Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 爸爸我時常想您 > 爸爸我時常想您

文夏Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

爸爸我時常想您

14825/《爸爸我時常想你》Pá-pah Guá Sî-siông Siūnn Lí
文夏Bûn-hā

父親我時常想起
hū-tshin guá sî-siông siūnn-khí
時常想起著家鄉
sî-siông siūnn-khí tio̍h ka-hiong
恁這陣敢無
lín tsit-tsūn kám bô
快樂平安咧過日
khuài-lo̍k pîng-an teh kè-ji̍t
總是我踮在他鄉
tsóng--sī guá tiàm-tsāi thann-hiong
每日拍拚過日子
mué-ji̍t phah-piànn kè ji̍t-tsí
等何時才會倒去
tán hô-sî tsiah ē tó-khì
佮你會相會
kah lí ē siong-huē
等何時會相會
tán hô-sî ē siong-huē
家內的人人
ka-lāi ê lâng-lâng

烏暗暝孤單一个
oo-àm-mî koo-tuann tsi̍t-ê
思念故鄉的人人
su-liām kòo-hiong ê lâng-lâng
在這時也是有人
tsāi tsit-sî iā-sī ū-lâng
為我咧祈禱
uī guá teh kî-tó
雖然我無人看顧
sui-jiân guá bô-lâng khuànn-kòo
Find more lyrics at ※ Mojim.com
不過我也真勇健
put-kò guá iā tsin ióng-kiānn
有一日一定倒去
ū-tsi̍t-ji̍t it-tīng tó-khì
佮你會相會
kah lí ē siong-huē
有一日會相會
ū-tsi̍t-ji̍t ē siong-huē
踮在榕樹跤
tiàm-tsāi iông-tshiū-kha

看天星一粒一粒
khuànn thinn-tshinn tsi̍t-lia̍p-tsi̍t-lia̍p
親像媽媽的珠淚
tshin-tshiūnn má-mah ê tsu-luī
在睏中時常夢起
tsāi khùn-tiong sî-siông bāng khí
佮你來講話
kah lí lâi kóng-uē
想彼時依依不捨
siūnn hit-sî i-i put-siá
毋願佮阮來分離
m̄-guān kah gún lâi hun-lî
若是我毋免掛意
nā-sī guá m̄-bián kuà-ì
天頂的月娘
thinn-tíng ê ge̍h-niû
希望你保庇著
hi-bāng lí pó-pì tio̍h
親愛的阿母
tshin-ài ê a-bú

  1. Special thanks to W.B. Chen for sharing the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen