Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 爸爸請你也保重 > 夢追酒

文夏Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

夢追酒

Lyricist:文夏
Composer:遠藤実

人若失戀 就來飲酒 想欲解憂愁
這款酒 有人稱呼 追夢的苦酒
啊 人人 那會那會 為著失戀誤將來
明明知 毋通愛 薄情的人
總是愛著伊
思慕伊 心內憂悶 為著伊啼哭

啊若想著 美夢過了 心內暗懵懵
我那會 遮爾妄想 遮爾憨大呆
啊 人人 那會那會 為著失戀誤將來
又想著 彼一暝 綿綿情意
心內又痛苦
阮歸暝 夜夜唱出 失戀的情歌

忽然聽著 伊的聲音 又是作暝夢
孤單來 飲著苦酒 心內誰人知
啊人人 那會那會 為著失戀誤將來
飲兇酒 倒在地 懵懵想伊
叫醒阮癡情
夢追酒 追夢的酒 擱再來一杯------------------------------------------
18935/《夢追酒》Bāng Tui Tsiú
文夏Bûn-hā

人若失戀
lâng nā sit-luân
就來啉酒
tsiū lâi lim-tsiú
想欲解憂愁
siūnn-beh kái iu-tshiû
這款酒
tsit khuán tsiú
有人稱呼
ū-lâng tshing-hoo
追夢的苦酒
tui-bāng ê khóo-tsiú
啊~人人哪會哪會
ah~ lâng-lâng ná ē ná ē
為著失戀誤將來
uī-tio̍h sit-luân ngōo tsiong-lâi
明明知毋通愛
bîng-bîng tsai m̄-thang ài
薄情的人
po̍k-tsîng ê lâng
總是愛著伊
tsóng-sī ài-tio̍h i
思慕伊
su-bōo i
Find more lyrics at ※ Mojim.com
心內憂悶
sim-lāi iu-būn
為著伊啼哭
uī-tio̍h i thî-khàu

啊~若想著
ah~ nā siūnn-tio̍h
美夢過了
bí-bāng kè-liáu
心內暗摸摸
sim-lāi àm bong-bong
我哪會遮爾妄想
guá ná ē tsiah-nī bōng-siūnn
遮爾戇大呆
tsiah-nī gōng-tuā-tai
啊~人人哪會哪會
ah~ lâng-lâng ná ē ná ē
為著失戀誤將來
uī-tio̍h sit-luân ngōo tsiong-lâi
又想著彼一暝
iū siūnn-tio̍h hit tsi̍t-mî
綿綿情意
mî-mî tsîng-ì
心內又痛苦
sim-lāi iū thòng-khóo
阮規暝夜夜唱出
gún kui-mî iā-iā tshiònn-tshut
失戀的情歌
sit-luân ê tsîng-kua

忽然聽著伊的聲音
hut-jiân thiann-tio̍h i ê siann-im
又是做眠夢
iū-sī tsò bîn-bāng
孤單來啉著苦酒
koo-tuann lâi lim tio̍h khóo-tsiú
心內啥人知
sim-lāi siánn-lâng tsai
啊~人人哪會哪會
ah~ lâng-lâng ná ē ná ē
為著失戀誤將來
uī-tio̍h sit-luân ngōo tsiong-lâi
啉雄酒
lim hiông-tsiú
倒在地
tó tsāi-tē
茫茫想伊
bông-bông siūnn i
叫醒阮痴情
kiò-tshínn gún tshi-tsîng
夢追酒
bāng tui tsiú
追夢的酒
tui bāng ê tsiú
閣再來一杯
koh-tsài lâi tsi̍t-pue

  1. Special thanks to 日華、柏翰 for sharing the lyric.
  2. Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
  3. Related Links: W.B. Chen