有人愛 lóng mā sīū-lângài日子充滿了期待 ji̍t-tsí
13 6.人情味 Sa! Hey Sa!台灣好景緻人人攏佮意真心無得比滿滿人情味)行遍了千山萬里寶島上水吃遍了山珍海味寶島上青明朗的四季芬芳的香氣一陣一陣海風吹港墘出名的山產土產寶島排第一(Number one!)豐收的水果蔬
14 1.17歲彼一工 lí sio tsiàu-kòo偷偷來佮意你 thau-thau lâi kah-ì lí是著抑是毋著 sī tio̍h ia̍h-sī m̄-tio̍h公車牌前畫著夢想的地圖 kong-tshia-pâi
15 8.約在淡水 pinn阮就是 gún tsiū-sī佮意陣陣海風的味 kah-ì tsūn-tsūn hái-hongê bī懷念著彼段快樂的過去 huâi-liām tio̍h hit tuānn khuài-lo̍kê
16 1.將妳惜命命 au tio̍h thinn-luî互相佮意 hōo-siong kah-ì哪著留名片 ná-tio̍h lâu miâ-phìnn月光月娘講 gue̍h-kng gue̍h-niû kóng咱是天生的一對 l
17 5.浪子情歌 ì lâi piàn pháinn毋是我佮意𨑨迌界 m̄-sī guá kah-ì tshit-thô kài少年放蕩行入烏巷內 siàu-liân hòng-tōng kiânn-ji̍p oo-hāng l
18 4.幕後歌王 lia̍t-lia̍t puē-āu人人佮意彼个英雄 lâng-lâng kah-ì hitê ing-hiôn
19 5.美麗的夢中 bê-lângê tsîng-kua你也佮意恬恬聽 lí iā kah-ì tiām-tiām thiann黃昏的海浪閃閃爍爍 hông-hunê hái-lōng siám-siám-sih-sih充滿著幸福
20 12.騙婚記 nnē tio̍h攏佮意 lóng kah-ì出門計程車 tshut-mn̂g kè-tîng-ts ... ūn-pih彼款伊才佮意 hit khuán i tsiah kah-ì真悲哀 tsin pi-a

21 10.佬翅仔歌 pha-lí-phá-lih嘿嘿嘿愈看愈佮意 heh-heh-heh jú khuànn jú kah-ì哈哈哈你咧等誰咧 ha-ha-ha lí teh tán siáng--leh為啥物呢呢呢 uī-siá
22 2.一代公主 n teh ta̍h-khiau只要人客佮意 tsí-iàu lâng-kheh kah-ì有啥通計較ū siánn thang kè-kàu伊講雙啊雙砲臺 i kóng siang--ah siang-phà
23 1.去香港看看 煩惱 lóng bián huân-ló佮意攏𤆬𤆬來 kah-ì lóng tshuā-tshuā lâi去香港看覓 khì Hiong-káng khuànn-māi香港看覓 Hiong-káng khuàn
24 7.感情債 kù kóng-tshiòê uē你講你佮意涼勢涼勢 lí kóng lí kah-ì liâng-sè liâng-sè毋願揹這感情債 m̄-guān phāinn tse kám-tsîng-tsè只怪我當
25 3.查某人 -bē-tiâu已經佮意你í-king kah-ì lí喔查某人 ooh tsa-bóo-lâng予 ... bē tiâu已經佮意你í-king kah-ì lí喔查某人 ooh tsa-bóo-lâng予 ... -bē-tiâu已經佮意你í-king kah-ì l
26 2.免飲人先醉 你 khuànn-tio̍h lí愈看愈佮意 jú khuànn jú kah-ì第三擺看著你 tē-sann pái khuànn-tio̍h lí看著你 khuànn-tio̍h lí規暝睏袂去 kui-m
27 5.我乾杯你隨意 ng lâi tshòng-tī既然你無佮意 kì-jiân lí bô kah-ì嘛莫講我欠你 mā mài-kóng guá khiàm lí斟了一杯酒 thîn liáu tsi̍t-pue tsiú我乾
28 2.魚岸的好男子(文夏) ìng m̄-bián kóng連男性也佮意 liân lâm-sìng iā kah-ì生成的男子氣概 senn-tsiânnê lâm-tsú khì-khài人人愛 lâng-lângài若講鐵面無私 n
29 9.我乾杯你隨意 ng lâi tshòng-tī既然你無佮意 kì-jiân lí bô kah-ì嘛莫講我欠你 mā mài-kóng guá khiàm lí斟了一杯酒 thîn liáu tsi̍t-pue tsiú我乾
30 54.姑娘你真美 iû毋知你 m̄-tsai lí是毋是有佮意 sī-m̄-sīū kah-ì小姑娘小姑娘 sió-koo-niû sió-koo-niû你若無反對 lí nā bô huán-tuì請你頕頭來表示 tshián
31 9.三十外外 i-bāngū-tsîng-lâng會來佮意我ē lâi kah-ì guá啊~三十外外 ah~ sann-tsa̍p guā-guā啊~三十外外 ah~ sann-tsa̍p guā-guā你叫我叫我 lí
32 12.騙婚記 nnē tio̍h攏佮意 lóng kah-ì出門計程車 tshut-mn̂g kè-tîng-ts ... ūn-pih彼款伊才佮意 hit khuán i tsiah kah-ì真悲哀 tsin pi-a
33 23.散步行街路 ng kiau-tih-tih啊~看著真佮意 ah~ khuànn tio̍h tsin kah-ì我是真愛你 guá sī tsinài lí相愛的咱 siong-àiê lán毋通閣等 m̄-thang k
34 28.內山姑娘真無情 uē khin-sang你到底看阮佗位無佮意 lí tàu-té khuànn gún tó-uī bô kah-ì可憐的內山的兄哥 khó-lînê lāi-suannê hiann-ko為你病相思 uī l
35 10.百果山之戀 -pî假使你若看我有佮意 ká-sú lí nā khuànn guáū kah-ì我絕對 guá ... tsí按呢你若聽了有佮意án-ne lí nā thiann-liáuū kah-ì才請你寫批共我
36 9.平常心 ánn-mi̍h攏會佮意 lóngē kah-ì心頭開 sim-thâu khui啥物都會順勢 si ... ánn-mi̍h攏會佮意 lóngē kah-ì心頭開 sim-thâu khui啥物都會順勢 sá ... g sī-hui人人佮意 lâng-lâng kah-ì好空的攏予伊 hó-khng--ê lón
37 6.月老 月老牽好姻緣無誠心的人毋免上好是風度翩翩佮意阮的一切感覺永遠未(疒善)ㄒㄧㄢ拜託月老賜予阮姻緣【註】疒善心理上覺得厭倦、厭煩音siā
38 1.無關 ā kú bô lâi bé-tio̍h佮意的新衫 kah-ìê sin-sann也無人相招 iā bô-lâng sio-tsio我總是一个人 guá tsóng-sī tsi̍t-ê-lâng我對你的世界
39 4.姨仔配姊夫(探親結緣)–2 啊!)人是著愛予我揀我共阿姨妳挑明我若甲佮意乎錢銀我著據伊用看欲一萬抑八千。有影無?哎喲!姊夫仔你講著遐大路欲開一萬八千箍問你這層的大故抑無啊你的生理咧做佗一途?阿姨問我啥經紀我較早予人倩劗山豬近來攏咧學掠鱉照
40 9.鯉魚精–3 咧暫扯擺後回咱才閣再來。各位朋友恁若聽有佮意這叫做上集咱後集仝款才閣來。【歌詞英文翻譯English Translation】(Hey let's go and get on with it!) Everyon
41 1.女人的願望 ng kài-siāu kuí-āê看無佮意 khuànn-bô kah-ì只好繼續揣 tsí-hó kè-sio̍k tshuē序大是煩惱幾若暝 sī-tuā sī huân-ló kuí-lō mê阮嘛毋願
42 2.疊衫 欣穗山頂寒山跤熱有人佮意極端的感覺偏偏你來爬一半無管輸贏雨水流無聲吼毋免問我啥人較巧?趁落雨天大聲哭 ... ha jua̍h有人佮意極端的感覺ū-lâng kah-ì ki̍k-tuanê kám-kak偏
43 4.對你愛尚多 美麗乎我神魂對你飛追求阮的人真多偏偏就是佮意你一個甘是頂世人注定好勢茫茫人海來相會我對你愛尚多為你堅心無後悔免講這多愛阮毋通藏心底我對你愛尚多今生今世我來陪只要你對阮真心阮願意來奉
44 10.尚甲意你 ----7724《上佮意你》Siōng Kah-ì Lí魏嘉榆Guī Ka-jû美麗的愛情 bí-l ... sin-pinn上佮意你 siōng kah-ì l
45 9.因為我佮意 刻9.因為我佮意 Lyricist 林從胤、謝衣沛 Composer 林從胤 Arranger 王舜若看著你我就憨憨笑規暝攏講這款症 ... 這戀愛的酸甘甜因為我佮意你你乎阮心花開每一改遇到你話煞講袂出嘴你就是空氣是愛的意義因為我 ... 空氣是愛的意義因為我佮意你欲佮你黏黐黐你敢攏無看見阮對你的表示若佇你身軀邊我會歡喜甲飛上天若看著你我 ... 這戀愛的酸甘甜因為我佮意你你乎阮

46 1.戀愛的滋味 欲大聲對你講你是我尚佮意的人卻不知欲如何對你講出來假使有一天提起勇氣請你毋通拒絕我就偷偷假我的手牽起 ... 欲大聲對你講你是我尚佮意的人卻不知欲如何對你講出來假使有一天提起勇氣請你毋通拒絕我就偷偷假我的手牽
47 10.人生真真假假 n ia̍h-sī lo̍h-hái隨人佮意隨人揣 suî lâng kah-ì suî lâng tshuē你看烏暗中的煙火 lí khuànn oo-àm tiongê ian-hué siù-siù一下過
48 3.愛乎我知 im-sūài hōo guá tsai佮意你歡喜流的目屎 kah-ì lí huann-hí lâuê ba̍k-sái滿滿的感動佇阮心內 muá-muáê kám-tōng tī gún sim-lāi毋管
49 2.佮意你 雯-小說2.佮意你 Lyricist 曹雅雯 Composer 曹雅雯 Arranger 戴維雄你的溫柔親像一首詩予人想欲一直讀落去 ... 擺就刺入心肝若是我講佮意你咱敢有可能日頭光光趴佇你向南的床邊窗外浮雲替阮講情病相思的我懶屍呀懶屍若會 ... ---------《佮意你》Kah-ì Lí曹雅雯Tsô Ngá-bûn你的溫柔 líê un-ji ... -kuann若是我講佮意你 nā-sī guá kóng kah-ì lí咱敢有可能 lán ká
50 1.尚水的話 -tî牽著你 khan tio̍h lí佮意你的笑咪咪 kah-ì líê tshiò bi-bi山珍佮海味 san-tin kah hái-bī看著阮喙瀾㴙㴙滴 khuànn-tio̍h gún tshuì-
51 1.Kiss進行曲 蜜kiss兩下我嘛真佮意吵吵鬧鬧歡歡喜喜情歌唱甲分袂開這就是愛情這就是快樂我上愛你(一二三四一二三四 ... nn̄g-ē我嘛真佮意 guá mā tsin kah-ì吵吵鬧鬧 tshá-tshá-nāu-
52 13.Kiss進行曲(回溯1962年版) 蜜kiss兩下我嘛真佮意吵吵鬧鬧歡歡喜喜情歌唱甲分袂開這就是愛情這就是快樂我上愛你(一二三四一二三四 ... nn̄g-ē我嘛真佮意 guá mā tsin kah-ì吵吵鬧鬧 tshá-tshá-nāu-
53 5.紅酒愛人 --ah muá-muá-sī也是對你較佮意 iā-sī tuì lí khah kah-ì啊~愛阮的人啊 ah~ài gúnê lâng--ah毋通假酒醉 m̄-thang ké tsiú-tsuì規年迵天
54 7.攏是我愛你 --ê真愛的 tsin-ài--ê你敢有佮意 lí kámū kah-ì我的愛 guáêài全部予你 tsuân-pōo hōo lí你是我的天 lí sī guáê thinn咱永遠袂來分開 láníng-u
55 7.我住台北 Tâi-pak你講你佮意阮 lí kóng lí kah-ì gún就以為寒天已經無長 tiōí-u ... ī嗯~ngh~你講你佮意阮 lí kóng lí kah-ì gún就以為孤單已經離遠 tiōí-
56 9.我快樂因為有你 uán puê lí sin-pinn我佮意你叫我Baby guá kah-ì lí kiò guá Baby我佮你 guá kah lí享受兩人的甜蜜 hiáng-siū nn̄g-lângê tinn-bi
57 1.情話綿綿 iūnn想欲得著我的佮意 siūnn-beh tit-tio̍h guáê kah-ì無人奅 bô- ... m-ki得著我對你的佮意 tit-tio̍h guá tuì líê kah-ì你若無聽我苦勸 l
58 1.落葉(Defoliation) 意 siān-kái jîn-ì予阮深深佮意 hōo gún tshim-tshim kah-ì只賰舊相片 tsí tshun kū siòng-phìnn陪阮身邊 puê gún sin-pinn是毋是你敢猶
59 4.是你是我 講出喙欲予阮等到當時佮意你我佮意你無講出喙我佮意佮意你五月的天我佮意你我佮意你呣通躊躇等你我會一直等你啊是你予我恬恬坐佇你的身邊愛是遮呢神奇親像大海黏著 ... 我是我是我是我若是你佮意佮意我你無講出喙我佮意佮意你你呣通躊躇我佮意你我會等你(好)想你(啥)愛你(愛我)是你(是我)啊啊啊啊啊啊若是你 ..
60 2.唉呦唉呦 iūnn pe̍h-līng-si我就是佮意這馬的你 guá tiō-sī kah-ì tsit-máê lí上愛聽你叫我一句Baby siōngài thiann lí kiò guá tsi̍t-kù Ba
61 9.愛情玫瑰 ah lân-hun lân-lî阮上蓋佮意你 gún siōng-kài kah-ì lí溫柔纏綿 un-jiû tînn-mî你就是阮 lí tiō-sī gún上光的彼粒星 siōng kngê hit
62 2.送給阿嬷的歌(A Song for Grandma) hōo lí希望你會佮意 hi-bāng líē kah-ì你聽我唱歌 lí thiann guá ... hōo lí希望你會佮意 hi-bāng líē kah-ì所以我寫這首歌 sóo-í guá s
63 4.柑仔店 t-thô-mi̍h-á tī hia我佮意耍的洋娃娃 guá kah-ì sńgê yángwáwa是你偷偷來送予我 sī lí thau-thau lâi sàng hōo guá定定笑我愛哭愛食 tiān
64 1.幸福的希望 hí lâi tsò-hué大人囝仔攏真佮意 tuā-lâng gín-á lóng tsin kah-ì祝福唱規暝 tsiok-hok tshiùnn kui-mê叮叮噹叮叮噹 tin-tin-tang ti
65 21.當時欲嫁 紀想欲換啥貨願望來伴流星飛打拼理想無停過佮意的人無幾個有一款感情永遠放置心肝底有一種思念到老也會越頭找勇氣乎阮講出彼句話感謝過去幾年有伊陪*你若問阮今年幾歲阮會講花開的過程才是美麗雖然難捨青春的尾對伊也感覺歹勢
66 7.當時欲嫁 紀想欲換啥貨願望來伴流星飛打拼理想無停過佮意的人無幾個有一款感情永遠放置心肝底有一種思念到老也會越頭找勇氣乎阮講出彼句話感謝過去幾年有伊陪*你若問阮今年幾歲阮會講花開的過程才是美麗雖然難捨青春的尾對伊也感覺歹勢
67 7.無言的表示 sī tiau-kòo-ì若是心內對阮有佮意 nā-sī sim-lāi tuì gúnū kah-ì請大聲講出喙 tshiánn tuā-siann kóng tshut-tshuì我愛你 guáài l
68 7.不是好野人 ) gún sī tē-it gâu男)佮意的物件 kah-ìê mi̍h-kiānn一堆懸到樓 tsi̍t-tui kuân kah lâu愛人的面腔哪會反白ài-jînê bīn-tshiunn náē h
69 7.憨大呆 si̍t-ê gōng-tuā-tai我佮意你 guá kah-ì lí遐爾仔實在 hiah-nī-á si̍t-tsāi我會慢慢仔等 guáē bān-bān-á tán有一工你會知ū-tsi̍t-kang
70 5.加油(Gan Ba-De) huann-huann-hí-hí啉酒較佮意 lim-tsiú khah kah-ì欲厚的薄的 beh kāu--ê po̍h--ê隨在你 suî-tsāi--lí咱來做伙 lán lâi tsuè-hué毋免
71 1.夢中的情人 sin suí予我真佮意 hōo guá tsin kah-ì雖然情夢若醒 sui-jiân tsî ... ng-jîn愈看是愈佮意 jú khuànn sī jú kah-ì---男)予咱做朋友 hōo
72 10.好花含蕊 ui有情人ū-tsîng-lâng若是有佮意 nā-sīū kah-ì怎樣到這時 tsuánn-iūnn kàu tsit-sî攏無表示 lóng bô piáu-sī好花含蕊 hó-hue hâm-luí有特
73 7.加行幾條街 -tio̍h nn̄g-sann huê佮意曷毋敢表白 kah-ì ia̍h m̄-kánn piáu-pe̍h只是對我 tsí-sī tuì guá戇笑無講話 gōng-tshiò bô kóng-uē我毋敢
74 8.不如一個人 是夢 bāng tsí-sī bāng較佮意我攏仝款 khah kah-ì guá lóng kāng-khuán男)我一个人 guá tsi̍t-ê-lâng輕輕鬆鬆心予空 khin-khin-sang-sa
75 3.不如一個人 是夢 bāng tsí-sī bāng較佮意我攏仝款 khah kah-ì guá lóng kāng-khuán男)我一个人 guá tsi̍t-ê-lâng輕輕鬆鬆心予空 khin-khin-sang-sa
76 1.手下留情 i tòng-tsuè su-iàu若無佮意就擲掉 nā bô kah-ì tiō tàn-tiāu對你阮死心 tuì lí gún sí-sim緣份已經看透 iân-hūní-king khuànn-thàu
77 1.手下留情 i tòng-tsuè su-iàu若無佮意就擲掉 nā bô kah-ì tiō tàn-tiāu對你阮死心 tuì lí gún sí-sim緣份已經看透 iân-hūní-king khuànn-thàu
78 2.卸妝 -tsîngê tuì-thāi也毋是阮佮意 iā m̄-sī gún kah-ì春夏秋冬 tshun-hā tshiu-tang花落花開起 hue lo̍h hue khui-khí一時恩恩怨怨 tsi̍t-
79 10.等待的心情 siánn-lâng khoo ki-á佮意你 kah-ì lí雖然毋捌講出喙 sui-jiân m̄-bat kóng tshut-tshuì你真不該 lí tsin put-kai予我戇戇咧等待 hōo g
80 2.相欠債 hian-bān-bān lâng阮偏偏佮意你 gún phian-phian kah-ì lí敢講阮的頂世人 kám-kóng gúnê tíng-sì-lâng有虧欠著你啥物ū khui-khiàm tio
81 4.情批 ē tsi̍t-tuā-tui講伊對阮真佮意 kóng i tuì gún tsin kah-ì噯啊~毋知佗一位 aih-ah~ m̄-tsai tó tsi̍t-uī一遍一遍 tsi̍t-piàn tsi̍t
82 4.傷心Party ng tsin tshù-bī逐家攏嘛足佮意 ta̍k-ke lóng-mā tsiok kah-ì為著伊冤家相爭 uī-tio̍h i uan-ke sio-tsinn想袂到伊對我講 siūnn buē-kà
83 7.媽媽恰意的女婿 ah sim-lāi佮意的囝婿 kah-ìê kiánn-sài有人才ū lâng-tsâi有錢財ū ... ah sim-lāi佮意的囝婿 kah-ìê kiánn-sài到這陣 kàu tsit-tsūn我 ... ah sim-lāi佮意的囝婿 kah-ìê kiánn-sài有人才ū lâng-tsâi有錢財ū ... ah sim-lāi佮意的囝婿 kah-ìê kiánn-sài到這陣 kàu tsit-tsūn我 ... ah sim-lāi佮意的囝婿 kah-ìê kiánn-sài有人才ū lâng-tsâi有錢財ū ... ah sim-lāi佮意的囝婿 kah-ìê kiánn-s
84 8.雲從山的那邊來 e hōo i tsai吹著我滿腹的心事佮意愛 tshue tio̍h guá muá-pakê sim-sū kahì-ài風啊風 hong--ah hong你著吹予伊知 lí tio̍h tshue hōo
85 4.我問月亮甲天星 h thinn-tshinn既然你心內無佮意 kì-jiân lí sim-lāi bô kah-ì為何伴阮遮濟年 uī-hô phuānn gún tsiah tsuē nî一言說出 it-giân seh-
86 5.緣投囝仔 uē hōo lí khik-khui有佮意緊來相隨ū kah-ì kín lâi sio-suî毋通用喙水 m̄-thang iōng tshuì-tsuí緣投囡仔有意愛 iân-tâu gín-áūì-ài
87 1.一日情 sit khuán tsa-bóo你哪會佮意 lí náē kah-ì叫你一聲 kiò lí tsi̍t-siann心愛的 sim-ài--ê請你毋通來相創治 tshiánn lí m̄-thang lâi s
