Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 返來啦咱的愛 > 不要想你

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

不要想你

Lyricist:陳碩彥
Composer:陳碩彥

付出難收回 愛甲這癡迷
女人的心 誰人來體會
幸福甲己找 苦苦咧受罪
有愛無愛 一句話
真情難收回 愛甲這狼狽
哪通放我 孤單一個
傷心甲己找 情路分雙叉
心碎的心 無地找
明知愛你愛你是無底
明知夜半暝就來離開
不要想你的心 不要想你的人
不要想你 怎樣擱再想起------------------------------------------
21065/《無愛想你》Bô-ài Siūnn Lí
談詩玲Tâm Si-lîng

付出難收回
hù-tshut lân siu-huê
愛甲遮痴迷
ài kah tsiah tshi-bê
女人的心
lú-jîn ê sim
啥人來體會
siánn-lâng lâi thé-huē
幸福家己揣
hīng-hok ka-kī tshuē
苦苦咧受罪
khóo-khóo teh siū-tsuē
有愛無愛
ū ài bô ài
Find more lyrics at ※ Mojim.com
一句話
tsi̍t-kù uē

真情難收回
tsin-tsîng lân siu-huê
愛甲遮狼狽
ài kah tsiah liông-puē
哪通放我
ná thang pàng guá
孤單一个
koo-tuann tsi̍t-ê
傷心家己揣
siong-sim ka-kī tshuē
情路分雙叉
tsîng-lōo hun siang-tshe
心碎的心
sim-tshuì ê sim
無地揣
bô-tè tshuē

明知愛你
bîng-tsai ài lí
愛你是無底
ài lí sī bô-té
明知夜半暝
bîng-tsai iā-puànn mê
著來離開
tio̍h lâi lī-khui

無愛想你的心
bô-ài siūnn lí ê sim
無愛想你的人
bô-ài siūnn lí ê lâng
無愛想你
bô-ài siūnn lí
怎樣閣再想起
tsuánn-iūnn koh-tsài siūnn-khí

  1. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen