Lao Hu Lao Hu Lyrics Jocie Kok ※ Mojim.com
Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Americas singers > Jocie Kok > Wo De Da Ling > Lao Hu Lao Hu

Jocie KokLyrics
Album list
Related Video

Jocie Kok

Lao Hu Lao Hu

gu? m?i m?i - l?o h? l?o h?
fàng f?i x?n qíng
n? qù dài di?o shu? sh? ér w? shì dà dòu sh?
w? gu?n n? fú bù fú ràng w? tì n? zuò zh?
zhì p? shì n? de l?ng d?o n? shì w? de xià zh?
w? gu?n n? fú bù fú n? yào wéi w? fú wù
l?o h? l?o h? l?o h? l?o h? j?
l?o h? l?o h? chóng l?o h? l?o h? chóng
shí w? èr shí ji?n d?o shí tóu bù
z?n me shù n? d?u shì sh? yíng le y? dé rèn sh?
y? bù y? bù w? shu? le suàn shù
w? shì n? de jiào zh? n? shì w? de xí fù
wéi le ràng w? xìng fú jìu yào wéi w? ch? k?
w? y? b? n? zh?ng fú n? shì w? de fú l?
n? bù yòng tài máng mù g?n w? z?u w? de lù
l?o h? l?o h? l?o h? l?o h? j?
l?o h? l?o h? chóng l?o h? l?o h? chóng
shí w? èr shí ji?n d?o shí tóu bù
z?n me shù n? d?u shì sh? yíng le y? dé rèn sh?
Find more lyrics at ※ Mojim.com
y? bù y? bù w? shu? le suàn shù
n? yào z?o di?n huí ji? n? tu? tu? yòu l? l?
n? jìu shì quán ti?n xià zuì c?ng míng de sh? gu?
yào wéi w? sòng du? hu? wéi w? d?o shu? zh?n chá
m?i y? ti?n bù fàng jià y?ng yu?n t?ng w? de huà
l?o h? l?o h? l?o h? l?o h? j?
l?o h? l?o h? chóng l?o h? l?o h? chóng
shí w? èr shí ji?n d?o shí tóu bù
z?n me shù n? d?u shì sh? yíng le y? dé rèn sh?
y? bù y? bù w? shu? le suàn shù
l?o h? l?o h? l?o h? l?o h? j?
l?o h? l?o h? chóng l?o h? l?o h? chóng
shí w? èr shí ji?n d?o shí tóu bù
z?n me shù n? d?u shì sh? yíng le y? dé rèn sh?
y? bù y? bù w? shu? le suàn shù
y? bù y? bù w? shu? le suàn shù
~~End~~
Previous Page
Mojim.com
Mojim Lyrics