88 1.海中花 i hái-tiong hue也有阮的情佮意 iāū gúnê tsîng kahì啊~但願好花百日紅 ah~ tān-guān hó-hue pah-ji̍tâng咱兩人成對成雙 lán nn̄g-lâng
89 7.賣菜義ㄚ g-uē tsin tshù-bī愈看愈佮意 jú khuànn jú kah-ì我愛伊我愛伊 guáài i guáài i我愛伊我愛伊 guáài i guáài i想欲約伊啉咖啡 siūnn-beh io
90 10.風雨蕭聲 無答應 guá bô tah-ìng我無佮意的婚姻 guá bô kah-ìê hun-in我我無愛啦 guá guá bô-ài--lah你若按呢做 lí nāán-ne tsò我豈毋是變成一個 guá kh
91 11.打金仔哥 lâm-jî阮愈看愈佮意 gún jú khuànn jú kah-ì鋞鋞鏗鏗叮叮噹噹 khin-k ... ōo i毋知你是有無佮意 m̄-tsai lí sīū-bô kah-ì請你對阮來表示 tshiá
92 3.阮是十八現代小姑娘 tshun你若是看無佮意 lí nā-sī khuànn bô-kah-ì阮也無來計議 gún iā ... lâi kè-gī無佮意看著阮是攏會 bô kah-ì khuànn-tio̍h gún sī ló ... lóngē...無佮意看著阮是攏會 bô kah-ì khuànn-tio̍h gún sī l
93 1.猶原是我 鳥膽頭上在的是山力頭上飽的是我這個時代無佮意目睭就愛擘予大胸坎上闊的是海去予人看無是我雖罔冷風來剾洗咱就催盡磅共喝拋過山蹽落海冷風霜雨恥笑剾洗我猶原是我欲共時代楦予闊拋過山蹽落海冷風霜雨恥笑剾洗我猶原是我欲共時
94 3.仝款的人 這片土地你是彩色的我佮意烏白無仝款的立場嘛會當手牽手做夥毋免山盟海誓只有跤踏實地乒乒乓乓的鼓聲大力催 ... 這片土地你是彩色的我佮意烏白無仝款的立場嘛會當手牽手做夥毋免山盟海誓只有跤踏實地乒乒乓乓的鼓聲大力
95 9.想你規暝 好空的運氣會當來予你佮意我的心早就倚你這爿有意無意攏咧想你我的魂到底欲予你按怎牽牽牽去佗位去若會當感 ... 好空的運氣會當來予你佮意我的心早就倚你這爿有意無意攏咧想你我的魂到底欲予你按怎牽牽牽去佗位去若會當
96 1.簡幼 了解你教會阿姨講你上佮意的一條歌其實是田中的白翎鷥無欠缺啥物但是阮看無你心內是真稀微田中的白翎鷥有一 ... 了解你教會阿姨講你上佮意的一條歌其實是田中的白翎鷥無欠缺啥物但是阮看無你心內是真稀微田中的白翎鷥有
97 4.Happy!!!運將情歌 íng bō-á tiō hó---欸有佮意喔 eh!ū kah-ì--ooh?-怎麼可能哪 zěnme kěnéng na---愛閣毋敢逐ài koh m̄-kánn jiok你是無𡳞脬諾 lí sī bô
98 6.做事人 你嘛會當共怹仝款做你佮意的代誌擱等咧擱等咧這塊島嶼總有一工袂有歧視咱攏希望總有一工咱嘛會當共怹同款袂 ... kah in仝款做你佮意的代誌 kāng-khuán tsuè lí kah-ìê tāi-tsì
99 8.永遠存在的台灣 uí-kó phang-tinn外國人攏佮意 guā-kok-lâng lóng kah-ì物產資源真豐富 bu̍t-sán tsu-guân tsin hong-hù通食有賰 thang tsia̍hū ts
100 5.幸福之歌 壞會倚過來對我撒嬌妳佮意我做人實在妳講佮我做伙上蓋自在雖然我無他煙斗佮慷慨只要我的人佇妳的心內我 ... 要我的人佇妳的心內我佮意妳簡單可愛我講佮妳做伙上蓋自在佇這個充滿虛情假愛的世界不免傷計較幸福自然就

There can only be 100 items shown at a time, please add another word to narrow down the result.