Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 曾瑋中 > 希望的力量 > 毋通煩惱我

曾瑋中Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro

曾瑋中

毋通煩惱我

Lyricist:曾瑋中
Composer:洪于筑、邱逸安
Arranger:邱逸安

你是我唯一的伴 有時自透早 坐到日頭落山
行過人生的雙腳 到今嘛行欲煞
你的心事 只有我知影

我是你唯一的伴 你講若無我 閣有賰啥
我已經真好命 毋免流浪佮人討食
我的世界 只有你的形影

雖然我猶原是恬恬無聲 但是你的皺痕 是我唯一牽掛
雖然我袂當陪你 翻山過嶺 毋通煩惱我 我會永遠佇遮------------------------------------------
14118/《毋通煩惱我》M̄-thang Huân-ló Guá
曾瑋中Tsan Uí-tiong/Kuljelje

你是我
lí sī guá
唯一的伴
uî-it ê phuānn
有時自透早
ū-sî tsū thàu-tsá
坐到日頭落山
tsē kàu ji̍t-thâu lo̍h-suann
行過人生的雙跤
kiânn kuè jîn-sing ê siang-kha
到今嘛行欲煞
kàu-tann mā kiânn beh suah
你的心事
lí ê sim-sū
只有我知影
Find more lyrics at ※ Mojim.com
tsí-ū guá tsai-iánn

我是你
guá sī lí
唯一的伴
uî-it ê phuānn
你講若無我
lí kóng nā bô guá
閣有賰啥
koh ū tshun siánn
我已經真好命
guá í-king tsin hó-miā
毋免流浪
m̄-bián liû-lōng
共人討食
kā lâng thó-tsia̍h
我的世界
guá ê sè-kài
只有你的形影
tsí-ū lí ê hîng-iánn

雖然我猶原
sui-jiân guá iu-guân
是恬恬無聲
sī tiām-tiām bô-siann
但是你的皺痕
tān-sī lí ê jiâu-hûn
是我唯一牽掛
sī guá uî-it khian-kuà
雖然我袂當陪你
sui-jiân guá buē-tàng puê lí
盤山過嶺
puânn-suann kuè-niá
毋通煩惱我
m̄-thang huân-ló guá
我會永遠佇遮
guá ē íng-uán tī tsia

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen