Mojim Lyrics
Mojim Lyrics > Asian male singers > 文夏 > 港邊送別 > 魚岸的好男子 (文夏)

文夏Album Intro
Lyrics
Album list
Singer Intro

文夏

魚岸的好男子 (文夏)

用膽量一項
做渡世的本錢
瀟灑的英俊風度
人稱讚
行動輕捷伶俐
談吐有氣魄
標緻的JANBA的
標緻的JANBA的
穿插太風流

女性不免講
連男性也甲意
生成的男子氣慨
人人愛
若講鐵面無私
可講全國一
魚岸做舞台的
魚岸做舞台的
人生的花園

義理無懼怕
尚驚用感情來
男性的意氣
應該是這款
若是有機會時
坦白給你看
魚岸的好男兒
魚岸的好男兒
人講你好漢------------------------------------------《魚岸的好男子》Hî-huānn ê Hó Lâm-tsú
文夏Bûn-hā

用膽量一項
iōng tám-liōng tsi̍t-hāng
做渡世的本錢
tsuè tōo-sè ê pún-tsînn
瀟灑的英俊風度
siau-sá ê ing-tsùn hong-tōo
人稱讚
lâng tshing-tsàn
行動輕巧伶俐
hîng-tōng khin-khiáu líng-lī
Find more lyrics at ※ Mojim.com
談吐有氣魄
tâm-thóo ū khì-phik
標緻的ジャンパー的(jumper/sweater, 外套)
piau-tì ê jiàm-bah ê
標緻的ジャンパー的
piau-tì ê jiàm-bah ê
穿插太風流
tshīng-tshah thài hong-liû

女性毋免講
lú-sìng m̄-bián kóng
連男性也佮意
liân lâm-sìng iā kah-ì
生成的男子氣概
senn-tsiânn ê lâm-tsú khì-khài
人人愛
lâng-lâng ài
若講鐵面無私
nā kóng thih-bīn bû-su
可講全國一
khó kóng tsuân-kok it
魚岸做舞台的
hî-huānn tsò bú-tâi ê
魚岸做舞台的
hî-huānn tsò bú-tâi ê
人生的花園
jîn-sing ê hue-hn̂g

義理無懼怕
gī-lí bô kū-phà
上驚用感情來
siōng kiann iōng kám-tsîng lâi
男性的意氣
lâm-sìng ê ì-khì
應該是這款
ìng-kai sī tsit khuán
若是有機會時
nā-sī ū ki-huē sî
坦白予你看
thán-pi̍k hōo lí khuànn
魚岸的好男兒
hî-huānn ê hó lâm-jî
魚岸的好男兒
hî-huānn ê hó lâm-jî
人講你好漢
lâng kóng lí hó-hàn

  1. Special thanks to W.B. Chen for sharing the lyric.
  2. Related Links: W.B. Chen