Da Sheng Shuo Ai Lyrics Jocie Kok ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > No More Panic > Da Sheng Shuo Ai

Jocie KokLyrics
Album list
Related Video

Jocie Kok

Da Sheng Shuo Ai

zh?ng k?i shu?ng sh?u w? pò bù jí dài
d?ng dài shì jiè g?i w? de ài
d?ng y? gè y? lài
w? tà zhe w?n jiàn de bù fá q? dài
q? dài wèi lái ?n pái de ài
Baby n? zài n? l?
w? de x?n tiào bù zh? g?i z?n me h?o
w? yào ài y? gè shì jì
ài yào dà sh?ng shu? ch? lái
ràng t? míng bái
ài yào n? lì zhì zào j? huì
cái y?u wèi lái
d?ng y? gè h?o j? huì
xiàng n? shu? ài de gào bái
f?ng le y?n wéi w? ài n? zuì j?u
---
wéi le bù ràng ài jì xù f? d?i
wéi le w? xìng fú de jié jú
w? y? dìng n? lì
m?i ti?n chuàng zào g?ng du? de surprise
yào ràng t? sh?ng huó guò de j?ng c?i
Baby n? bù zh? dào w? de méi máo
wéi le n? ér x?u h?o
w? yào m?i y? gè shì jì
ài yào dà sh?ng shu? ch? lái
ràng t? míng bái
ài yào n? lì zhì zào j? huì
cái y?u wèi lái
d?ng y? gè h?o j? huì
xiàng n? shu? ài de gào bái
Find more lyrics at ※ Mojim.com
f?ng le oh yeah yeah
ài yào dà sh?ng shu? ch? lái
ràng t? míng bái
ài yào n? lì zhì zào j? huì
cái y?u wèi lái
d?ng y? gè h?o j? huì
xiàng n? dà sh?ng de shu? ài
f?ng le y?n wéi w? ài n? zuì j?u
n? duì w? de h?o
w? y? k?i sh? g?n jué dé dào
n? qi?n q? w? de w?i xiào
qi?n q? w? de x?n tiào
qi?n z?u w? de wèn hào
ài yào dà sh?ng shu? ch? lái
ràng t? míng bái
ài yào n? lì zhì zào j? huì
cái y?u wèi lái
d?ng y? gè h?o j? huì
xiàng n? shu? ài de gào bái
w? f?ng le oh yeah yeah
ài yào dà sh?ng shu? ch? lái
ràng t? míng bái
ài yào n? lì zhì zào j? huì
cái y?u wèi lái
d?ng y? gè h?o j? huì
xiàng n? dà sh?ng de shu? ài
f?ng le y?n wéi w? ài n? zuì j?u
oh yeah yeah
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics