Pain Lyrics Ahn Jae-wook ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Ahn Jae-wook > Red in Ahn Jae-wook > Pain

Ahn Jae-wookLyrics
Album list
Related Video

Ahn Jae-wook

Pain

Han cham ke dae sang gak ha myun seo na neun man yi wool ut jo ke gae jung mal na rul sa rang hae seo yut na yo
ke soon gan ae neun na do man yi nol ra sut ji man nae ga yi hae hal tte zem ke dae na ae gae seo tuh na ga ruh hat jo
yi zem ae seo ket nae ya ah ma yi buel hal soo it da go sang gak ha neun ke dae rul na neun yi hae hal soo up get jo

Ha jee man nae ma um chuh rum ship gae dol ah oh jee neun ah nul girl na neun al myun seo do yong seo del soo up da neun

Yi run na ae ma um al ah yo ke ruh chi man nae mam do jae bal yi hae ha gil ba rae yo ke dae jae bal mo dun girl it go nae gae dol ah wa joon da myun na neun meet go it uh yo jum jum the wook mul li tuh na ga neun ma um yi

Jung mal na do yi jen dol yi kil soo up neun sa rang in girl nae ga jung mal ke dae rul it go shal soo it eul
ge rah go meet go it jean ahn get jo woo ri ke run sa yi yut da myun buh ruh jil nae kee yeo ki dan ha ru man ae
shi gan il jee rah do nae ahn ae nam ah it done hang kee do yi jae al soo up neun kee yeok so ke roh yong seo del soo
up da neun yi run na ae ma um al ah yo ke ruh chi man nae mam do jae bal yi hae ha gil ba rae yo ke dae jae bal mo dun girl it go nae gae dol ah wa joon da go na neun meet go it uh yo
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics