Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian female singers > 談詩玲 > 大阪小雨 > 女人一片天

談詩玲Lyrics
Album list

談詩玲

女人一片天

Lyricist:石國人
Composer:廖偉志
Arranger:張振杰

遙遠的彼粒天星 照入阮身邊
阮孤影已經看無你 空留你忘記帶走
虛情甲假意 夢中枕頭攏是淚

Find more lyrics at ※ Mojim.com
你講過我的愛太美 無人可比
哪會變心對阮來創治 阮決定從今以後
將你放忘記 行出著女人一片天[ti:女人一片天]
[ar:談詩玲]
[al:大阪小雨]
[by:CM-FANG]

[00:01.50]《歌名:女人一片天》
[00:04.50]《原唱:談詩玲》
[00:06.50]《專輯:大阪小雨》
[00:09.30]《發行:2019-08》
[00:12.00]《Lyricist:石國人》
[00:14.10]《Composer:廖偉志》
[00:16.20]《Arranger:張振杰》
[00:18.26]◆☆◇☆
[00:21.91]~遙遠的~~彼~粒天~星~
[00:25.48]~照~入阮~身~邊~~
[00:29.51]~阮孤影已~經看~無~你
[00:33.03]~~~~~
[00:36.74]~空留你~~忘~記帶~走~
[00:40.11]~虛~情甲~假~意~
[00:42.55]夢~中~~枕~頭~
[00:46.26]攏是淚~~~~~
[00:50.79]~你講過~~我的愛太美~
[00:54.48]~無人可~比~~
[00:57.91]~哪會變心對~阮
[01:01.97]來~創~~治~~~
[01:05.40]~阮決~定~~從~今以~後
[01:08.92]~將~你放~忘~記~
[01:11.42]行出著~~女~人~
[01:16.15]一片天~~~~
[01:19.57]《歌名:女人一片天》
[01:23.50]《原唱:談詩玲》
[01:26.00]《Lyricist:石國人》
[01:29.00]《Composer:廖偉志》
[01:31.50]《LRC:CM-FANG》
[01:34.05]◆☆◇☆
[01:37.77]~遙遠的~~彼~粒天~星~
[01:41.29]~照~入阮~身~邊~~
[01:45.32]~阮孤影已~經看~無~你
[01:48.49]~~~~~
[01:52.17]~空留你~~忘~記帶~走~
[01:55.74]~虛~情甲~假~意~
[01:58.37]夢~中~~枕~頭~
[02:01.93]攏是淚~~~~~
[02:06.61]~你講過~~我的愛太美~
[02:10.17]~無人可~比~~
[02:13.69]~哪會變心對~阮
[02:16.38]來~創~~治~~~
[02:21.03]~阮決~定~~從~今以~後
[02:24.52]~將~你放~忘~記~
[02:27.20]行出著~~女~人~
[02:30.79]一片天~~~~
[02:35.50]~你講過~~我的愛太美~
[02:38.99]~無人可~比~~
[02:42.64]~哪會變心對~阮
[02:45.21]來~創~~治~~~
[02:49.82]~阮決~定~~從~今以~後
[02:53.45]~將~你放~忘~記~
[02:56.06]行出著~~女~人~
[02:59.66]一片天~~~~
[03:04.23]《歌名:女人一片天》
[03:08.00]《原唱:談詩玲》
[03:11.00]《Lyricist:石國人》
[03:14.00]《Composer:廖偉志》
[03:17.00]《LRC:CM-FANG》
[03:20.00]《2022/01/08》
[03:23.00]------------------------------------------5912/《女人一片天》Lú-jîn Tsi̍t-phìnn Thinn
談詩玲Tâm Si-lîng

遙遠的彼粒天星
iâu-uán ê hit lia̍p thinn-tshinn
照入阮身邊
tsiò ji̍p gún sin-pinn
阮孤影已經看無你
gún koo-iánn í-king khuànn-bô lí
空留你袂記帶走
khang lâu lí buē-kì tuà-tsáu
虛情佮假意
hi-tsîng kah ké-ì
夢中枕頭攏是淚
bāng-tiong tsím-thâu lóng sī luī

你講過我的愛上媠
lí kóng--kuè guá ê ài siōng suí
無人可比
bô-lâng khó-pí
哪會變心
ná-ē piàn-sim
對阮來創治
tuì gún lâi tshòng-tī
阮決定從今以後
gún kua̍t-tīng tsiông-kim í-āu
將你放袂記
tsiong lí pàng-buē-kì
行出著女人一片天
kiânn tshut tio̍h lú-jîn tsi̍t-phìnn thinn

  1. Special thanks to KT for sharing the lyric.
  2. Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
  3. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  4. Related Links: W.B. Chen