Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 港邊送別 > 處女之夢 (文麗)

文夏Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

處女之夢 (文麗)

15281/《處女之夢》Tshú-lú tsi Bāng
文麗Bûn Lē

冬天過了
tang-thinn kuè-liáu
春天來
tshun-thinn lâi
山嶺的百花開
suann-niá ê pah-hue khui
天頂小鳥
thinn-tíng sió-niáu
亂亂啼
luān-luān thî
引阮的春情
ín guán ê tshun-tsîng

今日初戀的情意
kim-ji̍t tshoo-luân ê tsîng-ì
為君正當開
uī kun tsìng tong khui
予阮心亂袂安定
hōo gún sim luān buē an-tīng
處女的心情
tshú-lú ê sim-tsîng

Find more lyrics at ※ Mojim.com
明月光光
bîng-gue̍h kng-kng
照窗邊
tsiò thang-pinn
夜夜想著伊
iā-iā siūnn-tio̍h i
為伊歡喜為伊愁
uī i huann-hí uī i tshiû
年輕的性命
nî-khin ê sènn-miā

處女的夢
tshú-lú ê bāng
是親像
sī tshin-tshiūnn
天頂的星光
thinn-tíng ê tshinn-kng
永遠無變
íng-uán bô-pìnn
也無疑
iā bô-gî
處女的純情
tshú-lú ê sûn-tsîng

  1. Special thanks to W.B. Chen for sharing the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen