魔镜歌词网

关于 s + a + sin 搜寻歌词 共有 500 个 符合。
这是第 1 至 100 ,请多利用+-空白缩小搜寻结果.如【爱情+代价】【爱情-代价】

专辑 ( 页面连结 ) 歌名 ( 页面连结 )( 部分歌词 )
1 1.关老爷 规身躯刺字 kui-sin-khu tshiah-jī为利纯 uī lī-sûn争地盘 t ... ī-sûn争地盘 tsing tē-puânn为著看板 uī-tio̍h kha̋ng-páng出手 ... guáê jîn-sing会过了遮尔艰苦ē kuè-liáu tsiah-nī kan-khóo敢 ... 光 bô kài tsing-kong老兄弟咧讲的伦理 lāu hiann-tī leh kóngê ... ī-sûn争地盘 tsing tē-puânn为著看板 uī-tio̍h kha̋ng-páng出
2 1.英雄梦 m bô tsîng-gán身骑白马啊 sin khiâ pe̍h-bé--ah为伊来过三关 uī i lâi kuè-sam-kuan世事纷乱 sè-sū hun-luān为情操烦 uī tsîng tsha
3 2.悲歌 ng-ôo身不由己 sin put-iû kí彼拢是骗家己 he lóng-sī phiàn ka- ... 拼生死 piànn-sinn-sí为著义气 uī-tio̍h gī-khì煞换来 suah uānn ... ū-iûê jîn-sing(敢会当阁一摆我的人生)(kámē-tàng koh tsi̍t-pái ... guáê jîn-sing人在江湖 jîn tsāi kang-ôo身不由己 ... ng-ôo身不由己 sin put-iû kí彼拢是骗家己 he lóng-sī phiàn ka- ... guáê jîn-sing越头看拢是悲 ua̍t-thâu khuànn lóng-sī pi
4 7.爱的摩卡 星 N̂g Bûn-sing烧烧烫烫的咖啡 sio-sio-thǹg-thǹgê ka-pi感情一点 ... Phài-tuā-sing巧克力掺咖啡 ciǎokèlì tsham ka-pi咱用心去调合 lá ... huānn líê sin-pinn咱用心守护咱的未来 lán iōng sim siú-hōo
5 9.人生我敬你一杯 我敬你一杯》Jîn-sing Guá Kìng Lí Tsi̍t-pue萧煌奇 Siau Hông- ... é是真是假 sī tsin sī ké是乌是白 sī oo sī pe̍h无啥物关系 bô-sián ... 我敬你一杯 jîn-sing guá kìng lí tsi̍t-pue每一工有进无退 muí ts ... thuè辛苦到何时 sin-khóo kàu hô-sî才通化做笑诙 tsiah thang huà ... 我敬你一杯 jîn-sing guá kìng lí tsi̍t-pue每一工起手无回 muí ts ... uî tio̍h tsing-kaê nî-huè条件愈

6 2.雨中情绵绵(&邓咏家) g-lâi gún sin-pinn男)啊~我想你 ah~ guá siūnn lí我想你 guá ... ńg-khì lí sin-pinn予我来陪伴你 hōo guá lâi puê-phuānn l
7 1.甘愿受 伤痕 tsóng-sī jiá muá-sin siong-hûn忧愁啊 iu-tshiû--ah缀我日出到黄昏 tuè guá ji̍t-tshut kàu hông-hun一路坎坷行袂断 tsi̍t-lōo
8 2.I Have A Dream Christ died for my sin向着标竿直跑进入 promise land我拿起我的麦克风我一股脑地向前冲为了音乐的创作和梦想旁人说我在发疯别人笑我太疯癫我笑他人看不穿他们告诉我这市场已经没希望别
9 1.17岁彼一工 -tio̍h你的身边哪加一个人 líê sin-pinn ná ke tsi̍t-ê lâng(十七岁这工笑家己头壳破一空)(tsa̍p-tshit huè tsit kang tshiò ka-kī thâu
10 2.爱情敢会当参详 -uán tiàm sin-pinn陪阮一生 puê gún it-sing望情关路花开 bāng tsîng-kuan-lōo hue khui有 ... ún thian-tsin敢爱袂放弃 kánn-ài buē hòng-khì总是毋愿阁伤心 ts
11 7.Sin City ghts7.Sin City作词林保枰作曲林家弘编曲 Mark Lin在破碎的街道无 ... 续爱它直到地老天荒 Sin City在黎明到来之前让黑暗风暴继续蒙蔽双眼封闭了自己在权力冲突里面一直 ... 一直到进入倒数时间 Sin City那井底之蛙看不见天使外衣下有对恶魔的眷恋沈浸在骄傲和名与利的圆
12 1.黑白 人生这条路 jîn-sing tsit tiâu lōo毋是著 m̄-sī tio̍h谁讲是错 si ... 身漂泊 tsi̍t-sin phiau-po̍k一世江湖 it-sè kang-ôo情似火 tsîn ... uē真正好人歹做 tsin-tsiànn hó-lâng pháinn tsò笼中鸟 lông-t
13 9.山娘仔的情歌 tio̍h líê sin-niû-sann陪我转来温暖的岫 puê guá tńg-lâi un- ... huài-lo̍k sing-ua̍h..请你做我的娘囝 tshiánn lí tsué guáê ... īngē jīn-tsin phah-piànn千秋万世永远踮遮 tshian-tshiu bān
14 8.最爱的情歌 g-lâi gún sin-pinn毋管风吹落叶 m̄-kuán hong tshue lo̍h-h ... g-lâi gún sin-pinn毋管风吹落叶 m̄-kuán hong tshue lo̍h-h ... g-lâi gún sin-pinn风吹落叶 hong tshue lo̍h-hio̍h我嘛会永远
15 5.战役(feat.鹤天赐&林昭宇) estroy our home One sin you could never atone for so总是会有人类再一次感染贪念就像是电脑病毒这病毒以光纤的速度开始腐蚀大脑到皮肤让你们生存却只能赤脚漫步由它随
16 1.战役 estroy our home One sin you could never atone for so总是会有⼈人类再⼀一次感染贪念就像是电脑病毒这病毒以光纤的速度开始腐蚀⼤大脑到⽪皮肤让你们⽣生存却只能⾚赤
17 5.我爱你台湾 lí bí-lēê sin-iánn烦恼你受欺负 huân-ló lí siū khi-hū担心你受 ... lí bí-lēê sin-iánn我爱你 guáài lí台湾 Tâi-uân宝贝啊心肝 pó-p ... lí bí-lēê sin-iánn烦恼你受欺负 huân-ló lí siū khi-hū担心你受 ... lí bí-lēê sin-iánn我爱你 guáài lí台湾 Tâi-uân宝贝啊心肝 pó-
18 7.初心 ē tsi̍t-ê sin sè-kài将所有 tsiong sóo-ū归零以后重来 kui-lîn ... á人生愈贪 jîn-sing jú tham失去的苦 sit-khìê khóo愈济 jú tsē
19 6.The House Of The Rising Sun Of The Rising Sun作词 PRICE ALAN作曲 PRICE ALAN编曲JOSA There is a house in New Orleans They call the Ri ... n New Orleans They call the Rising Sun And it's been the ruin of many a poor boy And Lord I know I'm one My mother was a tailor She sewed my new blue jeans My fat ... e done To spend your lives in sin and misery In the House of the Rising Sun Well I got one foot on the platform The other foot it's on the train I'm goin' going back to New Orleans To wear
20 3.绳结约定 pongay ta sinbilan hmali mrhuw ta kmbuta让我们倾听摩武塔领袖 ... 武塔领袖留下的约定 sin nu ra hgan niya mumu na wasil那牢不可破的绳结约定 Ox…(古调) nuway sasimu pinqy cikay ... (古调) nuway sasimu pinqy cikay sin nubil hahumali binnu kesan ta srara

21 6.为一仙钱 í人生的戏 jîn-singê hì阮总是 gún tsóng-sī替人扛轿趁趣味 thè lâng kng-kiō thàn tshù-bī毋敢数想 m̄-kánn siàu-siūnn学人燕窝来漉喙 o̍h lâng iàn-o lâi lo̍k-tshuì结趼的手 kiat-l ... sián tsînn拼甲规身躯 piànn kah kui-sin-khu臭汗酸味 tshàu-kuānn-sng bī为一仙钱 uī t
22 8.酒鬼 tsiah-ēū tsing-sîn tsuè tāi-tsì下晡食饭啉两杯ē-poo tsia̍h ... phik身体爱注意 sin-théài tsù-ì爽爽快快 sóng-sóng-khuài-khu
23 3.搬来阮的心肝底 ng(谢新达Siā Sin-ta̍t)伊的心蹛伫巷仔尾 iê sim tuà tī hāng-á b ... á khuànn tsin siông-sè伊的梦 iê bāng毋知有偌济 m̄-tsaiū gu ... 真心的契约无问题 tsin-simê khè-iok bô būn-tê厝税是逐工一蕊花 tshù
24 5.观自在 ng(谢新达Siā Sin-ta̍t)人生的谜猜 jîn-singê bī-tshai答案有啥人会知 tap-ànū siánn-lâng ... ī tsi̍t-ê sin sî-tāi欢喜心 huann-hí sim看世界 khuànn sè
25 6.老伴 ng(谢新达Siā Sin-ta̍t)坐咧就哈唏 tsē--leh tō hah-hì倒咧煞困袂去 ... -tsài guá sin-pinn iáu-ū lí世间冷暖拢放放予去 sè-kan líng-
26 3.阿嬷的背影 nê sî-tsūn你辛苦共阮晟 lí sin-khóo kā gún tshiânn仝款的情景 kāng-khuánê tsîng-kíng消失的岁月不由人 siau-sitê suè-gua̍t put-i
27 7.宇宙大帝 he masses since Eden We still even- still eating- romantic dinners for two Candlelit clichs in a booth It's on me but the dishes on you我做错事你别要 ... cure a medicine: the Original Sin so that's why you're with me my Wom
28 1.送你去嫁别人 sim-lāi tsin m̄-kam虽然在他乡 sui-jiân tsāi thann-hion ... 念 tuì lí tsin kuà-liām希望你快乐 hi-bāng lí khuài-lo̍k希 ... bāng新娘媠当当 sin-niû suí-tang-tang目睭金金送 ba̍k-tsiu ki
29 4.Enter Sandman-Metallica Keep you free from sin'Til the sandman he comes Sleep with one eye open Gripping your pillow tight Exit
30 9.为何不是我 uī-hô lí sin-pinnê lâng毋是我 m̄-sī guá我展出笑容 guá tiá ... -thāi líê sin-niû-tshia渐渐来离开我 tsiām-tsiām lâi lī-
31 5.作伴 的身影 guáē-kì-tit líê sin-iánn因为是佮阮做伴 in-uī sī kah gún tsuè-phuān
32 10.护驾 liân-ngāu tsài sok-sin了无牵挂做元帅 liáu bû khian-kuà tsuè guân-suè威立中坛护天庭 ui li̍p tiong-tuânn hōo thian-tîng非
33 1.今生跟我 《今生缀我》Kim-sing Tuè Guá猪哥亮 Ti-ko-liāng(谢新达Siā ... ng(谢新达Siā Sin-ta̍t)今夜我向天借胆 kim-iā guá hiòng thinn ... ī真心陪你做阵行 tsin-sim puê lí tsuè-tīn kiânn若落雨 nā lo̍h ... á今生缀我 kim-sing tuè guá绝对无重耽 tsua̍t-tuì bô tîng-tâ
34 3.归丛好好 ng(谢新达Siā Sin-ta̍t)有钱的人ū-tsînnê lâng爱做阿哥ài tsò a-k ... -keē piàn sin-lô免臭弹 bián tshàu-tuānn免𪁎趒 bián tshi
35 5.随人打算 ng(谢新达Siā Sin-ta̍t)蔡佳莹 Tshuà Ka-îng为你一暝拢无困 uī lí t ... khùn真心相爱 tsin-sim siong-ài揣无结论 tshuē-bô kiat-lūn男
36 5.醉中梦 uá iā-sī tsin tshing-tshínn为何身边毋是伊 uī-hô ... 毋是伊 uī-hô sin-pinn m̄-sī i迷人的芳味 bê-lângê phang-bī飘 ... 边 tī guáê sin-khu-pinn可爱笑容 khó-ài tshiò-iông痴情绵绵
37 5.最后的晚餐 or remission of the sin Thought we gonna be okay Make love just like old days How could you fall in love
38 6.Moonlight Express in Wash away all my sin remain God knows how hard I've tried in vain Let it rain If only someone can find
39 6.Nobody Knows eard a cry from the sin of your soul and i try so hard to believe that you′re alone就算我站在这里留在原地收藏着我们的回忆让甜蜜
40 4.数学A歌三角关系 怎样做?才可以计到 Sinθ是对边除斜边 Cosθ是底边除斜边 Tanθ是对边除底边 Chorus2 ... us2: Tan等如Sin除Cos Sin九十度就等如一 Cos零度也等如一 Tan四十五度又等如一 ... n四十五度又等如一 SinSquareθ加cosSquareθ亦是一 Outro记紧带印有HKCE
41 8.甭搁憨(莫阁戆) 有身无魂著请佛公ū-sin bô-hûn tio̍h tshiánn Bu̍t-kong目睭金金嘛人 ... n-bîng hù-sin kho̍k-kho̍k tsông指示弟子讲溜(蛇)入洞 tsí-sī
42 5.我会惊惊 u-bú辛劳惊头家 sin-lô kiann thâu-ke蟑螂怕拖鞋 zhāngláng pà t ... 医生讨厌治咳嗽 i-sing thó-ià tī ka-sàu涂水惊掠漏 thôo-tsuí kia ... 生惊写字 ha̍k-sing kiann siá-jī先生惊无钱 sian-sinn kiann bô tsînn太太惊无米 thài-thài kiann ... óo pháinn sing-ua̍h无米酱醋茶 bô bí jiàncùchá---人若着惊咇咇颤 ... ̍h-kiann tsing bōng-khòng猫仔着惊乜吗吼 niau-á tio̍h-kia
43 4.Can't Help Falling In Love stay would it be a sin If I can't help falling in love with you Like a river flows surely to the sea Dar
44 3.Sin City lbum Of Siufay3.Sin City作词李峻一作曲吴国恩编曲吴国恩监制 Gary Chan ooh...身处这废墟 ooh...只怕你都有罪 ooh... woo...夜幕被霓虹画上
45 3.5 Strings (Vi La Fo Sin) Shon Ba La Sae Ya Va Ko(Ti Ya Do LaSin) Bo Mon Bo La Do Sin(Vi La Fa Sin) Wo U Wo Wo U Wo Wo U Wo Wo U Wo Ma

46 5.庙会 āu-jia̍t tsin tsing-tshái弄狮阵喔 lāng-sai-tīn--ooh锣鼓声lìn-l ... guân-suè sing-kun众菩萨罗汉天尊 tsiòng phôo-sat lô-hàn t ... 君 tai-tè tsin-jîn Kuan-sìng-tè-kun今日是神明生 kim-ji̍t ... é pâi sam-sing拜花果点香案 pài hue-kó tiám hiunn-uànn手攑著 ... āu-jia̍t tsin tsing-tshái锣鼓八音 lô-kóo pa̍t-im响连天闹彩彩 hián ... lāiông-iâ sinn中坛府众千岁 tiong-tuânn-hú tsi
47 6.夫妻之歌 边行 tuè lí sin-pinn kiânn男)我会用 guáē iōng我一生的时间 guá ... 时间 guá it-singê sî-kan共你疼 kā lí thiànn合)我嘛会用 guá m ... 青春 guá it-singê tshing-tshun来陪伴 lâi puê-phuānn男)会
48 10.老父 --pahê it-sing共算算咧 kā sǹg-sǹg--leh嘛毋捌真正享受过 mā m̄-p ... ā m̄-pat tsin-tsiànn hiáng-siū--kuè若毋有孝 nā m̄ iú-h ... pa--pahê sin-khu sóo lâu--ê是佮咱仝款的血脉 sī kah lán kā ... --pahê it-sing共算算咧 kā sǹg-sǹg--leh嘛䞐无偌久的日子通过 mā t
49 9.往事随风 阮身边的 bô lí tsāi gún sin-pinnê这段日子 tsit tuānn ji̍t-tsí按怎活án-tsuánn ua̍h我想你心内 guá siūnn lí sim-lāi一定也会知影 it
50 1.House of the rising sun(live05) of the rising sun(live05) There is a house in New Orleans They call the Ri ... n New Orleans They call the Rising Sun And it's been the ruin of many a poor boy And God I know I'm one So mothers tell your children Not to do what I have done S ... have done Spend your life in sin and misery In the house of the Rising Sun I've got one foot on the platf
51 13.不哭的双眼 Shoot I'm singing the choruses myself on this one and I can't even ... on this one and I can't even sing. So I guess this song's a lot like me... Imperfect. But this song's also a personal pray to God. Where after years of wandering ... Jesus with a broken voice I I sing to you With a broken heart I I pray to you Lord let me feel Your love again Love again See? I told yall I can't ... gain See? I told yall I can't sing. But hey I had to at least try. Pour out this liq
52 2.阿嬷的老唱片 uá khì iê sin-khu pinn伊就会慢慢仔唱出 i tiōē bān-bān-á ts ... g gún生性爱娇 sinn-sìngài-kiau生成真活动 sinn-sîng tsin ua̍h-tāng予阮一时 hōo gún tsi̍t-sî想着歹势 s ... n a-má it-sing tang-tiong上盖美丽的回忆 siōng-kài bí-lēê
53 6.History De Un Amor n obscura sin tu amor no vivire Siempre fuiste la razon de mi existir Adorarte para mi fue religion Y en tus besos yo encontraba El amor que m ... spues Ay que vida tan obscura sin tu amor no vivire Ya no estas mas a
54 12.心在故乡 g-uán puê-phuānn lí sin-pin
55 7.再会吧北投 幸福 gún it-singê hīng-hok铺着你的温泉路 phoo tio̍h líê un- ... -tshut iê sin-sè来来来 lâi lâi lâi牵阮的手 khan gúnê tshi ... 幸福 gún it-singê hīng-hok铺着你的温泉路 phoo tio̍h líê un- ... 幸福 gún it-singê hīng-hok铺着你的温泉路 phoo tio̍h líê un
56 7.妈妈 tiàm líê sin-pinn请你原谅我的不孝 tshiánn lí guân-liōng g ... guáē jīn-tsin phah-piànn用上好的名声 iōng siōng-hóê miâ- ... g-khì líê sin-pinn陪你到老 puê lí kàu lāu喔~妈妈妈妈 ooh~
57 14.Playboy(English Version) achi My business M.O. is no loose endz Chilling in da back of my Maybach Benz Others be runnin their mouth while I be runnin da show I'm da pl ... ream in falsetto Even got hos singin“like a virgin” virgin ready to sin I cant get enough cuz I stands fo i
58 5.Can't Help Falling In Love d it be a sin(Be a sin) If I can't help falling in love wi
59 1.爱愈深伤愈重 lâng真心对待 tsin-sim tuì-thāi变成一场空 piàn-sîng tsi̍t ti ... hang真情变成 tsin-tsîng piàn-sîng一场空等 tsi̍t tiûnn khan ... lâng真心真意 tsin-sim tsin-ì变成一场空 piàn-sîng tsi̍t tiûnn khang回头 ... ̄ pàng身躯澹 sin-khu tâm目箍红 ba̍k-khooâng情字像刀 tsîng j
60 25.Can't help Falling In Love d it be a sin(Be a sin) If I can't help falling in love wi
61 4.Speak Without Words on Haslan sin Hablan sin decir Tu me resas y te biento aqui
62 2.难忘 i̍t-nî liû-lōng身在他乡 sin tsāi thann-hiong既然是往事难忘 kì-jiân sīóng-sū lân-bōng你的形影 líê hîng-iánn浮在酒杯中 phû tsāi
63 6.忧愁 -tshiūnn lí tī guáê sin-pinn情愿毋捌你 tsîng-guān m̄-bat lí予两人的代志 hōo nn̄g-lângê tāi-tsì随一切渐渐的过去 suî it-tshè t
64 1.拼出头 万苦 tshian-sin-bān-khóo足袂耸势 tsiok buē sáng-sè好佳哉 hó ... i líài lí sing kuè it-tshè疼你疼你当做宝贝 thiànn lí thiàn ... 增加百倍 guá tsing-sîn tiō tsing-ka pah-puē予你会幸福 hōo-líē hīng-hok你会快 ... ̍k一生美丽 it-sing bí-lē我来拼 guá lâi piànn欲拼出头 beh pià
65 6.天下第一流 i Hyum Woo YoonJong Sin编曲 Aubrey Suwito青春不老没法办到但我知当我一百岁也替你伴舞身份高不高这种感觉永远买不到无聊陪你数数脚趾一只两只也很好一生之中最多一秒对你不好 wha
66 4.烟花泪 ut-tshuìê sin-hūn揣无天真的青春 tshē-bô thian-t ... bô thian-tsinê tshing-tshun烫过烧过的伤痕 thǹg--kuè sio-- ... -liâng it-sing你犹有䞐 lí iáu-ū tshun烟花女子啊 ian-hua lú
67 9.烟花情 -hiān gún sin-pinn男)风雨中 hong-ú tiong风雨中的花蕊 hong-ú ... 安慰 puànn tsin puànn ké puànn an-uì敢是真情换假意 kám-sī t ... 意 kám-sī tsin-tsîng uānn ké-ì女)啊~爱也爱袂著 ah~ài iāài
68 1.小姐请你给我爱 ū lí tsāi sin-pinn我的心 guáê sim就充满了爱的光彩 tiō tshiong ... 一生 guá it-sing就沉醉在爱的世界 tiō tîm-tsuì tsāiàiê sè-kà
69 3.天下第一流 i Hyum Woo YoonJong Sin编曲 Aubrey Suwito青春不老没法办到但我知当我一百岁也替你伴舞身份高不高这种感觉永远买不到无聊陪你数数脚趾一只两只也很好一生之中最多一秒对你不好 wha
70 6.Speak Without Words on Haslan sin Hablan sin decir Tu me resas y te biento aqui
71 3.水甲茶米 kún-kún我规身躯 guá kui-sin-khu就会心凉脾土开 tiōē sim liâng pî-thóo khui世间若无我 sè-kan nā bô guá你嘛汫汫无滋味 lí mā tsiánn-
72 23.鸳鸯梦 排命运 tiông-sin lâi an-pâi miā-ūn重新来安排命运 tiông- ... 排命运 tiông-sin lâi an-pâi miā-ūn完成鸳鸯梦 uân-sîng uan- ... 排命运 tiông-sin lâi an-pâi miā-ūn重新来安排命运 tiông- ... 排命运 tiông-sin lâi an-pâi miā-ūn完成鸳鸯梦 uân-sîng uan
73 19.酒味烟味 -jī拍歹身体 phah-pháinn sin-thé爱人仔无欢喜ài-jîn-á bô huann-hí交际应酬 kau-tsèìng-siû请来请去 tshiánn lâi tshiánn khì姑娘的喙媠
74 8.情海一条龙 lí-sióng重新一摆 tiông-sin tsi̍t-pái向前冲 hiòng-tsiân tshion
75 17.提出勇气来 sio-tsiú sing lâi kan--tsi̍t-pue散散心再安排 sàn-sàn-si ... -tîmê jîn-sing毋是成功 m̄-sī sîng-kong就是失败 tsiū-sī sit ... 来拍拼 tiông-sin lâi phah-piànn惊啥物阻碍 kiann siánn-mih ... sio-tsiú sing lâi kan--tsi̍t-pue散散心再安排 sàn-sàn-si ... -tîmê jîn-sing毋是成功 m̄-sī sîng-kong就是失败 tsiū-sī si
76 6.Speak Without Words on Haslan sin Hablan sin decir Tu me resas y te biento aqui
77 4.难忘的内山姑娘 ī牺牲阮自己 hi-sing gún tsū-kí内山的姑娘唷 lāi-suannê koo-niû ... -khui gún sin-pinn我也袂怨恨着你 guá iā bē uàn-hūn tio̍h
78 3.内山姑娘要出嫁 ná tsai tsing-tsha puànn hun-tsing新娘已经上轿顶 sin-niûí-king tsiūnn kiō-tíng Heh Siooh ... 魂 khó-píū sin bô lîng-hûn Heh Siooh Heh Siooh Heh
79 7.没有结果的爱 br>作词许常德作曲 KimJeong Sin爱人我走了在你熟睡时候没见过你皱眉头一路都我在渴求我好忌妒你快乐从不怕会失去我爱人爱你爱比被爱太多你未曾主动过抱我吻过我我好难过爱人我走了当你醒来以后也许你会绉眉头
80 4.福州伯的故事 -uân身带三支刀 sin tài sann-ki to铰刀菜刀剃头刀 ka-to tshài-to ... h真正是使人尊重 tsin-tsiànn sī sú-lâng tsun-tiōng因为呢 in-u ... 真正是无所不至挨 tsin-tsiànn sī bû-sóo-put-tsì e别人送钱来乌西 pa ... n lāu-pē tsin-tsiànn sī使人尊重 sú-lâng tsun-tiōng阿爸
81 1.Lsa naka mai-asang(思念遥远故乡) n mas Tama china tu sin-hasam Nitu ha-iap tu na-masikua Kaupa dihanin sighal maluskun zaku Tanchini saiki
82 4.I can't help falling in love stay would it be a sin If I I can't help falling in love with you* Like a river flows surely to the sea
83 13.外好汝甘知 iú--ah ké sin-sū有人啉酒啊脱衣舞ū-lâng lim-tsiú--ah thuat- ... 亲像一盘棋 jîn-sing tshin-tshiūnn tsi̍t-puânn kî成功失败思双枝 ... --ah身不由己啊 sin put-iû kí--ah风度永远都爱保持 hong-tōoíng-uá ... gông sio-tsing讲毋知疼 kóng m̄-tsai thiànn啊人生永远 ah jîn ... 永远 ah jîn-singíng-uán是向前行 sī hiòng-tsîng kiânn啊啉啦
84 1.妈妈请您不通痛 身边 buē-tàng tiàm lí sin-pinn佮你来做伴 kah lí lâi tsuè-phuānn请你原谅我 tshiánn lí guân-liōng guá请你原谅我 tshiánn lí g
85 9.朋友斗支持 免有不如意 jîn-sing lân-biánū put-jû-ì失败重新阁再起 sit-pāi t ... pāi tiông-sin koh-tsài khí一杯烧酒 tsi̍t-pue sio-tsiú管 ... i lám teh sin-pinn若是一句话袂爽 nā-sī tsi̍t-kù uē bē só
86 7.烟花女子 迎新弃旧 ngiâ-sin-khì-kū若真的情真的爱 nā tsinê tsîng tsinêài只有在人海中泅 tsí-ū tsāi jîn-hái tiong s ... g tī guáê sin-khu红灯青灯âng-ting tshinn-ting是我永远的厝 sī ... 迎新弃旧 ngiâ-sin-khì-kū若真的情真的爱 nā tsinê tsîng tsinêài只有在人海中泅 tsí-ū tsāi jîn-hái tiong s ... u-biáu it-sing是我遭遇 sī guá tso-gū灵魂恬恬离开我的身躯 lîng-hû ... khui g
87 1.放伴洗身躯 ah-lah sé-sin-khu鑢啦啦鑢啦啦鑢啦鑢 lù--lah-lah lù--lah-lah ... ah-lah sé-sin-khu咱来放伴洗身躯 lán lâi pàng-phuānn sé- ... phuānn sé-sin-khu咱来去浴间仔 lán lâi-khì i̍k-king-á放伴鑢啊 ... phuānn sé-sin-khu--ah洗洗较工夫 sé-sé khah kang-hu鑢啦啦鑢啦 ... ah-lah sé-sin-khu放伴洗有意思喔 pàng-phuānn séū-ì-sù--ooh ... phuānn sé-sin-khu--ah洗洗较工夫 sé-sé khah kang-hu鑢啦啦鑢啦 ..
88 10.彼首恋歌 kóng jîn-singê lōo会陪我斗阵行ē puê guá tàu-tīn kiânn一生 ... 会共我惜命命 it-singē kā guá sioh-miā-miā我讲我会为你拍拼 guá kó ... -lâi guáê sin-pinn是讲 sī-kóng按呢嘛好啦án-ne mā hó--lah
89 8.稻草人 飞咧飞咧 tiàm sin-pinn pue--leh pue--leh想空想缝 siūnn-kha ... an-sim iê sin-khu无人听伊哼甲半句 bô-lâng thiann i hainn
90 12.I Said I Said Alex To ould this love be a sin Why must I wait till I see you cry To realize the pain that you've been holding b
91 6.钱 înn生活敢有趣味 sing-ua̍h kámū tshù-bī钱钱钱钱钱 tsînn tsînn ... sînn身躯若无钱 sin-khu nā bô tsînn敢会予人看会起 kámē hōo-lâng ... 醉生梦死 tsuì-sing bāng-sí狗仔佮阿婆 káu-á kah a-pô屈伫路边 khu ... inn身躯的银角仔 sin-khuê gîn-kak-á提过去予伊 the̍h kuè-khì h
92 2.注定孤单 pi-tsîng sin siann无人欲听 bô-lâng beh thiann目屎直流 ba̍ ... 真情爱 gúnê tsin tsîng-ài为何你无爱 uī-hô lí bô-ài心内的疼天知影 ... pa̍t-lâng sin-pinnê lí敢会想起我 kámē siūnn-khí guá是毋是
93 2.朋友斗支持 免有不如意 jîn-sing lân-biánū put-jû-ì失败重新阁再起 sit-pāi t ... pāi tiông-sin koh-tsài khí一杯烧酒 tsi̍t-pue sio-tsiú管 ... i lám teh sin-pinn若是一句话袂爽 nā-sī tsi̍t-kù uē bē só
94 7.TI NA(妈妈) 睛一直看顾 I tu u rad tu sin i nu mis-本身孩子的生活 Kau pa na ni an mih di hai tu-每天辛辛苦苦 ma nas Kaisai Pia is any( F
95 1.生命的太阳 g-uán tuà sin-pinn安慰我 an-uì guá性命的太阳 sìnn-miāê thà ... guá生死无关系 sinn-sí bô kuan-hē我惊寒 guá kiann kuân
96 3.无意无思啦 ooh~ guáê sin-khu--ah一阵一阵温温仔麻 tsi̍t-tsūn-tsi̍t-tsū ... guáê jîn-sing--ah无意无思啦 bô-ì-bô-sù--lah喔~无良心的你 oo
97 8.新草螟鸡公梦 -《新草蜢仔鸡公梦》Sin Tsháu-meh-á Ke-kang Bāng朱约信 Tsu Iok- ... 人生六十啊 jîn-sing la̍k-tsa̍p--ah咿嘟像古树 ih-tooh tshiūnn ... 十若像古树 jîn-sing la̍k-tsa̍p nā tshiūnn kóo-tshiū七十毋著 ... 人生六十啊 jîn-sing la̍k-tsa̍p--ah咿嘟像古树 ih-tooh tshiūnn ... 六十像古树 jîn-sing la̍k-tsa̍p tshiūnn kóo tshiū无疑食老那健
98 1.强强滚 án tsū-pi sin-hūn免逐工心闷 bián ta̍k-kang sim-būn乌卒仔 o ... 真 nā jīn-tsin将来一定冲冲滚 tsiong-lâi it-tīng tshiâng-ts ... 认真拍翸 jīn-tsin phah-phún骨力是成功之本 kut-la̍t sī sîng-k
99 2.解酒 úê lâng全身是袂轻松 tsuân-sin sī buē khin-sang解酒解酒的人 kái-tsiú kái-tsiúê lâng头壳是空空空 thâu-khak sī kha̋ng-khang-kh
100 7.我有一句话 sui-jiân sin-khóo tsin tsuē只有你陪阮行到底 tsí-ū lí puê gún kiânn ... tsí辛苦总是较济 sin-khóo tsóng-sī khah tsuē阮犹原 gún iu-gu ... tiàm gúnê sin-pinn无论好过歹过 bô-lūn hó-kuè pháinn-kuè

最多只能显示前 100 项,请多利用+-空白缩小搜寻结果.如【爱情+代价】【爱情-代价】